KŚT – Grupa 6 – Urządzenia techniczne CZ.2

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT – Grupa 6 – Urządzenia techniczne

 
64
 
Dźwigi i przenośniki
   
   
640
Dźwigi osobowe i towarowe
Nie należy zaliczać do rodzaju 640: wciągów pionowych budowlanych, ujętych w rodzaju 641 – „Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty i wyciągi”.
29.22.12x
29.22.16x
640
   
641
Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp.
Rodzaj 641 obejmuje maszyny i urządzenia do podnoszenia lub przeciągania ciężarów.
Obiektem jest poszczególny stanowiący odrębną techniczną całość dźwignik przenośny lub wraz z normalnym wyposażeniem wciągarką nieprzejezdną i przejezdną podwieszoną, kołowrót kopalniany, wyciąg kolei linowych górskich oraz inna maszyna lub urządzenie służące do podnoszenia czy też przeciągania ciężarów.
W ramach radz. 641 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 641-6 kołowroty, w tym kołowroty szybowe (641-63),
 • 641-7 wyciągi, w tym wyciągi kopalniane.
W skład poszczególnego kompletnego obiektu wchodzi normalne wyposażenie, którego ilość elementów jest uzależniona od rodzaju lub typu danego urządzenia. Ponadto w skład ww. maszyn i urządzeń wchodzi napęd (silnik lub pompa).
29.22.1x
641x
   
642
Żurawie (dźwigi przeładunkowe)
Nie należy zaliczać do rodzaju 642:
 • żurawi na samochodach i ciągnikach, ujętych w podgrupie 74 – „Pojazdy mechaniczne”,
 • żurawi na wagonach kolejowych ujętych w podgrupie 70 „Kolejowy tabor szynowy naziemny”,
 • żurawi pływających ujętych w podgrupie 77 – „Tabor pływający”.
29.22.14x
642
   
643
Przenośniki (transportery) ogólnego zastosowania
Nie należy zaliczać do rodzaju 643:
 • przenośników kopalnianych, służących do transportu urobku, ujętych w rodzaju 644 – „Przenośniki (transportery) kopalniane”,
 • przenośników (transporterów) specjalnych, ujętych w grupie 5 – „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty”.
Granicę instalacji elektrycznej należącej do przenośnika stanowi z reguły główna płyta zaciskowa.
29.22.17x
643
   
644
Przenośniki (transportery) kopalniane
Rodzaj 644 obejmuje przenośniki oraz wyciągi stałe i przesuwne: kopalni dołowych – zbiory 644-0 do 644-4, kopalni odkrywkowych – zbiór 644-5, zakładów przeróbki mechanicznej węgla, rud i innych kopalin – zbiór 644-6.
Obiektami w zakresie rodzaju 644 są poszczególne przenośniki nieckowe z taśmą gumową, przenośniki stalowo-czołowe, zgrzebłowe jedno- i wieloczłonowe, przenośniki talerzowe oraz przenośniki wstrząsane o napędzie powietrznym, elektrycznym lub innym.
Granicę obiektu o napędzie elektrycznym stanowi główna płyta zaciskowa, natomiast o napędzie powietrznym sprężonym – kołnierz łączący instalację wewnętrzną obiektu z siecią zewnętrzną.
Nie należy zaliczać do rodzaju 644:
 • przenośników służących do transportu różnych materiałów i wyrobów w stanie wolnym lub w opakowaniu, ujętych w rodzaju 643 – „Przenośniki (transportery)”,
 • przenośników specjalnych, ujętych w grupie 5 – „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty”,
 • przenośników, ujętych w rodzaju 645.
29.22.17x
644
   
645
Przenośniki (transportery) powietrzne i wodne
29.22.17x
645
   
646
Suwnice i wsadzarki
Nie należy zaliczać do rodzaju 646: suwnic z wyciągnicą obrotową, tj. z podwieszonym żurawiem, które ujęte są w rodzaju 642 – „Żurawie”.
29.22.1x
646
   
647
Przesuwnice, obrotnice i wywrotnice
Nie należy zaliczać 647: lei zasypowych, bunkrów, torów dojazdowych, przenośników, które stanowią odrębne obiekty bądź elementy wyposażenia innych rodzajów objętych niniejszą klasyfikacją środków trwałych.
29.22.1x
647
   
