Zasada memoriałowa

Zasada memoriałowa (ang. accrual basis) – zasada w rachunkowości polegająca na ujęciu w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym ogółu operacji gospodarczych dotyczących danego okresu. W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte przychody i obciążające ją koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich spłaty.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. formułuje tę zasadę w art. 6 ust. 1:

(więcej…)

Czytaj dalej Zasada memoriałowa

Historia Służby Celnej

Pierwsze informacje o celnikach na ziemiach polskich pochodzą sprzed prawie tysiąca lat. Już król Bolesław Śmiały polecał swoim urzędnikom pobieranie ceł na rzece Bug. Pierwszym dokumentem mówiącym o systemie celnym w Polsce, była Bulla Gnieźnieńska , wydana w dniu 7 lipca 1136 r. W Bulli wymieniono liczne klasztory i opactwa pobierające daniny w komorach celnych.

(więcej…)

Czytaj dalej Historia Służby Celnej

Biuro rachunkowe Rzgów

Dokumenty księgowe odbieramy ze Rzgowa raz w miesiącu.

Rzgów – miasto w Polsce, położone w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Rzgów, nad rzeką Ner, wchodzi w skład aglomeracji łódzkiej. W Rzgowie znajduje się największe w Europie centrum handlu odzieżą i tekstyliami, które tworzą Centrum Handlowe Ptak i Polros. Miasto włączone jest do sieci komunikacji autobusowej MPK Łódź.

Pierwsze wzmianki o Rzgowie pochodzą z 1378. Lokowano tu wówczas wieś na prawie niemieckim. W 1476, wskutek starań biskupów krakowskich – właścicieli wsi – Rzgów otrzymał od Kazimierza Jagiellończyka prawa miejskie. Reforma administracyjna w Królestwie Polskim pozbawiła Rzgów praw miejskich w 1870. Do 1953 miejscowość była siedzibą gminy Gospodarz. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w starym województwie łódzkim. 1 stycznia 2006 Rzgów odzyskał prawa miejskie.

(więcej…)

Czytaj dalej Biuro rachunkowe Rzgów

Zasada ostrożnej wyceny

Zasada ostrożnej wyceny (zasada ostrożności) – jedna z nadrzędnych zasad rachunkowości, która nakazuje wyceniać zasoby majątkowe jednostki i źródła ich pochodzenia, tak aby nie spowodować zniekształcenia wyniku finansowego.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. formułuje tę zasadę w art. 7 ust. 1:
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić:

(więcej…)

Czytaj dalej Zasada ostrożnej wyceny

Skala podatkowa

Skala podatkowa to wzór wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 27.1), na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym.

(więcej…)

Czytaj dalej Skala podatkowa

Biuro rachunkowe Teofilów – Wielkopolska osiedle administracyjne w Łodzi

Teofilów-Wielkopolska – osiedle administracyjne w północno-zachodniej Łodzi, w (dawnej dzielnicy) Delegaturze Urzędu Miasta Łodzi – Bałuty, zamieszkiwane przez ponad 50.000 osób. Teofilów – to dawna wieś, Wielkopolska – to nazwa jednej z głównych ulic tego osiedla.

Granicami os. Teofilów-Wielkopolska są: ul. Szczecińska, ul. Aleksandrowska i Limanowskiego, al. Włókniarzy oraz granica Bałut i granica Łodzi. W skład osiedla wchodzą bloki z lat 60. i 70. Głównymi osiami osiedla są ul. Rojna i ul. Wielkopolska. Osiedle ma doskonałe połączenie z centrum , z Aleksandrowem Łódzkim  oraz Retkinią. Na osiedlu znajduje się stacja kolejowa Łódź Żabieniec.
(więcej…)

Czytaj dalej Biuro rachunkowe Teofilów – Wielkopolska osiedle administracyjne w Łodzi