PKOB – Budynki niemieszkalne

PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Symbol PKOB Wyszczególnienie Powiąz. KOB
Sekcja Dział Grupa Klasa    
1       BUDYNKI  
  12     BUDYNKI NIEMIESZKALNE  
    121   Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego  
      1211 Budynki hoteli 121
165x
273
        Klasa obejmuje:  
        – Hotele, motele, gospody, pensjonaty i
 podobne budynki oferujące
 zakwaterowanie, z restauracjami lub bez
 
        – Samodzielne restauracje i bary  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Restauracji w budynkach mieszkalnych
 (1122)
 
        – Schronisk młodzieżowych, schronisk
 górskich, domków kempingowych, domów
 wypoczynkowych (1212)
 
        – Restauracji w centrach handlowych (1230)  
      1212 Budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe 165x
166
167
169x
        Klasa obejmuje:  
        – Schroniska młodzieżowe, schroniska
 górskie, domki kempingowe, domy
 wypoczynkowe oraz pozostałe budynki
 zakwaterowania turystycznego
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Hoteli i podobnych budynków oferujących
 zakwaterowanie (1211)
 
        – Wesołych miasteczek i parków
 wypoczynkowych (2412)
 
    122   Budynki biurowe  
      1220 Budynki biurowe 171
172
173
174
175
176
177
179
278
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki wykorzystywane jako miejsce
 pracy dla działalności biura,
 sekretariatu lub innych o charakterze
 administracyjnym, np.: budynki banków,
 urzędów pocztowych, urzędów miejskich,
 gminnych, ministerstw, itp. lokali
 administracyjnych;
 
        – Budynki centrów konferencyjnych i
 kongresów, sądów i parlamentów
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Biur w budynkach przeznaczonych głównie
 do innych celów.
 
    123   Budynki handlowo-usługowe  
      1230 Budynki handlowo-usługowe 266x, 269x
271, 272
274, 275
276, 277
279, 285
289x
        Klasa obejmuje:  
        – Centra handlowe, domy towarowe,
 samodzielne sklepy i butiki, hale
 używane do targów, aukcji i wystaw,
 targowiska pod dachem, stacje paliw,
 stacje obsługi itp.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Sklepów w budynkach przeznaczonych
 głównie do innych celów
 
    124   Budynki transportu i łączności  
      1241 Budynki łączności, dworców i terminali 146
261
262
263
264
265
266x
267
268
269x
326
665
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki lotnisk, budynki dworców
 kolejowych, dworców autobusowych i
 terminali portowych, budynki stacji
 kolejek górskich i wyciągów
 krzesełkowych;
 
        – Budynki stacji nadawczych radia i
 telewizji, budynki central
 telefonicznych, centra telekomunikacyjne
 itp.;
 
        – Hangary lotnicze, budynki nastawni
 kolejowych, „zajezdnie” dla lokomotyw i
 wagonów;
 
        – Budki telefoniczne;  
        – Budynki latarni morskich;  
        – Budynki kontroli ruchu powietrznego  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budynków stacji obsługi (1230);  
        – Zbiorników, silosów i budynków
 magazynowych (1252);
 
        – Dróg kolejowych (212);  
        – Dróg lotniskowych (2130);  
        – Linii telekomunikacyjnych i masztów
 (2213, 2224);
 
        – Terminali ropy i ropopochodnych (2303)  
      1242 Budynki garaży 266x
567
           
        Klasa obejmuje:  
        – Garaże i zadaszone parkingi;  
        – Budynki do przechowywania rowerów  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Stacji obsługi (1230);  
        – Parkingów w budynkach przeznaczonych
 głównie do innych celów
 
    125   Budynki przemysłowe i magazynowe  
      1251 Budynki przemysłowe 211, 212
213, 214, 215
216, 217
219
221, 223
227, 229x
281, 282,
283, 289x
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki przeznaczone na produkcję, np.
 fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty,
 rzeźnie, browary, montownie itp.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Kompleksowych przemysłowych obiektów
 budowlanych (elektrowni, rafinerii,
 itp.), które nie posiadają formy budynku
 (230);
 
        – Zbiorników, silosów i budynków
 magazynowych (1252);
 
        – Niemieszkalnych budynków gospodarstw
 rolnych (1271)
 
      1252 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe 231, 232,
233, 234,
235, 236,
237, 239,
241, 242,
243, 245,
249, 311,
321, 319x
321, 331,
332, 333,
334, 335,
336, 337,
339, 561,
562, 563x
        Klasa obejmuje:  
        – Zbiorniki na ciecze;  
        – Zbiorniki na gazy;  
        – Silosy na zboże, cement i inne towary
 sypkie;
 
        – Chłodnie i budynki składowe
 specjalizowane;
 
        – Powierzchnie magazynowe  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budynków gospodarstw rolnych, w
 szczególności silosów i budynków
 magazynowych rolniczych przeznaczonych
 do przechowywania zbiorów (1271);
 
        – Wież ciśnień (2222);  
        – Terminali ropy i ropopochodnych (2303)  
    126   Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej  
      1261 Ogólnodostępne obiekty kulturalne 143
144
145
147x
        Klasa obejmuje:  
        – Kina, sale koncertowe, opery, teatry
 itp.;
 
