(42) 288 10 69, 288 10 60607 220 205, 605 690 600Łódź, Siewna 15, V piętro, pokój 512Pn-Pt: 08:18

Składki ZUS w roku 2017

Składki ZUS 2017Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku. Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących opłacających w poprzednim roku kalendarzowym składkę wypadkową przeciętnie za nie więcej niż 9 pracowników. Podstawę wymiaru składek z wyjątkiem zdrowotnej stanowi kwota 2557,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2017). Podstawa dla składki zdrowotnej w 2017 roku wynosi natomiast 3303,13 złotych.

1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2017

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 812,61 zł 297,28 zł 62,67 zł
listopadzie październik 812,61 zł 297,28 zł 62,67 zł
październiku wrzesień 812,61 zł 297,28 zł 62,67 zł
wrześniu sierpień 812,61 zł 297,28 zł 62,67 zł
sierpniu lipiec 812,61 zł 297,28 zł 62,67 zł
lipcu czerwiec 812,61 zł 297,28 zł 62,67 zł
czerwcu maj 812,61 zł 297,28 zł 62,67 zł
maju kwiecień 812,61 zł 297,28 zł 62,67 zł
kwietniu marzec 812,61 zł 297,28 zł 62,67 zł
marcu luty 812,61 zł 297,28 zł 62,67 zł
lutym styczeń 812,61 zł 297,28 zł 62,67 zł
styczniu grudzień 772,96 zł 288,95 zł 59,61 zł

Ograniczenie podstawy wymiaru składek

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r. – 127 890 zł.

Terminy rozliczania i opłacania składek

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Preferencyjne składki ZUS

Nowi przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą zmogą wybrać opłacanie składek preferencyjnych. Maksymalny okres wykorzystania ulgi to 24 pełne miesiące kalendarzowe, liczone od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. W rozumieniu Ustawy Nowymi Przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą które:

 • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Sporządzanie deklaracji ZUS, kadry, płace, elektroniczne składanie deklaracji – kontakt.

Ten post ma 2 komentarzy

 1. opracowanie zasad polityki rachunkowości,
  opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
  dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
  ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
  sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
  sporządzanie obowiązkowych sprawozdań do GUS,
  sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
  zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
  sporządzanie przelewów dot. zobowiązań publicznoprawnych (ZUS, US),
  monitoring należności i zobowiązań,
  dokonujemy zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,
  sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
  prowadzimy ewidencje wyposażenia,
  ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  prowadzimy ewidencje VAT,
  sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,
  przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki,
  sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji,
  sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
  prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
  prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
  prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
  prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych,
  prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
  sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A),
  sporządzamy zeznania roczne pracowników,
  sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
  przygotowujemy gotówkowe dowody wypłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.
  możliwość opracowania analizy finansowej przedsiębiorstwa w szczególności analizy sprzedaży, kosztów, płynności finansowej, innych według potrzeb Klienta,
  doradztwo w zakresie leasingu, pożyczek i kredytu, obejmujące przygotowanie i analizę porównawczą ofert kilku banków, pomoc w wyborze najkorzystniejszej opcji,
  tworzenie biznes planów, analiz opłacalności inwestycji, stopy zwrotu. Dodatkowo możliwość skorzystania ze środków finansowy pochodzących z Unii Europejskiej,
  doradztwo przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej, zalety i wady poszczególnych form podmiotów gospodarczych (sp. jawna, sp. z o.o.) pod kątem podatkowym oraz odpowiedzialności finansowej właściciela,

 2. Pełny ZUS osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.:

  osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

  twórcy i artyści,

  osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

  wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

  osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

  oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób w 2017 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2557,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy).

  Za styczeń – grudzień 2017 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

  499,28 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

  204,62 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe

  62,67 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

  46,04 zł (tj. 1,80%) na ubezpieczenie wypadkowe

  przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób

  ubezpieczenie zdrowotne

  W 2017 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wymienionych w pkt. I i II stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3303,13 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2016 r., włącznie z wypłatami z zysku). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2017 r., nie może być niższa niż: 297,28 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru)

  Fundusz Pracy

  Składka na Fundusz Pracy w 2017 r. nie może być niższa niż:

  62,67 zł (tj. 2,45%)

  W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla osób wymienionych w pkt. I i II nie może przekraczać miesięcznie kwoty 10 657,50 zł (tj. 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy).

  Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 nr 167, poz. 1322), o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym Zakład powiadamia do 20 kwietnia danego roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne lata kalendarzowe.
  Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na ten rok składkowy, tj.:

  płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,

  płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50 % najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

  Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego, który zgodnie z art. 2 pkt 8 ww. ustawy, obejmuje okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.

  Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych) zawiera poradnik „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe” (pdf, 563 kB). Poradnik w formie papierowej dostępny jest w Oddziałach ZUS, które udzielają również pomocy przy ustalaniu wysokości składki.
  Ograniczenie podstawy wymiaru składek

  Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2016 r. – 121 650 zł.

  Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r. – 127 890 zł.

Dodaj komentarz

Close Menu
Zamknij panel