Rejestr – BDO

Rejestr – BDO
Baza Danych Odpadowych

Rejestr BDO

24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska, a prowadzony przez marszałków województw, elektroniczny rejestr-BDO, o którym mowa w ustawie o odpadach. Wpisowi do tego rejestru podlegają wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami.

Czym jest Rejestr BDO ?

Rejestr-BDO stanowi pierwszy element Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Oprócz niego, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, od 2020 r. zostaną również uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające wyłącznie w formie elektronicznej prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów.

Pełne uruchomienie wszystkich funkcjonalności BDO umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze. Ponadto dzięki BDO organy kontroli będą mogły analizować jednocześnie zgodność faktycznie prowadzonej przez podmiot działalności w zakresie gospodarki odpadami, z zakresem zadeklarowanym w rejestrze.

Dodatkowo, ze względu na fakt, iż organy inspekcji ochrony środowiska będą miały zapewniony stały dostęp do BDO, umożliwi im to bieżącą kontrolę ewidencji odpadów, która prowadzona będzie przez podmioty wyłącznie za pomocą dedykowanego w bazie modułu. Powinno się to przyczynić do wyeliminowania nielegalnego przekazywania odpadów wraz z niewłaściwym sposobem ich ewidencjonowania, jakie może potencjalnie występować w przypadku ewidencji prowadzonej w sposób tradycyjny, tj. w formie papierowej.

Rejestr wpisanych podmiotów jest publicznie dostępny. Oznacza to, iż każdy kto wejdzie na stronę www.bdo.mos.gov.pl, a w szczególności podmioty, które prowadzą działalność w zakresie gospodarki odpadami, będą mogły sprawdzić zakres i legalność prowadzonej działalności przez potencjalnych kontrahentów, w tym odbiorców zbierających, transportujących, sprzedających lub przetwarzających odpady.

Informacja o sposobie umieszczania nr rejestrowego na dokumentach

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.) podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ww. ustawy (tj. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań) są zobowiązane do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Oznacza to, że każdy z tych podmiotów umieszcza swój numer rejestrowy na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów. Natomiast nie oznacza to, że nie może umieszczać tego numeru również na innych dokumentach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie precyzują, w jakiej formie ma być umieszczany numer rejestrowy na dokumentach. Zatem może on być wymieniony w stopce dokumentu obok danych podmiotu jak np. NIP czy REGON lub widnieć na pieczęci firmowej, którą podmiot opatruje swoje dokumenty.

Baza danych odpadowych usługi księgowe Łódź
Baza Danych Odpadowych