        – Sale kongresowe, domy kultury i
 wielozadaniowe sale wykorzystywane
 głównie do celów rozrywkowych;
 
        – Kasyna, cyrki, teatry muzyczne, sale
 taneczne i dyskoteki, estrady itp.;
 
        – Budynki schronisk dla zwierząt  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Muzeów, galerii artystycznych (1262);  
        – Budynków kultury fizycznej (1265);  
        – Parków rozrywkowych i wypoczynkowych
 (2412)
 
      1262 Budynki muzeów i bibliotek 131x, 132x
133x, 134x,
135x,
136x,
137x, 139x
141
142
147x
        Klasa obejmuje:  
        – Muzea, galerie sztuki, biblioteki i
 centra informacyjne;
 
        – Budynki archiwów  
      1263 Budynki szkół i instytucji badawczych 131x
132x
133x
134x
135x
136x
137x
139x
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki szkolnictwa przedszkolnego,
 szkolnictwa podstawowego i
 ponadpodstawowego (np. przedszkola,
 szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
 średnie, licea ogólnokształcące, licea
 techniczne, itp.), budynki szkół
 zawodowych lub kształcenia
 specjalistycznego;
 
        – Budynki szkół wyższych i placówki
 badawcze; laboratoria badawcze;
 
        – Specjalne szkoły dla dzieci
 niepełnosprawnych;
 
        – Ośrodki kształcenia ustawicznego;  
        – Stacje meteorologiczne i hydrologiczne,
 budynki obserwatoriów
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Internatów, które są odrębnymi budynkami
 oraz burs i domów studenckich (1130);
 
        – Bibliotek (1262);  
        – Szpitali klinicznych (1264)  
      1264 Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej 151
152
153
154
155x
156
158
159
258
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki instytucji świadczących usługi
 medyczne i chirurgiczne oraz
 pielęgnacyjne dla ludzi,
 
        – Sanatoria, szpitale długoterminowego
 lecznictwa, szpitale psychiatryczne,
 przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki
 pomocy społecznej dla matki i dziecka,
 
        – Szpitale kliniczne,  
        – Szpitale więzienne i wojskowe,  
        – Budynki przeznaczone do termoterapii,
 wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje
 krwiodawstwa, laktaria, kliniki
 weterynaryjne, itp.,
 
        – Budynki instytucji ochrony zdrowia
 świadczące usługi zakwaterowania, z
 opieką lekarską i pielęgniarską dla
 ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Domów opieki społecznej (bez opieki
 medycznej) dla ludzi starszych lub
 niepełnosprawnych, itp. (1130)
 
      1265 Budynki kultury fizycznej 161
162
163
164
169x
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki przeznaczone dla imprez
 sportowych w halach (boiska do
 koszykówki, korty tenisowe, kryte
 baseny, hale gimnastyczne, sztuczne
 lodowiska itp.) wyposażone w stanowiska,
 tarasy itp. przeznaczone dla widzów oraz
 w prysznice, szatnie itp. dla
 uczestników
 
        – Zadaszone trybuny do oglądania sportów
 na świeżym powietrzu
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Hal wielofunkcyjnych przeznaczonych
 głównie do celów rozrywkowych (1261)
 
        – Boisk sportowych przeznaczonych do
 sportów na świeżym powietrzu, np.
 odkrytych kortów tenisowych, odkrytych
 basenów itp. (2411)
 
    127   Pozostałe budynki niemieszkalne  
      1271 Budynki gospodarstw rolnych 251, 252
253, 254
255, 256
257, 259,
361, 365,
368
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki gospodarstw rolnych i budynki
 magazynowe dla działalności rolniczej
 np. obory, stajnie, budynki inwentarskie
 dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny
 koni, przemysłowe fermy drobiu, stodoły,
 pomieszczenia do przechowywania sprzętu,
 szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do
 przechowywania wina, kadzie na wino,
 szklarnie, silosy rolnicze, itp.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Ogrodów zoologicznych i ogrodów
 botanicznych (2412)
 
      1272 Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych 148
185
186
        Klasa obejmuje:  
        – Kościoły, kaplice, cerkwie, meczety,
 synagogi, itp.
 
        – Cmentarze i obiekty z nimi związane,
 domy pogrzebowe, krematoria
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budynków kultu religijnego
 wykorzystywanych jako muzea (1262),
 
      1273 Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury.  
        Klasa obejmuje  
        – Wszelkie obiekty budowlane bez względu
 na stan zachowania, ale nie
 wykorzystywane do innych celów,
 
        – Nieruchome, archeologiczne dobra
 kultury.
 
      1274 Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione 178
181
182
183
184
189
        Klasa obejmuje:  
        – Zakłady karne i poprawcze, areszty
 śledcze, schroniska dla nieletnich,
 
        – Zabudowania koszarowe;  
        – Obiekty miejskie użyteczności
 publicznej, takie jak wiaty autobusowe,
 toalety publiczne, łaźnie itp.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budek telefonicznych (1241)  
        – Szpitali więziennych i wojskowych (1264)  
        – Budowli wojskowych (2420)  
        – Budynków mieszkalnych na terenie koszar
 (1130)