KŚT – Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty CZ.1

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Symbol KŚT
Wyszczególnienie
Powiązania z:
grupa
podgrupa
rodzaj
 
PKWiU
KRŚT-91
5
   
SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
   
 
50
 
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego
   
   
500
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu azotowego i syntezy chemicznej
Nie należy zaliczać do rodz. 500 aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, ujętych w podgrupach 46 – „Aparaty do wymiany ciepła” i 47 – „Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych”.
Występujące w przemyśle syntezy chemicznej kruszarki, gniotowniki, młyny, sita i sortowniki należy zaklasyfikować do rodz. 521 – „Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego”, natomiast filtry – do rodzaju 655 – „Urządzenia do oczyszczania gazów”.
29.56.25x
500
   
501
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych
Rodzaj 501 obejmuje aparaty szklane do destylacji, pojemniki szklane, reaktory szklane i porcelanowe, chłodnice szklane i parownice porcelanowe, porcelanowe młyny kulowe, ultrawirówki, tabletarki, aparaty do mycia i sterylizowania fiolek, ampułek, flakonów i obcinania ampułek; aparaty do napełniania, dozowania i pakowania, aparaty do drukowania fiolek, ampułek i etykietowania, maszyny do wyrobu nici chirurgicznych oraz inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych.
Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat wraz z normalnym wyposażeniem, stanowiące konstrukcyjną całość.
W skład obiektu m.in. wchodzą: przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silniki elektryczne (konstrukcyjnie wbudowane), indywidualne konstrukcje wsporcze itp.
W ramach rodzaju 501 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 501-0 aparaty szklane do destylacji i inne…
 • 501-1 porcelanowe młyny kulowe.
Nie należy zaliczać do rodzaju 501 – aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, ujętych w podgrupach 46 – „Aparaty do wymiany ciepła” i 47 – „Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych”.
29.56.25x
501
   
502
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu włókien sztucznych
29.56.25x
502
   
503
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych
Rodzaj 503 obejmuje: prasy hydrauliczne do tworzyw sztucznych, wytłaczarki ślimakowe z oprzyrządowaniem, wtryskarki, maszyny powlekające i nasycające, żelatyniarki, maszyny do formowania próżniowego, zgrzewarki do mas plastycznych, ucierarki jedno- i trójwalcowe, zwijarki rur bakelitowych, formy wtryskowe oraz inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych.
Nie należy zaliczać do rodzaju 503 aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, ujętych w podgrupach 46 i 47.
29.56.25x
503
   
504
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gumowego
Rodzaj 504 obejmuje: walcówki i mieszarki zamknięte, kalandry i wytłaczarki, kotły do wulkanizacji i regeneracji, prasy wulkanizacyjne i autoklawy, wulkanizatorki specjalne, maszyny konfekcyjne, krajarki, formy do formowania gumy, maszyny pomocnicze oraz inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gumowego.
Nie należy zaliczać do rodzaju 504 aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji materiałowych, ujętych w podgrupach 46 i 47.
29.56.25x
504
   
505
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu nieorganicznego, siarkowego i nawozów fosforowych
W ramach rodzaju 505 zaklasyfikowano do zbioru:
 • 505-1 piece prażalnicze fluidyzacyjne do produkcji kwasu siarkowego.
Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub agregat wraz ze stałym wyposażeniem, stanowiącym konstrukcyjną całość.
W skład obiektu między innymi wchodzą: przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silnik elektryczny, indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty itp.
Granice stanowią w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej – najbliżej położone króćce i zawory, natomiast w przypadku napędu elektrycznego – sprzęgło względnie koło napędowe na wale.
Nie należy zaliczać do rodzaju 505 aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji procesów materiałowych, ujętych w podgrupach 46 i 47.
29.56.25x
505
   
