Archiwum wpisów na temat: ‘KŚT 2004’

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)

Autor: Usługi księgowe łódź

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.

Czytaj więcej o Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

KŚT – Grupa 0 – Grunty

Autor: Usługi księgowe łódź

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 0 – Grunty

Symbol KŚT
Wyszczególnienie
Powiąza-nie z
grupa
podgrupa
rodzaj
 
KRŚT-91
0
   
GRUNTY
 
 
01
 
Użytki rolne
 
   
010
Grunty orne
Rodzaj ten obejmuje grunty poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję ziemiopłodów rolniczych lub ogrodniczych, w tym grunty, na których zostały urządzone ogrody działkowe oraz szklarnie i inspekty, grunty nadające się do uprawy, o której mowa wyżej, ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny, drzew (np. choinek) oraz szkółki drzew ozdobnych i krzewów, ugory, odłogi.
001x
   
011
Sady
Rodzaj ten obejmuje grunty o powierzchni co najmniej 0,1000 ha zasadzone drzewami i krzewami owocowymi o zwartym nasadzeniu (minimum 600 drzew lub 2000 krzewów na 1 ha), szkółki drzew i krzewów owocowych oraz winnice.
001x
   
012
Łąki trwałe
Rodzaj ten obejmuje grunty pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, złożoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich – hale i połoniny z zasady koszone.
001x
   
013
Pastwiska trwałe
Rodzaj ten obejmuje grunty pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, z reguły wypasane, a w rejonach górskich – hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz wypasane.
001x
   
014
Grunty rolne zabudowane
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, oraz przetwórstwu rolno – spożywczemu (kotłownie, komórki, garaże, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.), a także zajęte pod ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych.
003x
   
015
Grunty po stawami
Rodzaj ten obejmuje grunty pod zbiornikami wodnymi przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych i obejmuje powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a należące do obiektu stawowego – z wyłączeniem jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych oraz sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach płynących (wyłączenie nie dotyczy sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych).
006x
   
016
Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod urządzenia melioracji wodnych szczegółowych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej.
Rodzaj nie obejmuje:
 • gruntów pod stawami – rodzaj 015.
006x
 
02
 
Grunty leśne
 
   
020
Lasy
002x
   
021
Grunty zadrzewione i zakrzewione
Rodzaj ten obejmuje grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1000 ha, a także: śródpolne skupiska drzew i krzewów niezaliczone do lasów, tereny torfowisk, grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb; przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych; jary i wąwozy pokryte drzewami i krzewami, niezaliczone do lasów; wysypiska kamieni, gruzowiska porośnięte drzewami i krzewami; zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy, poza zwartymi kompleksami lasów; skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi.
Rodzaj nie obejmuje plantacji krzewów, ujętej w rodzaju 010 „Grunty orne”.
002x
 
03
 
Grunty zabudowane i zurbanizowane
 
   
030
Tereny mieszkaniowe
Rodzaj ten obejmuje grunty niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalne związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.), a także ogródki przydomowe.
Rodzaj nie obejmuje:
– gruntów zajętych pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane służące
produkcji rolniczej – rodzaj 014.
003x
   
031
Tereny przemysłowe
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki i urządzenia służące produkcji przemysłowej, a także ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje transformatorowe, czynne hałdy i wysypiska, urządzenia magazynowo – składowe, bazy transportowe i remontowe itp.
003x
   
032
Tereny zabudowane, pozostałe
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją, służbą zdrowia, handlem, rzemiosłem, usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, wypoczynkiem, łącznością, kultem religijnym, itp., czynne cmentarze, grzebowiska zwierząt.
Rodzaj nie obejmuje:
 • terenów mieszkaniowych – rodzaj 030,
 • terenów przemysłowych – rodzaj 031.
003x
   
033
Zurbanizowane tereny niezabudowane
Rodzaj ten obejmuje grunty niezabudowane, przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, wyłączone z produkcji rolniczej i leśnej.
003x
   
034
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Rodzaj ten obejmuje niezajęte pod budynki: tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzone parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic), tereny o charakterze zabytkowym, tereny sportowe, tereny spełniające funkcje rozrywkowe, ogrody zoologiczne i botaniczne, tereny zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.
003x
   
