(42) 288 10 69, 288 10 60607 220 205, 605 690 600Łódź, Siewna 15, V piętro, pokój 512Pn-Pt: 08:18

Wynik finansowy

Wynik finansowy – różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania obliczona dla określonego przedsiębiorstwa w wybranym okresie sprawozdawczym. Dodatni wynik finansowy jest nazywany zyskiem, zaś ujemny stratą. Wynik finansowy podzielony przez wartość przychodu lub zaangażowanego kapitału jest nazywany rentownością.

Wynik finansowy przedsiębiorstwa obliczony na podstawie rachunku zysków i strat tworzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z uwzględnieniem ustaw podatkowych stanowi podstawę naliczenia podatku dochodowego (wynik finansowy brutto) oraz w przypadku spółek kapitałowych podstawę określenia wysokości dywidendy.

Przygotowywanie sprawozdań finansowych, księgowanie -kontakt.

Wynik finansowy pomniejszony o podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia to wynik finansowy netto.

Kategorie wyniku finansowego:

 • wynik finansowy ze sprzedaży,
 • wynik finansowy z działalności operacyjnej,
 • wynik finansowy z działalności gospodarczej brutto,
 • wynik finansowy brutto,
 • wynik finansowy netto.

Wynik finansowy:

 • informuje w sposób syntetyczny o finansowym rezultacie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
 • jest efektem decyzji ekonomicznych podejmowanych we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko przez przedsiębiorstwo
 • służy jako baza przy podejmowaniu optymalnych decyzji w zakresie bieżącego gospodarowania,
 • jest powszechnie uznanym i stosowanym miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa,
 • podlega weryfikacji sprawdzającej rzetelność i prawdziwość dokonanych ustaleń liczbowych
 • pokazuje w jakiej sumarycznej wysokości kształtowały się przychody i koszty w minionym okresie
 • pokazuje jakie wyniki zostały osiągnięte podczas normalnej działalności gospodarczej, a jakie w wyniku operacji nadzwyczajnych
 • (zysk) jest składnikiem formuł służących do obliczania efektywności gospodarowania,
 • jest wielkością ustalaną w rachunku strat i zysków,
 • informuje o realizacji bezpośredniego celu działalności przedsiębiorstwa tzn o ilości i jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług, o tym czy istnieje odpowiednie zapotrzebowanie na wyroby i usługi oraz czy znajdujące się w dyspozycji przedsiębiorstwa środki produkcji są wykorzystywane racjonalnie i efektywnie,
 • (zysk) jest głównym źródłem finansowania rozwoju i modernizację przedsiębiorstwa,
 • (zysk) jest źródłem tworzenia funduszy specjalnych dla przedsiębiorstwa i załogi,
 • (zysk) jest źródłem finansowania zadań ogólnospołecznych (oświata, ochrona zdrowia, ochrona środowiska),
 • (zysk) jest traktowany jako pieniężny odpowiednik wartości wytworzonego i zrealizowanego produktu czystego,
 • (zysk) jest bodźcem materialnego zainteresowania,
 • (zysk) odzwierciedla efekty w sferze produkcji, jak również w sferze obrotu
  ma charakter wynikowy,
Close Menu
Zamknij panel