506
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gazów technicznych
Rodzaj 506 obejmuje: ubijarki potrząsalne, aparaty do rektyfikacji powietrza, odgazowywacze i zasobniki tlenu ciekłego oraz wytwornice gazów, aparaty do napełniania butli i zbiorników gazami i cieczami, pomocnicze aparaty i maszyny przemysłu gazów technicznych oraz inne maszyny i urządzenia przemysłu gazów technicznych.
W ramach rodzaju 506 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza,
 • 506-3 odgazowywacze i zasobniki tlenu ciekłego,
Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat wraz ze stałym wyposażeniem – stanowiący konstrukcyjną całość.
W skład obiektu m.in. wchodzą: przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silnik elektryczny (o ile jest konstrukcyjnie wbudowany), indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty itp.
Granice stanowią w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej najbliżej położone króćce i zawory, natomiast w przypadku napędu elektrycznego – sprzęgło względnie koło napędowe na wale.
Nie należy zaliczać do rodzaju 506 aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, ujętych w podgrupach 46 i 47.
29.24.11x
29.56.25x
506
   
507
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rafineryjnego
W ramach rodzaju 507 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 507-2 i 507-3 krystalizatory,
 • 507-4 komory potne.
Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie (agregat rafineryjny) wraz ze stałym wyposażeniem stanowiący konstrukcyjną całość.
W skład którego m.in. wchodzą: przyrządy pomiarowo-kontrolne i sterujące, wykładziny, wymurówki, izolacja, silniki elektryczne (o ile są konstrukcyjnie wbudowane), indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty itp.
Granice stanowią, w przypadku istnienia połączeń obiektu przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej najbliżej położone króćce i zawory, a w przypadku napędu elektrycznego sprzęgło względnie koło napędowe na wale.
Nie należy zaliczać do rodzaju 507 aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, ujętych w podgrupach 46 i 47.
29.24.12x
29.56.25x
507
 
51
 
Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne
   
   
510
Maszyny i urządzenia wiertnicze
Rodzaj 510 obejmuje maszyny i urządzenia wiertnicze podstawowe, przewoźne i pomocnicze służące do wierceń geologicznych, poszukiwawczych, eksploatacyjnych i technicznych.
Obiektem jest poszczególna podstawowa lub pomocnicza maszyna wiertnicza, urządzenie wiertnicze bądź też przewoźny zespół wiertniczy, złożony z określonego zestawu maszyn i urządzeń wiertniczych wraz z agregatem napędowym.
Nie należy zaliczać do rodz. 510 instalacji płuczkowych ssąco-tłoczących (rozbieralnych) kluczy rurowych, śrub ratunkowych oraz głowic płuczkowych poniżej 5 t udźwigu, które należy zaliczać do grupy 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” – rodzaju 800.
29.52.12x
510
   
511
Maszyny górnicze
Rodzaj 511 obejmuje maszyny górnicze (w tym obudowy zmechanizowane) mające zastosowanie przy wydobywaniu węgla, rud i innych kopalin oraz służące do urabiania, ładowania i podawania; urządzenia do podsadzki płynnej, urządzenia przyszybowe, zapychające, maszyny i urządzenia pomocnicze, jak również inne maszyny górnicze o podobnej konstrukcji i przeznaczeniu.
Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie wraz z normalnym wyposażeniem stanowiące konstrukcyjną całość.
29.52.1x
511
   
512
Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych
Rodzaj 512 obejmuje urządzenia kieratowe, kiwony i żurawie pompowe, koła filialne, windy wiertnicze, maszty i trojaki do eksploatacji odwiertów, uzbrojenia otworów eksploatacyjnych oraz inne urządzenia i zespoły do eksploatacji otworów wiertniczych ropy, gazów, solanek, w tym urządzenia do odwadniania otworów i wykopów wiertniczych.
Nie należy zaliczać do rodzaju 512 pomp ujętych w podgrupie 44 – „Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów” i rodzaju 518.
29.52.12x
512
   
513
Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla
Rodzaj 513 obejmuje maszyny i urządzenia służące do wzbogacenia węgla i rud w zakładach przeróbki mechanicznej kopalni węgla i rud..
Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie do przeróbki mechanicznej rud i węgla.
29.52.40x
513
   
