Prawidłowość rozliczania z najemcami lokali kosztów dostawy mediów

Sposób załatwiania:

Rozpatrywanie sprawy następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Termin załatwiania sprawy do 1 miesiąca.

Księgowość wspólnot mieszkaniowych – kontakt.

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzenie cieków – Dz. U. Nr 151/96 poz. 716.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 2001 r. poz. 747).

Sprawy prowadzą Delegatury UM Referaty Budynków i Lokali