PKOB – Podział obiektów budowlanych na grupy

PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Symbol PKOB Wyszczególnienie
Sekcja Dział Grupa  
1     BUDYNKI
  11   BUDYNKI MIESZKALNE
    111 Budynki mieszkalne jednorodzinne
    112 Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe
    113 Budynki zbiorowego zamieszkania
  12   BUDYNKI NIEMIESZKALNE
    121 Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego
    122 Budynki biurowe
    123 Budynki handlowo-usługowe
    124 Budynki transportu i łączności
    125 Budynki przemysłowe i magazynowe
    126 Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej
    127 Pozostałe budynki niemieszkalne
2     OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
  21   INFRASTRUKTURA TRANSPORTU
    211 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe
    212 Drogi kolejowe
    213 Drogi lotniskowe
    214 Mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne
    215 Budowle wodne
  22   RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE
    221 Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie
elektroenergetyczne dalekiego zasięgu
    222 Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze
  23   KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH
PRZEMYSŁOWYCH
    230 Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych
  24   OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁE
    241 Budowle sportowe i rekreacyjne
    242 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane