Archiwum wpisów na temat: ‘PKD 2004 – 2007’

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004

Autor: Usługi księgowe łódź

PKD – została opracowana na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności – NACE Rev.1, opublikowanej w Official Journal of the European Communities (OJ) nr L 293 z 24 października 1990 r. z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (OJ) nr 83 z 3 kwietnia 1993 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 128, poz. 829, z późn. zm.), w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. Polską Klasyfikację Działalności (PKD) stosowano równolegle z Europejską Klasyfikacją Działalności (EKD). Od dnia 1 stycznia 2000 r. PKD zastąpiła całkowicie EKD.

Czytaj więcej o PKD – Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004 …

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja A – Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA A
GRUPA
KLASA
PODKLASA
ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO
01
     
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
 
01.1
   
Uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo
   
01.11
 
Uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane
     
01.11.A
Uprawa zbóż
     
01.11.B
Uprawa ziemniaków, korzeni i bulw o dużej zawartości skrobi i inuliny
     
01.11.C
Uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane
   
01.12
 
Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich
     
01.12.A
Uprawa warzyw
     
01.12.B
Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych
   
01.13
01.13.Z
Uprawa owoców, orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw
 
01.2
   
Chów i hodowla zwierząt
   
01.21
01.21.Z
Chów i hodowla bydła
   
01.22
01.22.Z
Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów
   
01.23
01.23.Z
Chów i hodowla trzody chlewnej
   
01.24
01.24.Z
Chów i hodowla drobiu
   
01.25
01.25.Z
Chów i hodowla zwierząt pozostałych
 
01.3
01.30
01.30.Z
Uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana)
 
01.4
   
Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, z chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem działalności weterynaryjnej
   
01.41
 
Działalność usługowa związana z produkcją roślinną
     
01.41.A
Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
     
01.41.B
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
   
01.42
01.42.Z
Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt
 
01.5
01.50
01.50.Z
Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, łącznie z działalnością usługową
02
02.0
   
LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
   
02.01
 
Leśnictwo
     
02.01.A
Gospodarka leśna
     
02.01.B
Szkółkarstwo leśne
   
02.02
02.02.Z
Działalność usługowa związana z leśnictwem

PKD – Sekcja B – Rybactwo

Autor: Usługi księgowe łódź

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja B – Rybactwo ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA B
GRUPA
KLASA
PODKLASA
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
05
05.0
   
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
   
05.01
 
Rybołówstwo
     
05.01.A
Rybołówstwo w wodach przybrzeżnych i śródlądowych
     
05.01.B
Rybołówstwo w wodach morskich
     
05.01.C
Połowy pozostałych organizmów
   
05.02
 
Rybactwo, łącznie z działalnością usługową
     
05.02.A
Działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb, z wyjątkiem działalności usługowej
     
05.02.B
Działalność usługowa związana z rybołówstwem i rybactwem

PKD – Sekcja C – Górnictwo

Autor: Usługi księgowe łódź

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja C – Górnictwo ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA C
GRUPA
KLASA
PODKLASA
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
PODSEKCJA CA
     
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH
10
     
GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO; WYDOBYWANIE TORFU
 
10.1
10.10
 
Górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego
     
10.10.A
Górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego
     
10.10.B
Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego
     
10.10.C
Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd
 
10.2
10.20
 
Górnictwo i wzbogacanie węgla brunatnego
     
10.20.A
Górnictwo węgla brunatnego
     
10.20.B
Produkcja brykietów z węgla brunatnego
 
10.3
10.30
10.30.Z
Wydobywanie i wzbogacanie torfu
11
     
WYDOBYWANIE ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
 
11.1
11.10
 
Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego
     
11.10.A
Wydobywanie ropy naftowej
     
11.10.B
Wydobywanie gazu ziemnego
 
11.2
11.20
11.20.Z
Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
12
12.0
12.00
12.00.Z
KOPALNICTWO RUD URANU I TORU
PODSEKCJA CB
     
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO SUROWCÓW INNYCH NIŻ ENERGETYCZNE
13
     
KOPALNICTWO RUD METALI
 
13.1
13.10
13.10.Z
Kopalnictwo rud żelaza
 
13.2
13.20
 
Kopalnictwo rud metali nieżelaznych z wyjątkiem rud uranu i toru
     
13.20.A
Kopalnictwo rud miedzi
     
13.20.B
Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych
     
13.20.C
Kopalnictwo rud metali nieżelaznych, z wyjątkiem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-ołowiowych
14
     
POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
 
14.1
   
Wydobywanie kamienia
   
14.11
14.11.Z
Wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa
   
14.12
14.12.Z
Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy
   
14.13
14.13.Z
Wydobywanie łupków
 
14.2
   
Wydobywanie żwiru, piasku i gliny
   
14.21
14.21.Z
Wydobywanie żwiru i piasku
   
14.22
14.22.Z
Kopalnictwo gliny i kaolinu
 
14.3
14.30
 
Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
     
14.30.A
Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego (z wyjątkiem siarkonośnych)
     
14.30.B
Kopalnictwo surowców siarkonośnych
 
14.4
14.40
14.40.Z
Produkcja soli
 
14.5
14.50
14.50.Z
Pozostałe górnictwo i kopalnictwo, gdzie indziej nie sklasyfikowane

PKD – Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.1

Autor: Usługi księgowe łódź

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.1 ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA D
GRUPA
KLASA
PODKLASA
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
PODSEKCJA DA
     
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH; NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
15
     
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW
 
15.1
   
Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych
   
15.11
15.11.Z
Produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego
   
15.12
15.12.Z
Produkcja mięsa drobiowego i króliczego
   
15.13
 
Produkcja wyrobów z mięsa, w tym drobiowego i króliczego
     
15.13.A
Produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i z krwi
     
15.13.B
Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych
 
15.2
15.20
15.20.Z
Przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa
 
15.3
   
Przetwórstwo owoców i warzyw
   
15.31
15.31.Z
Przetwórstwo ziemniaków
   
15.32
15.32.Z
Produkcja soków z owoców i warzyw
   
15.33
 
Przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowane
     
15.33.A
Przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowane, z wyjątkiem działalności usługowej
     
15.33.B
Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców
 
15.4
   
Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
   
15.41
15.41.Z
Produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów
   
15.42
15.42.Z
Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów
   
15.43
15.43.Z
Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
 
15.5
   
Wytwarzanie artykułów mleczarskich
   
15.51
15.51.Z
Przetwórstwo mleka i wyrób serów
   
15.52
15.52.Z
Produkcja lodów
 
15.6
   
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i produktów skrobiowych
   
15.61
15.61.Z
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
   
15.62
15.62.Z
Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
 
15.7
   
Produkcja gotowych pasz dla zwierząt
   
15.71
15.71.Z
Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich
   
15.72
15.72.Z
Produkcja pasz dla zwierząt domowych
 
15.8
   
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
   
15.81
 
Produkcja chleba; produkcja świeżych wyrobów piekarniczych, ciast i ciastek
     
15.81.A
Produkcja pieczywa
     
15.81.B
Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych
   
15.82
15.82.Z
Produkcja pieczywa cukierniczego trwałego
   
15.83
15.83.Z
Produkcja cukru
   
15.84
15.84.Z
Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
   
15.85
15.85.Z
Produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mącznych
   
15.86
15.86.Z
Przetwórstwo herbaty i kawy
   
15.87
15.87.Z
Produkcja przypraw
   
15.88
15.88.Z
Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej
   
15.89
15.89.Z
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 
15.9
   
Produkcja napojów
   
15.91
15.91.Z
Produkcja napojów alkoholowych destylowanych
   
15.92
15.92.Z
Produkcja alkoholu etylowego
   
15.93
15.93.Z
Produkcja win gronowych
   
15.94
15.94.Z
Produkcja jabłecznika i win owocowych
   
15.95
15.95.Z
Produkcja napojów fermentowanych nie destylowanych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
   
15.96
15.96.Z
Produkcja piwa
   
15.97
15.97.Z
Produkcja słodów
   
15.98
15.98.Z
Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
16
     
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
 
16.0
16.00
16.00.Z
Produkcja wyrobów tytoniowych