035
Użytki kopalne
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte przez czynne odkrywkowe kopalnie, w których odbywa się wydobycie kopalin.
005
   
036
Tereny komunikacyjne
Rodzaj ten obejmuje:
 • grunty zajęte pod: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, drogi w osiedlach mieszkaniowych; drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użyteczności publicznej; place postojowe i manewrowe przy dworcach kolejowych, autobusowych i lotniczych, portach morskich i rzecznych i innych oraz ogólnodostępne dojazdy do ramp wyładowczych i placów składowych,
 • tereny kolejowe (grunty zajęte pod obiekty, budowle i inne urządzenia przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego),
 • inne tereny komunikacyjne (grunty zajęte pod: porty lotnicze i inne urządzenia służące komunikacji lotniczej; urządzenia portowe, przystanie, obiekty i budowle służące komunikacji wodnej; naziemne obiekty, budowle i urządzenia górskich kolei linowych; torowiska tramwajowe poza pasami ulic i dróg, a także obiekty i urządzenia związane z komunikacją miejską; urządzone parkingi poza lasami państwowymi, dworce autobusowe; wały ochronne wód przystosowane do ruchu kołowego).
004
 
04
 
Użytki ekologiczne
 
   
040
Użytki ekologiczne
Rodzaj ten obejmuje prawnie chronione pozostałości ekosystemów. Użytki ekologiczne obejmują tereny określone na podstawie rozporządzenia właściwego wojewody lub uchwały właściwej rady gminy, podjętych na podstawie przepisów o ochronie przyrody.
009x
 
05
 
Tereny różne
 
   
050
Tereny różne
Rodzaj ten obejmuje wszystkie pozostałe tereny, których nie można zaliczyć do innych rodzajów użytków, takie jak:
 • grunty przeznaczone do rekultywacji (np. nieczynne hałdy, wysypiska, zapadliska, tereny po działalności przemysłowej i górniczej oraz po poligonach woskowych, dla których właściwe organy zatwierdziły projekty rekultywacji) oraz niezagospodarowane grunty zrekultywowane,
 • wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego.
009x
 
06
 
Nieużytki
 
   
060
Nieużytki
Rodzaj ten obejmuje niezakwalifikowane do użytków ekologicznych:
 • bagna (błota, topieliska, trzęsawiska, moczary, rojsty),
 • piaski (piaski ruchome, plaże nieurządzone, piaski nadbrzeżne, wydmy),
 • naturalne utwory fizjograficzne (urwiska, strome stoki, uskoki, skały, rumowiska),
 • nieprzeznaczone do rekultywacji wyrobiska po wydobywaniu kopalin.
009x
 
07
 
Grunty pod wodami
 
   
070
Grunty pokryte wodami powierzchniowymi
Rodzaj ten obejmuje:
 • grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi,
 • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi,
 • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi.
Rodzaj nie obejmuje:
– gruntów znajdujących się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych – rodzaj 071.
006
   
071
Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych
Rodzaj nie obejmuje:
 • gruntów pod stawami – rodzaj 015,
 • gruntów pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych – rodzaj 016,
 • gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi – rodzaj 070.
 

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Symbol KŚT
Wyszczególnienie
Powiązania z:
grupa
podgrupa
rodzaj
 
PKOB
KRŚT-91
2
   
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
   
 
20
 
Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych
Podgrupa obejmuje kompleksowe obiekty budowlane przemysłowe (elektrownie, rafinerie itp.), które nie mają formy budynku.
   
