Archiwum wpisów na temat: ‘Rachunkowość’

Aktywa trwałe

Autor: Usługi księgowe łódź

Majątek trwały, aktywa trwałe – część aktywów jednostki gospodarczej o przewidywanym okresie użytkowania większym niż jeden rok obrotowy.
Czytaj więcej o aktywach trwałych …

Aktywa obrotowe

Autor: Usługi księgowe łódź

Aktywa obrotowe – aktywa o zapadalności krótkoterminowej, do których należą zapasy, należności, środki pieniężne i inne wartości o łatwiejszym dostępie, aniżeli aktywa trwałe. Inaczej mówiąc są to aktywa, których czas zużycia lub sprzedaży liczony jest od dnia bilansowego do 12 miesięcy (nie dłużej niż 1 rok). W przeciągu tego czasu następuje ich stałe zużycie.

Czytaj więcej o aktywach krótkoterminowych …

Aktywa finansowe

Autor: Usługi księgowe łódź

Aktywa finansowe (en. financial assets) – niematerialne formy majątku, takie jak należności, prawa autorskie, czy wszelkiego rodzaju papiery wartościowe.

Czytaj więcej o aktywach finansowych …

Aktywa

Autor: Usługi księgowe łódź

Środki gospodarcze, aktywa – kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
Czytaj więcej o aktywach …

Akord prosty

Autor: Usługi księgowe łódź

Akord prosty polega na tym, że za każdą wykonaną operację, element wyrobu czy gotowy wyrób płaci się taką samą stawkę (zwaną stawką akordową).

Czytaj więcej o prostym akordzie …