(42) 288 10 69, 288 10 60607 220 205, 605 690 600Łódź, Siewna 15, V piętro, pokój 512Pn-Pt: 08:18

Urząd Kontroli Skarbowej Łódź

Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi jest jednostką organizacyjną kontroli skarbowej podległą Ministrowi Finansów. Urząd prowadzi gospodarkę finansową jako samodzielnie bilansująca państwowa jednostka budżetowa. 


Celem kontroli skarbowej jest:

 • ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa
 • zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
 • badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych
 • przeciwdziałanie i zwalczanie naruszeń prawa obowiązującego w zakresie obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami przywożonymi z zagranicy
 • zapobieganie i ujawnianie przestępstw określonych w art. 228-231 Kodeksu karnego wśród osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Do zakresu kontroli skarbowej należy:

 • kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych;
 • ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów;
 • kontrola źródeł pochodzenia majątku, w przypadku niezgłoszenia do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów;
 • kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, podlegającymi zwrotowi;
 • kontrola wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków;
 • kontrola prawidłowości przekazywania środków własnych do budżetu Unii Europejskiej;
 • certyfikacja i wydawanie deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej;
 • badanie celowości w czasie podejmowania decyzji i zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym, a w szczególności ujawnianie niedoborów, a także innych szkód w tym mieniu;
  badanie wykorzystania mienia otrzymanego od Skarbu Państwa w celu realizacji zadań publicznych oraz prawidłowości prywatyzacji mienia Skarbu Państwa;
 • kontrola rzetelności wypełniania zobowiązań wynikających z udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji;
 • kontrola zgodności wykorzystania środków, których spłatę poręczył lub gwarantował Skarb Państwa, z ich przeznaczeniem;
 • kontrola zgodności z prawem przywozu towarów dopuszczonych do obrotu na polskim obszarze celnym lub mających inne przeznaczenie celne oraz wywozu towarów za granicę, a także kontrola i ujawnianie towarów nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny;
 • ujawnianie składników majątkowych podmiotów zobowiązanych do uiszczenia należności publicznych lub podejrzanych o czyny zagrożone karą grzywny lub karami pieniężnymi, w celu zapewnienia skuteczności poboru tych należności oraz wykonania orzeczeń lub mandatów karnych;
 • kontrola oświadczeń o stanie majątkowym osób – obowiązanych do ich składania – zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym w urzędzie obsługującym tego ministra;
 • kontrola resortowa jednostek organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym urzędu obsługującego tego ministra;
 • badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej;
 • prowadzenie działalności analitycznej i prognostycznej w odniesieniu do negatywnych zjawisk występujących w obszarze właściwości kontroli skarbowej oraz przedstawianie w tym zakresie informacji i analiz organom administracji rządowej;
 • badanie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania zobowiązań podatkowych stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego.

Do zakresu kontroli skarbowej należy również zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej inspektorom i pracownikom, a za zgodą Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej także innym organom i instytucjom państwowym.

W granicach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach kontrola skarbowa obejmuje ponadto:

 • badanie prawidłowości stosowania cen urzędowych, a także cen umownych w zakresie objętym ograniczeniami swobodnego kształtowania ich poziomu;
 • rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z obrotem z zagranicą towarami i technologiami objętymi kontrolą międzynarodową, naruszających prawa ochrony dóbr kultury narodowej, narodowego zasobu archiwalnego i ochrony własności intelektualnej, wprowadzania na polski obszar celny i wyprowadzania z tego obszaru środków płatniczych pochodzących z przestępstw, a także ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych;
 • zapobieganie i ujawnianie przestępstw, o których mowa w art. 228-231 Kodeksu karnego, popełnianych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Ten post ma jeden komentarz

 1. Gdyby wybitna osoba nie ma czasu, żeby stworzyć pozór się samodzielnie do miejsca jakim jest biuro rachunkowe łódź, winien wykorzystać z usług internetowego biura. Siedząc w pracy azaliż także w domu, będzie jest dozwolone zorganizować wszelkie formalności, jakie związane są z dokumentami. Na niechybnie taka przypadek będzie nadzwyczaj korzystna w celu każdego. Będzie się wolno z niej w dobry strategia upajać. Żyjemy w świecie, w którym to Internet rządzi praktycznie wszystkim. Tym samym również nie ma co się zadziwiać, iż usługi księgowe istnieją dodatkowo w ciągu pośrednictwem Internetu. Biura, aby dostać nowych klientów, muszą wychodzić im na w przeciwieństwie. Więc także tworzą specjalne okolica internetowe, na których klienci mogą notować problemy, z którymi się borykają. Gabinet drogą elektroniczną będzie w stanie je unieważnić, jeśli prześle mu się odpowiednie dokumenty. Na pewnie stąd taka sytuacja w celu każdego, kto chce załatwić w szybki natomiast łatwy metoda sprawę związaną z biurokracją, na bodaj będzie niezwykle korzystna. Będzie się wolno z takiego faktu w poprawny postępowanie napawać. Na prawdopodobnie każdy będzie spośród takiego rozwiązania w poprawny procedura usatysfakcjonowany. Taki konsultant skarbowy Łódź znajdujący się po drugiej stronie komputera, na pewnie będzie umiał w ocykany tryb nam odciążyć. Będzie można się z takiego faktu w kongruentny metoda napełniać. Na bodajże parada opłacalne jest korzystanie z takich usług księgowych, które obowiązują w Internecie. Pies z kulawą nogą tego na niechybnie nie pożałuje. Dzięki temu, że będzie wybór porozmawiania spośród doradcą z wykorzystaniem Internet, na pewno będzie wolno na wskroś wypytać się o wszelkiego rodzaju problematyka.

Close Menu
Zamknij panel