   
200
Budowle dla górnictwa i kopalnictwa
Rodzaj obejmuje:
 • budowle dla górnictwa i kopalnictwa, eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu, eksploatacji kamieniołomów, żwirowni, itp. (np. stacje załadowcze i wyładowcze, wyciągi szybowe, kominy przemysłowe, wieże, szyby wiertnicze,itp.)
 • budowle wytwórni gipsu, cementowni, cegielni, wytwórni materiałów budowlanych ceramicznych, itp.
Rodzaj nie obejmuje:
 • budynków biurowych – rodzaj 105,
 • budynków produkcyjnych (np. fabryk, warsztatów,) zadaszonych – rodzaj 101.
2301
206
209x
21
295x
51x
   
201
Elektrownie
Rodzaj obejmuje:
 • budowle elektrowni wodnych,
 • budowle innych elektrowni wytwarzających energię elektryczną (np. elektrowni opalanych węglem, elektrowni atomowych, elektrowni napędzanych wiatrem),
 • budowle zakładów do przetwarzania paliwa nuklearnego,
 • spalarnie odpadów.
Rodzaj nie obejmuje:
 • zapór wodnych dla innych celów – rodzaj 224,
 • linii elektroenergetycznych dalekiego zasięgu, w tym stacji transformatorowych i rozdzielczych – rodzaj 210,
 • rozdzielczych linii elektroenergetycznych – rodzaj 211.
2302
204x
209x
251x
295x
   
202
Zakłady chemiczne
Rodzaj obejmuje:
 • budowle, będące częścią zakładów chemicznych, petrochemii lub rafinerii naftowych, w tym terminale ropy naftowej i ropopochodnych,
 • budowle koksowni, gazowni,
 • wieże ekstrakcyjne.
Rodzaj nie obejmuje:
 • stacji obsługi – rodzaj 103,
 • budynków przemysłowych – rodzaj 101,
 • zbiorników, silosów i budynków magazynowych – rodzaj 104.
2303
203x
204x
209x
295x
50x
   
203
Zakłady przemysłu ciężkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Rodzaj obejmuje:
 • budowle będące częścią terenów zakładów przemysłu ciężkiego, takie jak walcownie, odlewnie itp.
Rodzaj nie obejmuje:
 • budynków przemysłowych – rodzaj 101,
 • budowli dla górnictwa lub kopalnictwa – rodzaj 200.
2304
203x
204x
209x
295x
 
21
 
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne
   
   
210
Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe
Rodzaj obejmuje:
 • rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu ropy naftowej, innych produktów pochodzących z rafinacji ropy naftowej, gazu lub innych produktów chemicznych oraz stacje pomp,
 • rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu wody i ścieków oraz stacje pomp, stacje filtrów lub ujęć wody,
 • linie telekomunikacyjne (nadziemne, podziemne lub podwodne), systemy przekaźnikowe, sieci radiowe, telewizyjne lub kablowe, stacje przekaźnikowe, radary, maszty, wieże i słupy telekomunikacyjne oraz infrastrukturę radiokomunikacyjną,
 • linie elektroenergetyczne przesyłowe nadziemne lub podziemne oraz słupowe stacje transformatorowe (bez transformatorów) i rozdzielcze.
Rodzaj nie obejmuje:
 • rozdzielczych sieci wodociągowych – rodzaj 211,
 • sieci gazowych rozdzielczych na terenach miejskich – rodzaj 211,
 • terminali ropy i ropopochodnych – rodzaj 202,
 • kanałów irygacyjnych i akweduktów – rodzaj 225 i 226,
 • sieci telekomunikacyjnych na terenach miejskich – rodzaj 211,
 • instalacji oświetleniowych dróg i ulic – rodzaj 220,
 • linii elektroenergetycznych rozdzielczych łącznie z instalacjami pomocniczymi – rodzaj 211.
221
222x
224x
225x
230
232
234
237x
238x
255x
256x
260x
27x
292x
   
211
Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze
Rodzaj obejmuje:
 • rurociągi sieci rozdzielczej gazu naziemne i podziemne,
 • rurociągi sieci rozdzielczej zimnej i gorącej wody, pary i sprężonego powietrza oraz studnie, fontanny, hydranty, wieże ciśnień,
 • rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej i kolektory oraz oczyszczalnie wód i ścieków,
 • rozdzielcze linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne (nadziemne lub podziemne) i instalacje pomocnicze (stacje i podstacje transformatorowe, słupy telegraficzne, itp.) oraz lokalne sieci telewizji kablowej i związane z nimi anteny zbiorcze,
 • przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych,
 • sieci elektrotrakcji trolejbusowej.
Rodzaj nie obejmuje:
 • kanałów irygacyjnych – rodzaj 225 i 226.
222
197
222x,223, 224x,225x 231, 233, 235, 236, 237x,238x
248x,255x 256x ,258, 260x ,261, 27x , 290, 292x ,651
 