648
Tory, kolejki linowe i dźwignice linowe
Rodzaj 648 obejmuje tory, kolejki linowe i dźwignice linowe służące wyłącznie dla przewozów towarowych, a mianowicie: kolejki linowe stałe jedno- i dwulinowe, koleje linowe przenośne okrężne i wahadłowe, kolejki szynowe ciągnione, okrężne łańcuchowe i linowe oraz dźwignice linowe z wieżami stałymi lub przesuwanymi.
Obiektem jest poszczególna kompletna towarowa kolejka linowa lub dźwignica linowa..
Nie należy zaliczać do rodzaju 648:
 • pasażerskich dróg (tras) kolei linowych naziemnych i napowietrznych, ujętych w rodz. 221 – „Drogi kolejowe”,
 • wyciągów (napędów) kolei linowych górskich, ujętych w rodzaju 641 – „Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty i wyciągniki”.
29.22.1x
648
 
65
 
Urządzenia przemysłowe
   
   
650
Przekładnie
Nie należy zaliczać do rodz. 650:
 • przekładni występujących w przemyśle hutniczym, ujętych w rodzaju 514 – „Maszyny i urządzenia hutnicze”,
 • przekładni występujących w przemyśle materiałów budowlanych, ujętych w rodzaju 521 – „Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego”,
 • przekładni wbudowanych w maszyny – w tych przypadkach stanowią one elementy jej wyposażenia.
29.14.24
650
   
652
Urządzenia wentylacyjne
29.23.20x
652
   
653
Urządzenia klimatyzacyjne
Nie należy zaliczać do rodzajów 652 i 653:
 • urządzeń wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych wentylacji naturalnej,
 • przewodów powietrznych wbudowanych w konstrukcję budynków, które stanowią element ich wyposażenia,
 • samodzielnych wentylatorów, ujętych w rodzaju 446.
29.23.12
29.72.13
653
   
654
Urządzenia do oczyszczania wody
Nie należy ujmować w rodzaju 654 urządzeń do oczyszczania ścieków zaliczonych do rodzaju 658 – „Urządzenia do oczyszczania ścieków”.
29.24.12x
654
   
655
Urządzenia do oczyszczania gazów
29.23.14
655
   
656
Urządzenia do odpopielania i odżużlania
29.21.11x
656
   
657
Akumulatory hydrauliczne
Obiektem jest każdy akumulator hydrauliczny stały (zainstalowany w stałych stacjach pomp i akumulatorów hydraulicznych).
Granicę obiektu stanowi – dla akumulatora ciężarowego – połączenie akumulatora z siecią tłoczną oraz zawór zwrotny na połączeniu z pompą wysokiego ciśnienia, natomiast dla akumulatora gazowego – połączenie akumulatora z siecią tłoczną, zawór zwrotny oraz rurociąg łączący butle sprężonego powietrza lub sprężarka z napędem.
Nie należy zaliczać do rodzaju 657:
 • akumulatorów hydraulicznych, zainstalowanych w urządzeniach (obiektach) przewoźnych, jak np.: na samochodach, dźwigach, koparkach itp. stanowiących część ich wyposażenia,
 • pomp wysokiego ciśnienia, które są ujęte w rodzajach podgrupy 44 – „Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów”.
29.12x
657
   
658
Urządzenia do oczyszczania ścieków
29.24.12x.
658
   
659
Pozostałe urządzenia przemysłowe nie wymienione
Nie należy zaliczać do rodzaju 659:
 • urządzeń i aparatów wchodzących w skład innych obiektów lub zaklasyfikowanych do właściwych rodzajów w ramach grup 3 do 6 niniejszej klasyfikacji,
 • urządzeń i aparatury do przeprowadzania badań technicznych, ujętych w rodz.664,
 • wyposażenia technicznego, ujętego w grupie 8.
28x
29x
659
 
66
 
Urządzenia nieprzemysłowe
   
   
660
Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane
Rodzaj 600 obejmuje wagi ustawione trwale na fundamentach, służące do ważenia pojazdów, wagonów kolejowych (normalnych, szeroko- i wąskotorowych wagoników) oraz wagi wbudowane o specjalnym przeznaczeniu, jak np.: zbiornikowe, wsadowe, samoczynne dozujące itp.
Obiektem jest poszczególna waga składająca się z mechanizmu oraz fundamentu lub obudowy.
Nie należy zaliczać do rodzaju 660:
 • wag wbudowanych służących do samoczynnego (automatycznego lub półautomatycznego) ważenia materiałów sypkich, jak mąka, cukier, proszki itp. stanowiących elementy urządzeń do napełniania lub paczkowania, ujętych w grupie 5 – „Specjalistyczne maszyny, aparaty i urządzenia”,
 • wag wbudowanych na stałe do dźwigów i transporterów, samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, które traktuje się jako elementy składowe dźwigu, samochodu, przyczepy itp.
29.24.23
660
   
