Rząd zaakceptował plan działań wprowadzenia euro w Polsce

Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro, przyjęte dzisiaj (26.10.br.) przez rząd, określają optymalny plan działań niezbędnych do wprowadzenia wspólnej waluty w Polsce, przy uwzględnieniu nieznajomości dokładnej daty jej przyjęcia.

 W Ramach Strategicznych Narodowego Planu Wprowadzenia Euro (Ramy Strategiczne NPWE) rozwinięto i doprecyzowano wskazane w Uwarunkowaniach realizacji kolejnych etapów Mapy Drogowej Przyjęcia Euro przez Polskę (dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów w 2009 r.) kwestie formalne związane z wejściem Polski do strefy euro oraz przedstawiono bilans korzyści i kosztów przyjęcia przez Polskę euro w ujęciu netto. 

Jednym z najważniejszych zadań dokumentu opracowanego przez Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro jest sprecyzowanie działań podejmowanych podczas realizacji obecnego – pierwszego etapu integracji ze strefą euro (tj. przed włączeniem złotego do mechanizmu ERM II), a także określenie terminów oraz podmiotów zaangażowanych w te działania. W dokumencie przedstawiono również plan działań przewidywanych na dalszych etapach integracji. Świadczy to o uniwersalności dokumentu, który ma pełnić rolę kompleksowego podręcznika przygotowań do wprowadzenia wspólnej waluty ? niezależnie od tego, kiedy do tego dojdzie.

Opracowanie Ram Strategicznych NPWE jest również wyrazem dążenia rządu do możliwie szybkiego przyjęcia euro, co wynika z przekonania o korzyściach dla polskiej gospodarki związanych z integracją walutową. Nie mniej ważną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa temu procesowi, szczególnie przy wciąż zauważalnej niepewności co do rozwoju sytuacji gospodarczej w Europie i na świecie. W tych warunkach określenie precyzyjnej daty wprowadzenia euro w Polsce byłoby obarczone wysokim ryzykiem, jednak kontynuowanie przygotowań jest niezbędne do spełnienia warunków ekonomicznych i politycznych, decydujących o przyjęciu euro.

Ramy Strategiczne NPWE składają się z trzech części:

1. Bilans korzyści i kosztów wprowadzenia euro w Polsce,
2. Uwarunkowania formalne akcesji Polski do strefy euro,
3. Praktyczne aspekty przygotowań do wprowadzenia euro w Polsce

oraz 5 aneksów:

a. Uwarunkowania proceduralne,
b. Kryteria konwergencji,
c. Techniczne aspekty związane z kursowym kryterium konwergencji,
d. Wpływ przyjęcia euro na procesy cenowe,
e. Międzyinstytucjonalna struktura organizacyjna do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską.

Dodatkowo, Biuro Pełnomocnika Rządu przygotowało dwa dokumenty uzupełniające:

a. Bilans kosztów i korzyści wprowadzenia euro w Polsce w świetle najnowszych badań,
b. Kryzys grecki ? geneza i konsekwencje.

Ramy Strategiczne NPWE zostały przygotowane przez Biuro Pełnomocnika Rządu i zaopiniowane przez członków Rady Koordynacyjnej, wchodzącej w skład międzyinstytucjonalnej struktury organizacyjnej ds. wprowadzenia euro w Polsce, ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z 2009 r.

Publikacja Ram Strategicznych NPWE poprzedza publikację Narodowego Planu Wprowadzenia Euro (NPWE), zaplanowaną na przyszły rok. NPWE będzie kluczowym dokumentem dotyczącym praktycznych przygotowań w ramach procesu integracji Polski ze strefą euro, określającym szczegółowe harmonogramy działań w kolejnych etapach integracji.

Źródło: Ministerstwo Finansów