22
 
Infrastruktura transportu
   
   
220
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe
Rodzaj obejmuje:
 • autostrady i drogi ekspresowe międzymiastowe, w tym skrzyżowania i węzły wraz instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, skarpy i nasypy, rowy, ściany oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi,
 • ulice i drogi na obszarach miejskich i zamiejskich, w tym: skrzyżowania, węzły komunikacyjne i parkingi, np.: drogi, ulice, aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie i leśne, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, drogi i strefy dla pieszych, wraz z instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, skarpy i nasypy, rowy, ściany oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi.
Rodzaj nie obejmuje:
 • stacji obsługi umieszczonych wzdłuż autostrad – rodzaj 103,
 • mostów, wiaduktów, estakad – rodzaj 223,
 • tuneli i przejść podziemnych – rodzaj 223.
211
242x
243
294x
   
221
Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych
Rodzaj obejmuje:
 • drogi szynowe kolejowe, bocznice; budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego: stacje, stacje postojowe, stacje rozrządowe, itp.; urządzenia i instalacje do sterowania ruchem kolejowym: teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe, itp.
 • drogi szynowe na obszarach miejskich: metro, sieć miejska (linie tramwajowe) ? w tym na wydzielonej trasie; drogi kolei napowietrznych i podwieszanych; budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu: stacje, stacje postojowe, zajezdnie, itp.; urządzenia i instalacje do sterowania ruchem: teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe, bezpieczeństwa, przeciwpożarowe, itp.
Rodzaj nie obejmuje:
 • budynków dworców kolejowych – rodzaj 102,
 • mostów i tuneli kolejowych – rodzaj 223,
 • sieci elektrotrakcji trolejbusowej – rodzaj 211
212
240
241
246
247
248x
294x
680
   
222
Drogi lotniskowe
Rodzaj obejmuje:
 • pasy startowe, w tym drogi startowe o nawierzchni sztucznej,
 • pasy dróg kołowania, w tym drogi kołowania o nawierzchni sztucznej,
 • nasypy, rowy odwadniające, instalacje sygnalizacji świetlnej, systemy oświetlenia nawigacyjnego oraz systemy awaryjnego zasilania,
 • place postoju samolotów.
Rodzaj nie obejmuje:
 • budynków lotniskowych i urządzeń lotniskowych – rodzaj 102.
213
242x
293x
294x
   
223
Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne
Rodzaj obejmuje:
 • mosty drogowe i kolejowe z wszelkiego rodzaju materiałów (metalowe, betonowe itp.), estakady, mosty ruchome, wiadukty, mosty na drogach wiejskich i leśnych, mosty dla pieszych, kładki, mostki, włączając konstrukcję dróg na tych obiektach, wraz z instalacjami oświetlenia, sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju,
 • budowle podziemne przeznaczone do ruchu drogowego, kolejowego i pieszego, wraz z instalacjami oświetlenia, sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju.
214
226
244
245
294x
296
   
224
Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji
Rodzaj obejmuje:
 • budowle portowe – morskie, rzeczne i na jeziorach (nabrzeża, doki, baseny portowe, falochrony, mola, tamy (groble) portowe, pomosty, itp.),
 • kanały żeglowne,
 • budowle rzeczne i na jeziorach (śluzy, mosty i tunele kanałowe), nabrzeża, uregulowane brzegi rzek i dróg wodnych,
 • porty wojskowe,
 • stocznie, pochylnie i slipy stoczniowe,
 • budowle piętrzące – zapory wodne, podobne budowle do zatrzymywania wody,
 • wały, groble,
 • jazy, stopnie wodne, budowle zabezpieczające brzegi.
Rodzaj nie obejmuje:
 • portowych terminali ropopochodnych – rodzaj 202,
 • portów jachtowych – rodzaj 290,
 • budynków latarni morskich – rodzaj 102,
 • elektrowni wodnych – rodzaj 201,
 • akweduktów będących zabytkami – sklasyfikowanych w rodzaju 109,
 • wodociągów – rodzaj 210 lub 211.
2151
2152
250
251x
253
255x
254
257
259
293x
297
   
