PKD – Sekcja E – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja E – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA E
GRUPA
KLASA
PODKLASA
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ
40
     
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ
 
40.1
40.10
 
Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
     
40.10.A
Wytwarzanie energii elektrycznej
     
40.10.B
Przesyłanie energii elektrycznej
     
40.10.C
Dystrybucja energii elektrycznej
 
40.2
40.20
 
Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
     
40.20.A
Wytwarzanie paliw gazowych
     
40.20.B
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 
40.3
40.30
 
Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
     
40.30.A
Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
     
40.30.B
Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
41
41.0
41.00
 
POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY
     
41.00.A
Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej
     
41.00.B
Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody