KŚT – Grupa 0 – Grunty

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 0 – Grunty

Symbol KŚT
Wyszczególnienie
Powiąza-nie z
grupa
podgrupa
rodzaj
 
KRŚT-91
0
   
GRUNTY
 
 
01
 
Użytki rolne
 
   
010
Grunty orne
Rodzaj ten obejmuje grunty poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję ziemiopłodów rolniczych lub ogrodniczych, w tym grunty, na których zostały urządzone ogrody działkowe oraz szklarnie i inspekty, grunty nadające się do uprawy, o której mowa wyżej, ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny, drzew (np. choinek) oraz szkółki drzew ozdobnych i krzewów, ugory, odłogi.
001x
   
011
Sady
Rodzaj ten obejmuje grunty o powierzchni co najmniej 0,1000 ha zasadzone drzewami i krzewami owocowymi o zwartym nasadzeniu (minimum 600 drzew lub 2000 krzewów na 1 ha), szkółki drzew i krzewów owocowych oraz winnice.
001x
   
012
Łąki trwałe
Rodzaj ten obejmuje grunty pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, złożoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich – hale i połoniny z zasady koszone.
001x
   
013
Pastwiska trwałe
Rodzaj ten obejmuje grunty pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, z reguły wypasane, a w rejonach górskich – hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz wypasane.
001x
   
014
Grunty rolne zabudowane
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, oraz przetwórstwu rolno – spożywczemu (kotłownie, komórki, garaże, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.), a także zajęte pod ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych.
003x
   
015
Grunty po stawami
Rodzaj ten obejmuje grunty pod zbiornikami wodnymi przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych i obejmuje powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a należące do obiektu stawowego – z wyłączeniem jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych oraz sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach płynących (wyłączenie nie dotyczy sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych).
006x
   
016
Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod urządzenia melioracji wodnych szczegółowych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej.
Rodzaj nie obejmuje:
 • gruntów pod stawami – rodzaj 015.
006x
 
02
 
Grunty leśne
 
   
020
Lasy
002x
   
021
Grunty zadrzewione i zakrzewione
Rodzaj ten obejmuje grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1000 ha, a także: śródpolne skupiska drzew i krzewów niezaliczone do lasów, tereny torfowisk, grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb; przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych; jary i wąwozy pokryte drzewami i krzewami, niezaliczone do lasów; wysypiska kamieni, gruzowiska porośnięte drzewami i krzewami; zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy, poza zwartymi kompleksami lasów; skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi.
Rodzaj nie obejmuje plantacji krzewów, ujętej w rodzaju 010 „Grunty orne”.
002x
 
03
 
Grunty zabudowane i zurbanizowane
 
   
030
Tereny mieszkaniowe
Rodzaj ten obejmuje grunty niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalne związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.), a także ogródki przydomowe.
Rodzaj nie obejmuje:
– gruntów zajętych pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane służące
produkcji rolniczej – rodzaj 014.
003x
   
031
Tereny przemysłowe
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki i urządzenia służące produkcji przemysłowej, a także ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje transformatorowe, czynne hałdy i wysypiska, urządzenia magazynowo – składowe, bazy transportowe i remontowe itp.
003x
   
032
Tereny zabudowane, pozostałe
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją, służbą zdrowia, handlem, rzemiosłem, usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, wypoczynkiem, łącznością, kultem religijnym, itp., czynne cmentarze, grzebowiska zwierząt.
Rodzaj nie obejmuje:
 • terenów mieszkaniowych – rodzaj 030,
 • terenów przemysłowych – rodzaj 031.
003x
   
033
Zurbanizowane tereny niezabudowane
Rodzaj ten obejmuje grunty niezabudowane, przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, wyłączone z produkcji rolniczej i leśnej.
003x
   
034
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Rodzaj ten obejmuje niezajęte pod budynki: tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzone parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic), tereny o charakterze zabytkowym, tereny sportowe, tereny spełniające funkcje rozrywkowe, ogrody zoologiczne i botaniczne, tereny zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.
003x
   
035
Użytki kopalne
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte przez czynne odkrywkowe kopalnie, w których odbywa się wydobycie kopalin.
005
   
036
Tereny komunikacyjne
Rodzaj ten obejmuje:
 • grunty zajęte pod: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, drogi w osiedlach mieszkaniowych; drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użyteczności publicznej; place postojowe i manewrowe przy dworcach kolejowych, autobusowych i lotniczych, portach morskich i rzecznych i innych oraz ogólnodostępne dojazdy do ramp wyładowczych i placów składowych,
 • tereny kolejowe (grunty zajęte pod obiekty, budowle i inne urządzenia przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego),
 • inne tereny komunikacyjne (grunty zajęte pod: porty lotnicze i inne urządzenia służące komunikacji lotniczej; urządzenia portowe, przystanie, obiekty i budowle służące komunikacji wodnej; naziemne obiekty, budowle i urządzenia górskich kolei linowych; torowiska tramwajowe poza pasami ulic i dróg, a także obiekty i urządzenia związane z komunikacją miejską; urządzone parkingi poza lasami państwowymi, dworce autobusowe; wały ochronne wód przystosowane do ruchu kołowego).
004
 
04
 
Użytki ekologiczne
 
   
040
Użytki ekologiczne
Rodzaj ten obejmuje prawnie chronione pozostałości ekosystemów. Użytki ekologiczne obejmują tereny określone na podstawie rozporządzenia właściwego wojewody lub uchwały właściwej rady gminy, podjętych na podstawie przepisów o ochronie przyrody.
009x
 
05
 
Tereny różne
 
   
050
Tereny różne
Rodzaj ten obejmuje wszystkie pozostałe tereny, których nie można zaliczyć do innych rodzajów użytków, takie jak:
 • grunty przeznaczone do rekultywacji (np. nieczynne hałdy, wysypiska, zapadliska, tereny po działalności przemysłowej i górniczej oraz po poligonach woskowych, dla których właściwe organy zatwierdziły projekty rekultywacji) oraz niezagospodarowane grunty zrekultywowane,
 • wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego.
009x
 
06
 
Nieużytki
 
   
060
Nieużytki
Rodzaj ten obejmuje niezakwalifikowane do użytków ekologicznych:
 • bagna (błota, topieliska, trzęsawiska, moczary, rojsty),
 • piaski (piaski ruchome, plaże nieurządzone, piaski nadbrzeżne, wydmy),
 • naturalne utwory fizjograficzne (urwiska, strome stoki, uskoki, skały, rumowiska),
 • nieprzeznaczone do rekultywacji wyrobiska po wydobywaniu kopalin.
009x
 
07
 
Grunty pod wodami
 
   
070
Grunty pokryte wodami powierzchniowymi
Rodzaj ten obejmuje:
 • grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi,
 • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi,
 • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi.
Rodzaj nie obejmuje:
– gruntów znajdujących się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych – rodzaj 071.
006
   
071
Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych
Rodzaj nie obejmuje:
 • gruntów pod stawami – rodzaj 015,
 • gruntów pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych – rodzaj 016,
 • gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi – rodzaj 070.