Archiwum wpisów na temat: ‘Programy pomocowe’

Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności.

Czytaj więcej o warunkach i trybie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej …

1. Wysokość pomocy – do 500% przeciętnego wynagrodzenia na jedno stanowisko pracy.

2. Warunki refundacji:  

  • zatrudnienie osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 12 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • utrzymanie miejsca pracy przez okres 3 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – 2 lat,
  • udział środków własnych pracodawcy w kosztach zatrudnienia winien wynosić nie mniej niż 25%.

Czytaj więcej o refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy …

Fundusze pożyczkowe

Autor: Usługi księgowe łódź

Najbardziej rozpowszechniona forma pomocy finansowej dla przedsiębiorstw jest udzielanie pożyczek. Tę formę pomocy oferuje ponad 90% funduszy. Odbiorcami usług funduszy są zarówno przedsiębiorcy rozwijający działalność gospodarczą, jak również osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Środki funduszy pochodzą głównie z programów pomocowych Unii Europejskiej i Banku Światowego oraz ze wsparcia lokalnego ze strony administracji rządowej, samorządowej i środowiska biznesu. Preferowanymi zabezpieczeniami są weksel in blanco oraz poręczenie osób fizycznych.

Czytaj więcej o funduszach pożyczkowch …

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Autor: Usługi księgowe łódź

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ul. J. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź
tel. (0-42) 632-18-92 (0-42) 632-18-92 
fax (0-42) 633-07-63
www.larr.lodz.pl

larr@mazurek.man.lodz.pl 

Czytaj więcej o Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego …

Fundacja Inkubator

Autor: Usługi księgowe łódź

Fundacja Inkubator

ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź
tel. (0-42) 633-16-55 (0-42) 633-16-55 fax (0-42) 633-87-13
http://www.inkubator.org.pl/
funpo@inkubator.org.pl

Czytaj więcej o Fundacji Inkubator …