225
Melioracje podstawowe
Rodzaj ten obejmuje urządzenia melioracji podstawowych dla potrzeb rolnictwa obejmujące: rzeki i potoki uregulowane, kanały, obwałowania rzek, stacje pomp i zbiorniki retencyjne.
2153x
01x
   
226
Melioracje szczegółowe
Rodzaj ten obejmuje urządzenia melioracji szczegółowych dla rolnictwa obejmujące: obszary zmeliorowane użytków rolnych, obszary zagospodarowane użytków zielonych, deszczownie, stawy rybne i nawadnianie użytków rolnych irygacyjne i inne budowle związane z dostarczaniem wody dla celów kultywacji ziemi, budowle odwadniające i otwarte rowy melioracyjne.
2153x
01x
 
29
 
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe
   
   
290
Budowle sportowe i rekreacyjne
Rodzaj obejmuje:
 • wesołe miasteczka lub parki wypoczynkowe oraz inne obiekty na wolnym powietrzu np. trasy i szlaki narciarskie, wyciągi orczykowe, krzesełkowe i kabinowe – zainstalowane na stałe; skocznie narciarskie, tory saneczkowe, bobslejowe, pola golfowe, lotniska sportowe, ośrodki jazdy konnej, przystanie jachtowe oraz wyposażenie plaż, bazy sportów wodnych itp.
 • pola namiotowe,
 • ogrody i parki publiczne, skwery ogrody botaniczne i zoologiczne.
Rodzaj nie obejmuje:
 • zadaszonych trybun z miejscami do siedzenia przeznaczonych do oglądania sportów na świeżym powietrzu oraz hal sportowych – rodzaj 107,
 • schronisk górskich – rodzaj 109,
 • stacji kolejek linowych i wyciągów krzesełkowych – rodzaj 102,
 • budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych – rodzaj 107.
241
28
641x
   
291
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Rodzaj obejmuje:
 • obiekty inżynierii wojskowej, np. forty, blokhauzy, bunkry, strzelnice (poligony); wojskowe centra doświadczalne itp.,
 • porzucone obiekty byłych terenów przemysłowych lub miejskich,
 • wysypiska śmieci i miejsca składowania odpadów,
 • wieże przeciwpożarowe, łącznie z wyposażeniem,
 • obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
Rodzaj nie obejmuje:
 • wojskowych portów lotniczych – rodzaj 102,
 • budynków koszar – rodzaj 109,
 • portów wojskowych – rodzaj 224.
242
205x
291
298
299

KŚT – Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Autor: Usługi księgowe łódź

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Symbol KŚT
Wyszczególnienie
Powiązania z:
grupa
podgrupa
rodzaj
 
PKWiU
KRŚT-91
3
   
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

 

   
 
31
 
Kotły grzejne i parowe
   
   
310
Kotły grzejne wodne
28.22.12x
300
302
   
311
Kotły grzejne parowe
28.22.12x
301
303
   
312
Kotły dautermowe
28.30.1x
304
   
313
Kotły parowe
28.30.1x
31
   
314
Inne kotły grzejne i parowe
28.22.12x
28.30.1x
 
32
 
Maszyny napędowe pierwotnie nie zespolone
   
   
320
Turbiny parowe
29.11.21x
320
   
321
Turbiny wodne
29.11.22x
321
   
322
Maszyny parowe tłokowe
29.11.21x
322
   
323
Silniki spalinowe na paliwo lekkie
Rodzaj 323 obejmuje silniki spalinowe nie zespolone przenośne i stacjonarne, na paliwo lekkie, dwu- i czterosuwowe z zapłonem iskrowym.
Granicę obiektu stanowi silnik wraz z przynależnym wyposażeniem, a w przypadku instalacji i urządzeń wspólnych dla kilku silników, kołnierze lub zaciski przewodów przytwierdzone do obudowy silnika.
29.11.11x
29.11.12x
323
   