661
Urządzenia pralni i farbiarni
Nie należy zaliczać do rodzaju 661: maszyn i urządzeń farbiarskich lub wykańczalniczych występujących w pralniach, które ujęte zostały w podgrupie 55.
29.24.21x
29.24.22x
29.56.21
661
   
662
Urządzenia i aparaty projekcyjne
Rodzaj 662 obejmuje urządzenia służące do demonstracji ruchomych lub nieruchomych obrazów na ekranie.
Obiektem jest poszczególny kompletny projektor stały o szerokości taśmy 16 mm i 35 mm oraz projektor przenośny lub przewoźny, lub dźwiękowy o różnej szerokości taśmy, rzutnik do przeźroczy, epidiaskop, episkop, ekran kinowy normalny stały rozpraszający, kierunkowy lub panoramiczny, ekran kinowy przenośny oraz inne urządzenia projekcyjne.
W ramach rodzaju 662 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 662-1 projektory przenośne (przewoźne),
 • 662-5 ekrany kinowe.
33.40.31
33.40.35
33.40.36
33.40.38
662
   
663
Urządzenia przeciwpożarowe
29.24.24x
663
   
664
Urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych
Rodzaj 664 obejmuje urządzenia i aparaty (aparaturę) uniwersalne i specjalne o charakterze nieprodukcyjnym służące do przeprowadzania różnych badań technicznych.
W ramach rodzaju 664 zaklasyfikowano do zbioru:
 • 664-1 aparaty kontrolno-pomiarowe elektryczne i elektroniczne do mierzenia wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.
Obiektem jest poszczególne urządzenie, aparat lub aparatura wraz z kompletnym wyposażeniem, ewentualnie zestaw takich urządzeń tworzących wspólnie jeden agregat służący do przeprowadzania badań technicznych.
Nie należy zaliczać do rodzaju 664:
 • urządzeń i aparatów stanowiących element wyposażenia innych obiektów inwentarzowych (zespołów-agregatów),
 • urządzeń i aparatury ujętej w podgrupie 62 oraz wyposażenia i sprzętu technicznego ujętego w grupie 8.
 • urządzeń technicznych służących dla celów produkcyjnych, ujętych w rodzaju 650-659 lub zaklasyfikowanych do rodzajów wymienionych w ramach grup 3-5 i 7 niniejszej klasyfikacji.
33.20x
664
   
668
Urządzenia techniczne teatralne
29x, 31x,
32x
668
   
669
Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe
Rodzaj 669 obejmuje pozostałe (inne) samodzielne urządzenia nieprzemysłowe (m.in. kasy fiskalne i rejestrujące), których konstrukcja, wyposażenie lub materiał, z którego są wykonane oraz podstawowe parametry techniczne różnią się zasadniczo od obiektów, ujętych w rodzajach 660-668.
Nie należy również zaliczać do rodzaju 669:
 • aparatów, narzędzi, przyrządów itp. wyposażenia technicznego, ujętego w grupie 8,
 • urządzeń stanowiących element składowy innych obiektów.
29x, 30.01.13
31x,
32x, 33x
36x
669
 
68
 
Pozostałe urządzenia techniczne
   
   
681
Kontenery
Rodzaj 681 obejmuje kontenery przewoźne i przesuwne zarówno uniwersalne, jak i specjalne służące do przewozu towarów (wyrobów) przemysłowych oraz produktów rolnych i leśnych transportem (taborem): wodnym, lądowym oraz lotniczym.
Obiektem jest poszczególny kontener o pojemności powyżej 5 m3, posiadający odpowiednią wytrzymałość konstrukcji – pozwalającą na wielokrotne jego użytkowanie.
W skład obiektu (kontenera) mogą wchodzić różnego rodzaju urządzenia pomocnicze stałe, ułatwiające jego przenoszenie lub przesuwanie, jak również stałe wyposażenie zabezpieczające właściwe dla danego rodzaju towarów warunki w czasie transportu.
Nie należy zaliczać do rodzaju 681:
 • cystern, pojemników i zbiorników zmontowanych na stałe na samochodach i wagonach kolejowych – tabor o specjalnym przeznaczeniu – ujętych w grupie 7 – „Środki transportu”,
 • zbiorników przenośnych (np. kadzi fermentacyjnych) o charakterze aparatów, w których przebiegają określone procesy technologiczne – zaklasyfikowanych do właściwych rodzajów w grupie 5 – „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty”.
34.20.21
681
   
682
Nadwozia wymienne
Rodzaj ten obejmuje samonośne zamknięte jednostki ładunkowe, służące do przewozu towarów transportem kolejowym i drogowym
34.20.10