Składki ZUS w roku 2018

Składki ZUS 2018Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne w 2018 roku. Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących opłacających w poprzednim roku kalendarzowym składkę wypadkową przeciętnie za nie więcej niż 9 pracowników. Podstawę wymiaru składek z wyjątkiem zdrowotnej stanowi kwota 2665,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2018). Podstawa dla składki zdrowotnej w 2018 roku wynosi natomiast 3554,93 złotych.

1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2018
Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 843,45 zł 319,94 zł 65,31 zł
listopadzie październik 843,45 zł 319,94 zł 65,31 zł
październiku wrzesień 843,45 zł 319,94 zł 65,31 zł
wrześniu sierpień 843,45 zł 319,94 zł 65,31 zł
sierpniu lipiec 843,45 zł 319,94 zł 65,31 zł
lipcu czerwiec 843,45 zł 319,94 zł 65,31 zł
czerwcu maj 843,45 zł 319,94 zł 65,31 zł
maju kwiecień 843,45 zł 319,94 zł 65,31 zł
kwietniu marzec 846,91 zł 319,94 zł 65,31 zł
marcu luty 846,91 zł 319,94 zł 65,31 zł
lutym styczeń 846,91 zł 319,94 zł 65,31 zł
styczniu grudzień 812,61 zł 297,28 zł 62,67 zł

Ograniczenie podstawy wymiaru składek

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2018 r. – 133 290 zł.

Terminy rozliczania i opłacania składek

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Preferencyjne składki ZUS

Nowi przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą zmogą wybrać opłacanie składek preferencyjnych. Maksymalny okres wykorzystania ulgi to 24 pełne miesiące kalendarzowe, liczone od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. W rozumieniu Ustawy Nowymi Przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą które:

  • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Sporządzanie deklaracji ZUS, kadry, płace, elektroniczne składanie deklaracji – kontakt.

Ten post ma jeden komentarz

  1. Składki ZUS 2018

    W 2018 r. przedsiębiorcy z tytułu obowiązkowych składek zapłacą do ZUS co miesiąc ponad 1,2 tys. złotych.