KŚT – Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

Symbol KŚT Wyszczególnienie Powiązanie z PKOB Powiązanie z KRŚT’91
grupa podgrupa rodzaj
1 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego
10 BUDYNKI NIEMIESZKALNE
101 Budynki przemysłowe
Rodzaj ten obejmuje budynki przeznaczone na cele produkcyjne dla wszystkich przemysłów, np. fabryki, warsztaty, hale produkcyjne,rzeźnie, browary, montownie, wytwórnie filmowe itp.
Rodzaj nie obejmuje:
– kompleksowych budowli przemysłowych (elektrowni, rafinerii itp.), które nie posiadają formy budynku – sklasyfikowanych w podgrupie 20,
– zbiorników, silosów i budynków magazynowych – rodzaj 104,
– rolniczych budynków produkcyjnych – rodzaj 108.
1251 100, 101
102, 103
104, 105
106, 107
108, 109
102 Budynki transportu i łączności
Rodzaj ten obejmuje budynki transportu i łączności, dworców, terminali, garaży, w tym:
– budynki lotnisk, budynki dworców kolejowych, dworców autobusowych i terminali portowych, budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych,
– budynki stacji nadawczych radia i telewizji, budynki central telefonicznych, centra telekomunikacyjne itp.
– hangary lotnicze, budynki nastawni kolejowych, zajezdnie dla środków transportu,
– budki telefoniczne,
– budynki latarni morskich,
– budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże),
– garaże i zadaszone parkingi,
– budynki do przechowywania rowerów.
Rodzaj nie obejmuje:
– budynków stacji obsługi – rodzaj 103,
– zbiorników, silosów i budynków magazynowych – rodzaj 104,
– dróg kolejowych – rodzaj 221,
– dróg lotniskowych – rodzaj 222,
– linii telekomunikacyjnych i masztów – podgrupa 21,
– terminali ropy naftowej i gazu – rodzaj 202,
– parkingów w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów nie klasyfikowanych odrębnie.
124 110
111
112
113
114
115x
116x
117
118
119x
179x
227
293x
103 Budynki handlowo-usługowe
Rodzaj ten obejmuje:
– centra handlowe,
– domy towarowe,
– samodzielne sklepy i butiki,
– hale używane do targów, aukcji i wystaw,
– targowiska pod dachem
– stacje paliw, stacje obsługi itp.
– apteki.
Rodzaj nie obejmuje:
– budynków rolniczych – rodzaj 108,
– sklepów w budynkach przeznaczonych do innych celów, nie klasyfikowanych odrębnie.
1230 115x
116x
119x
120
121
122
123
125
129
151x
152x
104 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
Rodzaj ten obejmuje:
– zbiorniki na ciecze,
– zbiorniki na gazy,
– elewatory zbożowe, zbiorniki na cement i inne towary sypkie,
– chłodnie i budynki składowe specjalizowane,
– powierzchnie magazynowe.
Rodzaj nie obejmuje:
– budynków gospodarstw rolnych w szczególności silosów i budynków składowych rolniczych przeznaczonych do przechowywania zbiorów – rodzaj 108,
– wież ciśnień – podgrupa 21,
– budynków terminali ropy i ropopochodnych – rodzaj 202.
1252 13
200
202
203x
205x
209x
220
221
222x
105 Budynki biurowe
Rodzaj ten obejmuje:
– budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterzeadministracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych,ministerstw itp. lokale administracyjne różnych podmiotów gospodarczych,
– budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów.
Rodzaj nie obejmuje biur w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów nie klasyfikowanych odrębnie.
122 126
14
106 Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej
Rodzaj ten obejmuje:
– budynki instytucji świadczących usługi medyczne i pielęgnacyjne, m.in. szpitale, szpitale kliniczne,sanatoria, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka,
– szpitale więzienne lub wojskowe,
– budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne itp.
– budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych itp.
