Kto musi lub nie musi rejestrować się w BDO ?

Kto musi lub nie musi rejestrować się w BDO ?
Dbaj o środowisko

Kto musi zarejestrować się w BDO ?

Podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję odpadów oraz te które wprowadzają na terytorium Polski produkty w opakowaniach zobowiązane są do końca 2019 roku zarejestrować się w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Brak rejestracji w tym terminie powodować może trudności w prowadzeniu działalności w związku z kolejnymi modułami BDO, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości.

Uruchomienie wskazanej funkcjonalności BDO umożliwi kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Kto podlega obowiązkowi rejestracji w BDO ?

Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru. Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia przypadki, w których podmioty będą wpisane do Rejestru BDO z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu.

Obowiązkowi rejestracji na wniosek podlegają podmioty do których ma zastosowanie:

 1. Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – dalej u.o.p.g.o. Do takich podmiotów zalicza się:
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty wymienione w załączniku nr 4a do ustawy u.o.p.g.o. tj.: oleje smarowe, mieszanki olejowe, preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu, nowe i używane opony pneumatyczne (stosowane m.in. w motocyklach, rowerach, samochodach osobowych i ciężarowych),
 • prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z tych produktów,
 • organizacje odzysku zajmujące się tymi produktami,
 • dokonujących eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z tych produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi.
 1. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do takich podmiotów zalicza się:
 • wprowadzających pojazdy,
 • prowadzących punkty zbierania pojazdów,
 • prowadzących stacje demontażu,
 • prowadzących strzępiarki.
 1. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Do takich podmiotów zalicza się:
 • wprowadzających sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele,
 • zbierających zużyty sprzęt,
 • prowadzących zakłady przetwarzania,
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • prowadzących działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku.
 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Do takich podmiotów zalicza się:
 • wprowadzających baterie lub akumulatory,
 • prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • podmioty pośredniczące.
 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Do takich podmiotów zalicza się:
 • organizacje odzysku opakowań,
 • dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub produktów w opakowaniach,
 • eksportujących odpady opakowaniowe, opakowania lub produkty w opakowaniach,
 • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 • wprowadzających opakowania lub produkty w opakowaniach,
 • organizacje samorządu gospodarczego.
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Do takich podmiotów zalicza się:
 • prowadzący przetwarzanie odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich przetwarzanie,
 • transportujący odpady,
 • sprzedający odpady lub pośredniczący w ich obrocie,
 • prowadzą zakłady recyklingu statków,
 • wytwórców odpadów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów z wyłączeniem posiadaczy odpadów posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów (podmioty te wpisywane są do Rejestru BDO z urzędu).

Jak wynika z powyższej listy obowiązkiem  wpisu do  Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • firmy budowlane, remontowe,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • producenci baterii i akumulatorów,
 • producenci pojazdów,
 • producenci opakowań,
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 • warsztaty samochodowe,
 • warsztaty rzemieślnicze,
 • zakłady produkcyjne,
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.
Sprawdź czy jesteś zobowiązany do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO wypełniając ankietę.

Jak złożyć wniosek rejestrowy ?

 • osobiście w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania,
 • wysyłając pocztą na adres urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania,
 • za pomocą e-maila, jeśli jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • przez platformę ePUAP.

Podczas wypełniania wniosku należy uzupełnić i wydrukować wyłącznie te działy, które odpowiadają zakresowi prowadzonej działalności. Dokładne informacje na temat sposobu wypełniania wniosków można uzyskać w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 3653
tel. 42 663 3542

Złożenie wniosku może podlegać opłacie rejestrowej, a w kolejnych latach rocznej w wysokości 100zł mikroprzedsiębiorcy lub 300zł pozostali przedsiębiorcy. Opłatę należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszania. Numery kont znajdują się na stronach internetowych właściwych urzędów. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do składanego wniosku.

Kto podlega opłacie rejestrowej i rocznej ?

Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • wprowadzający pojazdy,
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzający na terytorium kraju opony,
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Kto podlega obowiązkowi umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach ?

Obowiązkowi umieszczania numeru rejestrowego podlegają przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • wprowadzający pojazdy,
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzający na terytorium kraju opony,
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Numer rejestrowy należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów, na przykład:

 • faktury VAT,
 • paragony fiskalne,
 • umowy kupna-sprzedaży,
 • sprawozdania,
 • karty przekazania odpadów,
 • karty ewidencji odpadów.

Jakie sankcje grożą za nie posiadanie wpisu do BDO ?

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
 • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł

Kto NIE musi rejestrować się w BDO ?

Przypomnijmy, że pierwszy element BDO, czyli Rejestr-BDO został uruchomiony już w styczniu 2018 r. Obowiązkiem wpisu do rejestru objęte zostały m.in. podmioty wytwarzające, transportujące odpady oraz prowadzące ewidencję tych odpadów, jak również wprowadzający na terytorium kraju opakowania, produkty w opakowaniach oraz gospodarujący odpadami. Jednak sąpewne wyjątki, które zwalniają z obowiązku rejestracji.

Kto nie podlega wpisowi do rejestru BDO ?

Wpisowi do Rejestru-BDO nie podlegają:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne np. wykorzystanie gruzu, betonu z rozbiórek i remontów do utwardzania powierzchni lub budowy fundamentów;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, o ile nie wytwarzają np. odpadów niebezpiecznych);
 • władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe;
 • prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami (tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów), np., systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, np. zbieranie nakrętek podczas akcji charytatywnych ;
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady; np. właściciel nieruchomości transportujący skoszoną trawę do PSZOK-u,
 • rolnik gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi z tytułu innej działalności, np. rolnik, który uprawia pszenicę na powierzchni 50 ha.
 • przedsiębiorcy, którzy będą wytwarzać tylko odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji o kodach i w ilościach wymienionych w (odpady wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów).

Ponadto obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż  w wyniku zleconej usługi wytwórcą odpadów staje się podmiot, któremu ją zlecono. Warto więc pomyśleć  o zawarciu odpowiedniej umowy. Na przykład, jeśli w danym przedsiębiorstwie prowadzącym działalność biurową, wymieniane są świetlówki, a usługa jest wykonywana przez inną firmę w ramach umowy, to zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia danej usługi będzie podmiot, który świadczy tę usługę (chyba że umowa stanowi inaczej). A więc to firma świadcząca usługę konserwacji i naprawy oświetlenia będzie zobowiązana do wpisu do Rejestru-BDO.

Za: BDO

Kto nie musi rejestrować się do BDO biuro rachunkowe Łódź
Dbaj o środowisko