PKD – Sekcja M – Edukacja

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja M – Edukacja ZASTĄPIONA PKD 2007 

SEKCJA M
GRUPA
KLASA
PODKLASA
EDUKACJA
       
EDUKACJA
 
80.1
80.10
 
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe i gimnazja
     
80.10.A
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
     
80.10.B
Szkoły podstawowe
     
80.10.C
Gimnazja
     
80.10.D
Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych
 
80.2
   
Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
   
80.21
 
Licea ogólnokształcące
     
80.21.A
Licea ogólnokształcące (ponadpodstawowe)
     
80.21.B
Licea ogólnokształcące (ponadgimnazjalne)
   
80.22
 
Szkoły zawodowe i placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży
     
80.22.A
Szkoły zasadnicze (ponadpodstawowe)
     
80.22.B
Zasadnicze szkoły zawodowe (ponadgimnazjalne)
     
80.22.C
Szkoły artystyczne
     
80.22.D
Licea profilowane i licea techniczne
     
80.22.E
Technika i licea równorzędne
     
80.22.F
Licea zawodowe
     
80.22.G
Szkoły policealne i pomaturalne
     
80.22.H
Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych
     
80.22.I
Pozostałe szkoły zawodowe
     
80.22.J
Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży
 
80.3
80.30
 
Szkolnictwo wyższe
     
80.30.A
Szkoły wyższe
     
80.30.B
Wyższe szkoły zawodowe
 
80.4
   
Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia
   
80.41
80.41.Z
Działalność szkół nauki jazdy i pilotażu
   
80.42
 
Szkoły języków obcych, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
     
80.42.A
Szkoły języków obcych
     
80.42.B
Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane