KŚT – Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Symbol KŚT
Wyszczególnienie
Powiązania z:
grupa
podgrupa
rodzaj
 
PKOB
KRŚT-91
2
   
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
   
 
20
 
Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych
Podgrupa obejmuje kompleksowe obiekty budowlane przemysłowe (elektrownie, rafinerie itp.), które nie mają formy budynku.
   
   
200
Budowle dla górnictwa i kopalnictwa
Rodzaj obejmuje:
 • budowle dla górnictwa i kopalnictwa, eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu, eksploatacji kamieniołomów, żwirowni, itp. (np. stacje załadowcze i wyładowcze, wyciągi szybowe, kominy przemysłowe, wieże, szyby wiertnicze,itp.)
 • budowle wytwórni gipsu, cementowni, cegielni, wytwórni materiałów budowlanych ceramicznych, itp.
Rodzaj nie obejmuje:
 • budynków biurowych – rodzaj 105,
 • budynków produkcyjnych (np. fabryk, warsztatów,) zadaszonych – rodzaj 101.
2301
206
209x
21
295x
51x
   
201
Elektrownie
Rodzaj obejmuje:
 • budowle elektrowni wodnych,
 • budowle innych elektrowni wytwarzających energię elektryczną (np. elektrowni opalanych węglem, elektrowni atomowych, elektrowni napędzanych wiatrem),
 • budowle zakładów do przetwarzania paliwa nuklearnego,
 • spalarnie odpadów.
Rodzaj nie obejmuje:
 • zapór wodnych dla innych celów – rodzaj 224,
 • linii elektroenergetycznych dalekiego zasięgu, w tym stacji transformatorowych i rozdzielczych – rodzaj 210,
 • rozdzielczych linii elektroenergetycznych – rodzaj 211.
2302
204x
209x
251x
295x
   
202
Zakłady chemiczne
Rodzaj obejmuje:
 • budowle, będące częścią zakładów chemicznych, petrochemii lub rafinerii naftowych, w tym terminale ropy naftowej i ropopochodnych,
 • budowle koksowni, gazowni,
 • wieże ekstrakcyjne.
Rodzaj nie obejmuje:
 • stacji obsługi – rodzaj 103,
 • budynków przemysłowych – rodzaj 101,
 • zbiorników, silosów i budynków magazynowych – rodzaj 104.
2303
203x
204x
209x
295x
50x
   
203
Zakłady przemysłu ciężkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Rodzaj obejmuje:
 • budowle będące częścią terenów zakładów przemysłu ciężkiego, takie jak walcownie, odlewnie itp.
Rodzaj nie obejmuje:
 • budynków przemysłowych – rodzaj 101,
 • budowli dla górnictwa lub kopalnictwa – rodzaj 200.
2304
203x
204x
209x
295x
 
21
 
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne
   
   
210
Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe
Rodzaj obejmuje:
 • rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu ropy naftowej, innych produktów pochodzących z rafinacji ropy naftowej, gazu lub innych produktów chemicznych oraz stacje pomp,
 • rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu wody i ścieków oraz stacje pomp, stacje filtrów lub ujęć wody,
 • linie telekomunikacyjne (nadziemne, podziemne lub podwodne), systemy przekaźnikowe, sieci radiowe, telewizyjne lub kablowe, stacje przekaźnikowe, radary, maszty, wieże i słupy telekomunikacyjne oraz infrastrukturę radiokomunikacyjną,
 • linie elektroenergetyczne przesyłowe nadziemne lub podziemne oraz słupowe stacje transformatorowe (bez transformatorów) i rozdzielcze.
Rodzaj nie obejmuje:
 • rozdzielczych sieci wodociągowych – rodzaj 211,
 • sieci gazowych rozdzielczych na terenach miejskich – rodzaj 211,
 • terminali ropy i ropopochodnych – rodzaj 202,
 • kanałów irygacyjnych i akweduktów – rodzaj 225 i 226,
 • sieci telekomunikacyjnych na terenach miejskich – rodzaj 211,
 • instalacji oświetleniowych dróg i ulic – rodzaj 220,
 • linii elektroenergetycznych rozdzielczych łącznie z instalacjami pomocniczymi – rodzaj 211.
221
222x
224x
225x
230
232
234
237x
238x
255x
256x
260x
27x
292x
   
211
Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze
Rodzaj obejmuje:
 • rurociągi sieci rozdzielczej gazu naziemne i podziemne,
 • rurociągi sieci rozdzielczej zimnej i gorącej wody, pary i sprężonego powietrza oraz studnie, fontanny, hydranty, wieże ciśnień,
 • rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej i kolektory oraz oczyszczalnie wód i ścieków,
 • rozdzielcze linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne (nadziemne lub podziemne) i instalacje pomocnicze (stacje i podstacje transformatorowe, słupy telegraficzne, itp.) oraz lokalne sieci telewizji kablowej i związane z nimi anteny zbiorcze,
 • przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych,
 • sieci elektrotrakcji trolejbusowej.
Rodzaj nie obejmuje:
 • kanałów irygacyjnych – rodzaj 225 i 226.
222
197
222x,223, 224x,225x 231, 233, 235, 236, 237x,238x
248x,255x 256x ,258, 260x ,261, 27x , 290, 292x ,651
 
22
 
Infrastruktura transportu
   
   
220
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe
Rodzaj obejmuje:
 • autostrady i drogi ekspresowe międzymiastowe, w tym skrzyżowania i węzły wraz instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, skarpy i nasypy, rowy, ściany oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi,
 • ulice i drogi na obszarach miejskich i zamiejskich, w tym: skrzyżowania, węzły komunikacyjne i parkingi, np.: drogi, ulice, aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie i leśne, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, drogi i strefy dla pieszych, wraz z instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, skarpy i nasypy, rowy, ściany oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi.
Rodzaj nie obejmuje:
 • stacji obsługi umieszczonych wzdłuż autostrad – rodzaj 103,
 • mostów, wiaduktów, estakad – rodzaj 223,
 • tuneli i przejść podziemnych – rodzaj 223.
211
242x
243
294x
   
221
Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych
Rodzaj obejmuje:
 • drogi szynowe kolejowe, bocznice; budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego: stacje, stacje postojowe, stacje rozrządowe, itp.; urządzenia i instalacje do sterowania ruchem kolejowym: teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe, itp.
 • drogi szynowe na obszarach miejskich: metro, sieć miejska (linie tramwajowe) ? w tym na wydzielonej trasie; drogi kolei napowietrznych i podwieszanych; budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu: stacje, stacje postojowe, zajezdnie, itp.; urządzenia i instalacje do sterowania ruchem: teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe, bezpieczeństwa, przeciwpożarowe, itp.
Rodzaj nie obejmuje:
 • budynków dworców kolejowych – rodzaj 102,
 • mostów i tuneli kolejowych – rodzaj 223,
 • sieci elektrotrakcji trolejbusowej – rodzaj 211
212
240
241
246
247
248x
294x
680
   
222
Drogi lotniskowe
Rodzaj obejmuje:
 • pasy startowe, w tym drogi startowe o nawierzchni sztucznej,
 • pasy dróg kołowania, w tym drogi kołowania o nawierzchni sztucznej,
 • nasypy, rowy odwadniające, instalacje sygnalizacji świetlnej, systemy oświetlenia nawigacyjnego oraz systemy awaryjnego zasilania,
 • place postoju samolotów.
Rodzaj nie obejmuje:
 • budynków lotniskowych i urządzeń lotniskowych – rodzaj 102.
213
242x
293x
294x
   
223
Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne
Rodzaj obejmuje:
 • mosty drogowe i kolejowe z wszelkiego rodzaju materiałów (metalowe, betonowe itp.), estakady, mosty ruchome, wiadukty, mosty na drogach wiejskich i leśnych, mosty dla pieszych, kładki, mostki, włączając konstrukcję dróg na tych obiektach, wraz z instalacjami oświetlenia, sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju,
 • budowle podziemne przeznaczone do ruchu drogowego, kolejowego i pieszego, wraz z instalacjami oświetlenia, sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju.
214
226
244
245
294x
296
   
224
Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji
Rodzaj obejmuje:
 • budowle portowe – morskie, rzeczne i na jeziorach (nabrzeża, doki, baseny portowe, falochrony, mola, tamy (groble) portowe, pomosty, itp.),
 • kanały żeglowne,
 • budowle rzeczne i na jeziorach (śluzy, mosty i tunele kanałowe), nabrzeża, uregulowane brzegi rzek i dróg wodnych,
 • porty wojskowe,
 • stocznie, pochylnie i slipy stoczniowe,
 • budowle piętrzące – zapory wodne, podobne budowle do zatrzymywania wody,
 • wały, groble,
 • jazy, stopnie wodne, budowle zabezpieczające brzegi.
Rodzaj nie obejmuje:
 • portowych terminali ropopochodnych – rodzaj 202,
 • portów jachtowych – rodzaj 290,
 • budynków latarni morskich – rodzaj 102,
 • elektrowni wodnych – rodzaj 201,
 • akweduktów będących zabytkami – sklasyfikowanych w rodzaju 109,
 • wodociągów – rodzaj 210 lub 211.
2151
2152
250
251x
253
255x
254
257
259
293x
297
   
225
Melioracje podstawowe
Rodzaj ten obejmuje urządzenia melioracji podstawowych dla potrzeb rolnictwa obejmujące: rzeki i potoki uregulowane, kanały, obwałowania rzek, stacje pomp i zbiorniki retencyjne.
2153x
01x
   
226
Melioracje szczegółowe
Rodzaj ten obejmuje urządzenia melioracji szczegółowych dla rolnictwa obejmujące: obszary zmeliorowane użytków rolnych, obszary zagospodarowane użytków zielonych, deszczownie, stawy rybne i nawadnianie użytków rolnych irygacyjne i inne budowle związane z dostarczaniem wody dla celów kultywacji ziemi, budowle odwadniające i otwarte rowy melioracyjne.
2153x
01x
 
29
 
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe
   
   
290
Budowle sportowe i rekreacyjne
Rodzaj obejmuje:
 • wesołe miasteczka lub parki wypoczynkowe oraz inne obiekty na wolnym powietrzu np. trasy i szlaki narciarskie, wyciągi orczykowe, krzesełkowe i kabinowe – zainstalowane na stałe; skocznie narciarskie, tory saneczkowe, bobslejowe, pola golfowe, lotniska sportowe, ośrodki jazdy konnej, przystanie jachtowe oraz wyposażenie plaż, bazy sportów wodnych itp.
 • pola namiotowe,
 • ogrody i parki publiczne, skwery ogrody botaniczne i zoologiczne.
Rodzaj nie obejmuje:
 • zadaszonych trybun z miejscami do siedzenia przeznaczonych do oglądania sportów na świeżym powietrzu oraz hal sportowych – rodzaj 107,
 • schronisk górskich – rodzaj 109,
 • stacji kolejek linowych i wyciągów krzesełkowych – rodzaj 102,
 • budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych – rodzaj 107.
241
28
641x
   
291
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Rodzaj obejmuje:
 • obiekty inżynierii wojskowej, np. forty, blokhauzy, bunkry, strzelnice (poligony); wojskowe centra doświadczalne itp.,
 • porzucone obiekty byłych terenów przemysłowych lub miejskich,
 • wysypiska śmieci i miejsca składowania odpadów,
 • wieże przeciwpożarowe, łącznie z wyposażeniem,
 • obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
Rodzaj nie obejmuje:
 • wojskowych portów lotniczych – rodzaj 102,
 • budynków koszar – rodzaj 109,
 • portów wojskowych – rodzaj 224.
242
205x
291
298
299