514
Maszyny i urządzenia hutnicze
Rodzaj 514 obejmuje maszyny i urządzenia aglomerowni, stalowni, walcowni rur, walcowni gorących i zimnych oraz maszyny i urządzenia wielkopiecowe, a także tabor hutniczy.
Obiektem jest maszyna, urządzenie lub wóz transportowy wraz z normalnym wyposażeniem i silnikiem elektrycznym wbudowanym lub napędzającym jedynie daną maszynę (urządzenie) z osprzętem oraz fundamentem w przypadku, gdy obiekt jest ustawiony na odrębnym fundamencie.
W ramach rodzaju 514 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni,
 • 514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe,
 • 514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni,
 • 514-3 maszyny i urządzenia walcowni gorących,
 • 514-4 walcowni rur,
 • 514-5 maszyny i urządzenia walcowni zimnych,
 • 514-6 tabor hutniczy,
 • 514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze.
Granice obiektu stanowi w zakresie zbiorów 1 do 6 – pierwszy zawór odcinający od przewodów hydraulicznych lub pneumatycznych (o ile przewody takie istnieją).
29.51.11x
514
   
515
Maszyny i urządzenia koksownicze i gazownicze
Nie należy zaliczać do rodzaju 515 urządzeń transportowych węgla i koksu do zasobników, ujętych w rodzaju 643 – „Przenośniki”.
29.24.11x
515
   
516
Maszyny i urządzenia odlewnicze
Rodzaj 516 obejmuje specjalne maszyny i urządzenia przemysłu odlewniczego do przygotowywania materiałów wsadowych, przeróbki materiałów formierskich i rdzeniarskich oraz maszyny i urządzenia formowania, odlewania odśrodkowego, grawitacyjnego i pod ciśnieniem, formy odlewnicze, maszyny do wybijania i czyszczenia odlewów, jak również urządzenia odlewnicze cieplne i urządzenia do zalewania form odlewniczych.
Nie należy zaliczać do rodzaju 516: urządzeń odlewniczych, jak np.żeliwiaków, konwertorów, pieców tyglowych, suszarni itp., ujętych w podgrupie 45 – „Piece przemysłowe”.
29.51.11x
29.56.24x
516
   
517
Maszyny i urządzenia torfiarskie
Rodzaj 517 obejmuje maszyny i urządzenia służące wyłącznie do robót przygotowawczych, eksploatacji głębinowej i powierzchniowej oraz przeróbki, sortowania i załadunku torfu.
Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie torfiarskie.
Skład poszczególnych (obiektów) maszyn lub urządzeń torfiarskich stanowi z reguły kompletna maszyna lub urządzenie wraz z normalnym wyposażeniem oraz silnikiem napędowym elektrycznym lub napędem spalinowym, a w przypadku np. frezarek torfiarskich wyrównujących i spycharek błotnych – w skład obiektu wchodzi również ciągnik gąsiennicowy, na którym zawieszona jest spycharka.
29.52.2x
517
   
518
Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych itp.
Rodzaj 518 obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty do pomiarów parametrów fizycznych skał, dokonywania pomiarów i zabiegów geofizycznych w otworach wiertniczych oraz do prac geodezyjnych, fotogrametrycznych i kartograficznych, a mianowicie:
 • 518-01 do pomiarów magnetycznych,
 • 518-02 do pomiarów geoelektrycznych,
 • 518-03 do pomiarów sejsmicznych,
 • 518-1 aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych w otworach wiertniczych
Obiektami są kompletne aparaty zdolne do samodzielnej pracy.
Nie należy zaliczać do rodzaju 518:
 • mikrosond, termometrów, inklimetrów, resistinimetrów, upadomierzy, cekometrów, phametrów, perforatorów pociskowych i bezpociskowych, kawernomierzy itp., ujętych w grupie 8,
 • pojazdów mechanicznych (na których mogą być usytuowane maszyny urządzenia i aparaty do pomiarów i zabiegów geofizycznych), ujętych w podgrupie 74 – „Pojazdy mechaniczne”.
33.20.12
518