Aktywa

Środki gospodarcze, aktywa – kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Środki gospodarcze klasyfikuje się według możliwości ich spieniężenia, upłynnienia („zasada wzrastającej płynności”), a w ramach tych grup według postaci, w jakiej występują:

majątek trwały, aktywa trwałe
   wartości niematerialne i prawne
   rzeczowy majątek trwały, środki trwałe
   finansowy majątek trwały, inwestycje długoterminowe
   należności długoterminowe
majątek obrotowy, aktywa obrotowe
   zapasy
      materiały
      produkcja niezakończona (półprodukty i produkcja w toku)
      produkty gotowe (wyroby gotowe, usługi)
      towary
   należności krótkoterminowe
   finansowy majątek obrotowy, inwestycje krótkoterminowe
      papiery wartościowe
      środki pieniężne

W warunkach gospodarki opartej na wiedzy pojęcie majątku coraz częściej nabiera szerszego znaczenia wykraczającego poza tradycyjne zbywalne zasoby przedsiębiorstwa. Pojęcie majątku używane w szerokim sensie obejmuje obok rzeczy i praw majątkowych, również zdobytą wiedzę i umiejętności przynależne osobie fizycznej, a więc wykwalifikowanemu pracownikowi. Tego rodzaju niematerialne zasoby stanowią kluczowy czynnik generujący wpływ korzyści ekonomicznych do organizacji opartej na wiedzy, np. firmy doradczej lub informatycznej. Uzyskanie prawdziwego i rzetelnego obrazu takiej organizacji w jej sprawozdaniu finansowym może wymagać fakultatywnego rozbudowania bilansu o kategorię aktywów kompetencyjnych, które dzieli się na następujące pozycje: wiedza, umiejętności, doświadczenie, projekty badawcze. Podstawą normatywną dla uzupełnienia sprawozdania finansowego o te kategorie nie są przepisy prawa bilansowego w aktualnie obowiązującej formule, ale zasada wyższości treści nad formą, która obliguje jednostkę do ujawniania zasobów i zdarzeń gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną i rzeczywistością gospodarczą, a nie tylko normą prawną.