324
Silniki spalinowe na paliwo ciężkie
Rodzaj 324 obejmuje silniki spalinowe nie zespolone przenośne i stacjonarne na paliwo ciężkie (olej napędowy), dwu- i czterosuwowe z zapłonem żarowym lub z zapłonem samoczynnym.
Granice jak w rodzaju 323 – „Silniki spalinowe na paliwo lekkie?.
29.11.11x
29.11.13
324
   
325
Silniki spalinowe na paliwo gazowe
Rodzaj 325 obejmuje silniki spalinowe nie zespolone przenośne i stacjonarne dwu- i czterosuwowe na gaz wielkopiecowy, generatorowy, świetlny, koksowniczy lub ziemny.
Granica obiektu jak w rodzaju 323 – „Silniki spalinowe na paliwo lekkie”.
29.11.12x
325
   
326
Silniki powietrzne
Rodzaj 326 obejmuje silniki wiatrowe pierwotnie nie zespolone, tzn. urządzenia służące do przetwarzania energii wiatru na energię mechaniczną, wykorzystywaną do napędu różnego rodzaju maszyn i urządzeń..
Granicę obiektu stanowi poszczególny silnik wraz z przynależnymi elementami wyposażenia.
Nie należy zaliczać do rodzaju 326 silników wiatrowych sprzężonych na stałe z prądnicami elektrycznymi, czyli tzw. zespołów wiatrowo-elektrycznych, ujętych w rodzaju 346 – „Zespoły wiatrowo-elektryczne”.
29.12.1x
326
   
327
Koła wodne
29.11.22x
327
   
328
Silniki napędzane powietrzem sprężonym
29.12.12x
328
 
33
 
Maszyny elektryczne wirujące nie zespolone
   
   
330
Silniki prądu stałego
31.10.10x
330
   
331
Prądnice prądu stałego
31.10.10x
331
   
332
Silniki asynchroniczne 50 okr./sek klatkowe
31.10.10x
31.10.2x
332
   
333
Silniki asynchroniczne 50 okr./sek pierścieniowe
31.10.2x
333
   
334
Silniki synchroniczne 50 okr./sek
31.10.2x
334
   
335
Prądnice synchroniczne 50 okr./sek
31.10.26x
335
   
336
Silniki prądu zmiennego na inne okresy
31.10.2x
336
   
337
Silniki komutatorowe prądu zmiennego
31.10.2x
337
   
338
Kompensatory wirujące
31.10x
338
   
339
Układy napędowe elektryczne skojarzone oraz maszyny elektryczne niewirujące (silniki liniowe)
31.10x
339
 
34
 
Turbozespoły i zespoły (agregaty) elektroenergety-czne wytwórcze i przetwórcze oraz reaktory jądrowe
   
   
340
Turbozespoły parowe
31.10.32x
340
   
341
Turbozespoły wodne
31.10.32x
341
   
342
Zespoły elektroenergetyczne na silniki parowe tłokowe
31.10.32x
342
   
343
Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie
Rodzaj 343 obejmuje agregaty lub zespoły prądotwórcze przenośne i stacjonarne prądu stałego o napięciu do 1000 V i powyżej.
Obiektem jest poszczególny agregat lub zespół prądotwórczy składający się z generatora (prądnicy) i silnika spalinowego na paliwo lekkie wraz z wyposażeniem.
31.10.32x
343
   
344
Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie
Rodzaj 344 obejmuje agregaty lub zespoły prądotwórcze przenośne i stacjonarne prądu zmiennego o napięciu powyżej 1000 V.
Obiektem jest poszczególny agregat lub zespół prądotwórczy składający się z generatora (prądnicy) i silnika spalinowego na paliwo ciężkie wraz z wyposażeniem.
31.10.31
344
   
345
Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo gazowe
31.10.32x
345
   
346
Zespoły wiatrowo-elektryczne
31.10.32x
346
   
347
Przetwornice prądu
31.10.32x
347
   
348
Inne maszyny, zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elektroenergetyczne
31.10x
348
   
349
Reaktory jądrowe
Rodzaj 349 obejmuje reaktory jądrowe: chłodzone wodą, chłodzone gazem, cieżkowodne, prędkie powielające i inne.

 

28.30.21
349