KŚT – Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Symbol KŚT
Wyszczególnienie
Powiązania z:
grupa
podgrupa
rodzaj
 
PKWiU
KRŚT-91
8
   
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE
   
 
80
 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
   
   
800
Narzędzia, przyrządy, sprawdziany, itp.
Rodzaj obejmuje wszelkiego rodzaju samodzielne narzędzia i przyrządy techniczne oraz aparaty kontrolno-pomiarowe, sprawdziany, sprzęt techniczny i inne przedmioty trwałego użytkowania zaliczane do środków trwałych.
Nie należy zaliczać do rodzaju 800:
 • urządzeń i aparatów kontrolno-pomiarowych, programujących, sterujących itp. wchodzących w skład normalnego lub specjalnego wyposażenia; właściwej maszyny, urządzenia, zespołu, agregatu itp.,
 • urządzeń i aparatury wyodrębnionej i sklasyfikowanej do właściwych pozycji w ramach grup 3-6.
33.20x
800
   
801
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny
Rodzaj 801 obejmuje wszelkiego rodzaju samodzielne aparaty, sprzęt oraz wyposażenie techniczne użytkowane w laboratoriach przedsiębiorstw, zakładów, placówek i jednostek naukowo- badawczych itp. – zaliczane do środków trwałych.
W ramach rodzaju 801 wyodrębniono zbiór 801-0 obejmujący elektroniczną aparaturę kontrolno-pomiarową do przeprowadzania badań laboratoryjnych.
Nie należy zaliczać do rodzaju 801:
 • aparatów, sprzętu i wyposażenia technicznego wchodzącego w skład normalnego lub specjalnego wyposażenia właściwych maszyn i urządzeń technicznych sklasyfikowanych w grupach 3-6,
 • aparatów i urządzeń technicznych i użytkowanych w procesach produkcyjnych.
Obiekty te należy klasyfikować do właściwych rodzajów w ramach grup 3-6.
33.20x
801
   
802
Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny
Rodzaj 802 obejmuje wszelkiego typu i konstrukcji samodzielną aparaturę (aparaty), sprzęt i inne wyposażenie techniczne użytkowane w placówkach i jednostkach służby i ochrony zdrowia oraz służby weterynaryjnej – zaliczaną do środków trwałych.
W ramach rodzaju 802 wyodrębniono zbiór 802-0 obejmujący aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii.
33.10
802
   
803
Wyposażenie techniczne dla prac biurowych
Rodzaj 803 obejmuje wszelkiego typu maszyny biurowe, sprzęt i wyposażenie techniczne – zaliczane do środków trwałych.
W ramach rodzaju 803 zaliczono do zbiorów:
 • 803-0 maszyny biurowe piszące,
 • 803-1 maszyny biurowe liczące i licząco-piszące,
 • 803-2 wyposażenie (aparaturę i sprzęt) biurowe służące do: powielania dokumentacji, kopiowania opracowań, korespondencji itp.,
 • 803-3 dalekopisy, w tym (803-30) dalekopisy do maszyn matematycznych (dla potrzeb biurowych),
 • 803-8 inne maszyny, aparaty i sprzęt techniczny biurowy.
Nie należy zaliczać do rodzaju 803:
 • maszyn analityczno-kalkulacyjnych, ujętych w rodzaju 490,
 • komputerów, ujętych w rodzaju 491,
 • maszyn, urządzeń i aparatów poligraficznych, które kwalifikować należy do rodzaju 548.
30.01
803
   
804
Wyposażenie i sprzęt cyrkowy
Rodzaj 804 obejmuje różnego typu i rodzaju przedmioty, sprzęt i wyposażenie cyrków i przedsiębiorstw rozrywkowo-wypoczynkowych – zaliczany ze względu na jednostkową cenę zakupu do środków trwałych.
Nie należy zaliczać do rodzaju 804 konstrukcji nośnych (wsporczych) z zadaszeniami (powłokami), ujętych w rodzaju 291.
36.63.10
804
   
805
Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych itp.
Podgrupa obejmuje różnego rodzaju przedmioty, sprzęt i wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych, sal widowiskowych, restauracji, barów, dyskotek – zaliczane do środków trwałych.
W ramach rodzaju 805 wyodrębniono zbiór 805-0 obejmujący instrumenty muzyczne.
Nie należy zaliczać do rodzaju 805 urządzeń i aparatury technicznej, ujętej w rodzaju 668.
36.30
805
   
806
Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.
Rodzaj obejmuje różnego typu obiekty wolno stojące, jak np.: kioski, budki, domki campingowe, zadaszenia ochronne itp. nie związane w sposób trwały z gruntem zaliczone do środków trwałych.
Nie należy zaliczać do rodzaju 806:
 • kiosków ujętych w rodzaju 103,
 • budynków transformatorni, ujętych w rodzaju 210,211 oraz 613,
 • budynków portierni, wagowni, dyspozytorni itp., ujętych w rodzaju 109,
 • baraków składanych, ujętych w rodzaju 109,
 • przybudówek wchodzących w skład budynków lub obiektów inżynierii lądowej objętych grupami 1 i 2,
 • zadaszeń ochronnych wraz z konstrukcjami wsporczymi o powierzchni powyżej 100m2, ujętych w podgrupie 29,
 • szklarni i inspektów sklasyfikowanych w grupie 1.

 

20.30.20
25.23.20
26.61.20
28.11.10
806
   
808
Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe
Rodzaj 808 obejmuje pozostałe nie wyodrębnione w ramach podgrupy 80 narzędzia, przyrządy, sprzęt techniczny, ruchomości oraz inne samodzielne środki pracy i przedmioty długotrwałego użytkowania zaliczane do środków trwałych np. meble, dywany, lustra, wyroby gospodarstwa domowego, sejfy, kasy pancerne, sprzęt oświetleniowy, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki, zbiory biblioteczne i inne.
Nie należy zaliczać do rodzaju 808 wyposażenia i przyrządów wchodzących w skład normalnego, dodatkowego lub specjalnego wyposażenia maszyn, urządzeń, aparatów, zespołów urządzeń itp., sklasyfikowanych w ramach grup 1-7.
22.11
26.12.13
26.13.12
26.13.13
28.75
31.5
36.1
i inne poz. PKWiU dot. środ. trwałych
808