księgi rachunkowe

Zasada współmierności

Zasada współmierności w rachunkowości polega na tym, że koszty poniesione w celu osiągnięcia określonych przychodów muszą być ujęte w księgach rachunkowych w tym samym okresie rozrachunkowym, co osiągnięte przychody. Dotyczy to głównie kosztów bezpośrednich, np. kosztów wytworzenia sprzedanych wyrobów. (więcej…)

Czytaj dalej Zasada współmierności

Księgi rachunkowe handlowe

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych, przedstawiają zdarzenia w sposób systematyczny i chronologiczny. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w siedzibie podmiotu gospodarczego i wyrażone są w walucie polskiej. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku jest głównym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Innymi aktami prawnymi regulującymi te zasady są MSR- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

(więcej…)

Czytaj dalej Księgi rachunkowe handlowe

Rachunkowość funduszy inwestycyjnych

Rachunkowość funduszy inwestycyjnych – szczególna forma rachunkowości wykonywanej w odniesieniu do funduszu inwestycyjnego.

Fundusz samodzielnie prowadzi księgi rachunkowe. Zasady wyceny i rachunkowości fundusz spisuje w 'polityce rachunkowości', której najistotniejsze elementy prezentowane są w prospekcie informacyjnym każdego funduszu oraz w rocznym (i półrocznym) sprawozdaniu finansowym.

(więcej…)

Czytaj dalej Rachunkowość funduszy inwestycyjnych

Różnice kursowe

Różnica kursowa – różnica, która wynika z przeliczenia danej liczby jednostek jednej waluty na inną walutę po różnych kursach wymiany pomiędzy określonymi w przepisach momentami ustalenia kursów.

(więcej…)

Czytaj dalej Różnice kursowe

Zasada wiernego obrazu

Zasada wyższości treści nad formą (wiernego obrazu) – jedna z zasad rachunkowości zobowiązująca jednostki gospodarcze do wykazywania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych zgodnie z ich treścią i rzeczywistością ekonomiczną tak, aby sprawozdanie finansowe zapewniało rzetelne i realistyczne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności jednostki.

Do zasady wiernego obrazu odnosi się art. 7 ust. 2 ustawy o rachunkowości:
 

(więcej…)

Czytaj dalej Zasada wiernego obrazu

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Łódź

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

  • prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczowego stanu aktywów i pasywów,wyceny aktywów i pasywów
  • sporządzania sprawozdań finansowych,
  • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

(więcej…)

Czytaj dalej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Łódź