Rodzaj nie obejmuje domów opieki społecznej (bez opieki medycznej) dla ludzi starszych, niepełnosprawnych itp. – podgrupa 11.
1264 150
151x
152x
154x
155
156
157
159x
107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej
Rodzaj ten obejmuje ogólnodostępne obiekty kulturalne, muzea i biblioteki, przedszkola, szkoły, placówki, szkoły wyższe, budynki instytucji badawczych oraz budynki sportowe, w tym:
– kina, sale koncertowe, opery, teatry itp.,
– sale kongresowe, domy kultury i wielozadaniowe sale wykorzystywane głównie do celów rozrywkowych,
– kasyna, cyrki, teatry muzyczne, sale taneczne i dyskoteki, estrady itp.,
– muzea, galerie sztuki, biblioteki i centra informacyjne,
– budynki archiwów,
– budynki przedszkolne i szkolne,
– budynki szkół wyższych i placówki badawcze, laboratoria badawcze,
– budynki placówek oświatowo-wychowawczych, pracy pozaszkolnej oraz kształcenia ustawicznego,
– stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów,
– budynki przeznaczone dla imprez sportowych w halach,
– zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu,
– schroniska dla zwierząt,
– budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych.
Rodzaj nie obejmuje:
– parków rozrywkowych i wypoczynkowych – rodzaj 290,
– obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską – rodzaj 109,
– internatów, które są odrębnymi budynkami szkół, burs oraz domów studenckich – podgrupa 11,
– boisk sportowych przeznaczonych do sportów na świeżym powietrzu, np. odkrytych kortów tenisowych, odkrytych basenów itp. – rodzaj 290.
1261
1262
1263
1265
17x
190
191
196
108 Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa
Rodzaj ten obejmuje budynki gospodarstw rolnych oraz budynki magazynowe dla działalności rolniczej, np. obory, stajnie,budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu,szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, szklarnie, silosy rolnicze itp.
Rodzaj nie obejmuje ogrodów zoologicznych i botanicznych – rodzaj 290.
1271 18
109 Inne budynki niemieszkalne
Rodzaj ten obejmuje:
– hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania (z wyj. hoteli robotniczych – podgrupa 11),
– schroniska młodzieżowe, górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego,
– restauracje, bary, stołówki,
– budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych, w tym: kościoły,kaplice, cerkwie, meczety, synagogi itp., cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria,
– obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraznieruchome archeologiczne dobra kultury,
– zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska dla nieletnich,
– budynki koszarowe,
– obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp.,
– pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione.
Rodzaj nie obejmuje:
– restauracji, barów itp. w budynkach mieszkalnych – podgrupa 11, oraz w centrach handlowych – rodzaj 103,
– budek telefonicznych – rodzaj 102,
– budowli wojskowych – rodzaj 291,
– budynków kultu religijnego wykorzystywanych jako muzea – sklasyfikowanych w rodzaju 107,
– szpitali więziennych i wojskowych – rodzaj 106,
– budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych – rodzaj 110.
121
1272
1273
1274
124
158
166
167x
168
169x
179x
193
192
194
195
198
199
154x
11 BUDYNKI MIESZKALNE
110 Budynki mieszkalne
Rodzaj ten obejmuje obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana docelów mieszkalnych, tj. budynki jednorodzinne, o dwóch mieszkaniach, wielomieszkaniowe i budynki zamieszkaniazbiorowego, np. domy opieki społecznej (bez opieki medycznej), hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie,placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dla bezdomnych itp.
Rodzaj nie obejmuje hoteli i podobnych budynków krótkotrwałego zakwaterowania – rodzaj 109.
11 154x
159x
160
161
162
163
164
165
167x
169x
12 Lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego
121 Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego
Rodzaj ten obejmuje wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb nie przeznaczone na stały pobyt ludzi, np. pomieszczenia biurowe oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.
122 Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Rodzaj ten obejmuje wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.