Wsparcie EBI dla programów badań i rozwoju w Polsce

Read more about the article Wsparcie EBI dla programów badań i rozwoju w Polsce
Wsparcie EBI dla programów badań i rozwoju w Polsce

Kredyt dla polskiego rządu w wys. 305 mln euro pomoże narodowym ośrodkom naukowym w Warszawie i Krakowie finansować projekty zarówno w dziedzinie badań podstawowych, jak i stosowanych. Jest to już piąty kredyt tego rodzaju w ciągu mniej niż dziesięciu lat, wspierany przez program Komisji Europejskiej Horyzont 2020.

Czytaj dalejWsparcie EBI dla programów badań i rozwoju w Polsce

Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych dla MŚP

Read more about the article Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych dla MŚP
Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych

Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie na wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i procesów, które powstały w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Program skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) koordynuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Czytaj dalejWsparcie projektów badawczo-rozwojowych dla MŚP

Warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności.

(więcej…)

Czytaj dalejWarunki i tryb przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

1. Wysokość pomocy – do 500% przeciętnego wynagrodzenia na jedno stanowisko pracy.

2. Warunki refundacji:  

  • zatrudnienie osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 12 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • utrzymanie miejsca pracy przez okres 3 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – 2 lat,
  • udział środków własnych pracodawcy w kosztach zatrudnienia winien wynosić nie mniej niż 25%.

(więcej…)

Czytaj dalejRefundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

Fundusze pożyczkowe

Najbardziej rozpowszechniona forma pomocy finansowej dla przedsiębiorstw jest udzielanie pożyczek. Tę formę pomocy oferuje ponad 90% funduszy. Odbiorcami usług funduszy są zarówno przedsiębiorcy rozwijający działalność gospodarczą, jak również osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Środki funduszy pochodzą głównie z programów pomocowych Unii Europejskiej i Banku Światowego oraz ze wsparcia lokalnego ze strony administracji rządowej, samorządowej i środowiska biznesu. Preferowanymi zabezpieczeniami są weksel in blanco oraz poręczenie osób fizycznych.

(więcej…)

Czytaj dalejFundusze pożyczkowe