PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Klasyfikacja Obiektów Budowlanych PKOB księgowość ŁódźPolska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) – stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC), zgodnej z zaleceniami Narodów Zjednoczonych.

Klasyfikacja ustala symbole, nazwy i zakres poszczególnych grupowań klasyfikacyjnych na czterech poziomach tj.: sekcji, działów, grup i klas.

Zachowuje ona zgodność w zakresie symboliki oraz nazewnictwa grupowań z rozwiązaniami przyjętymi w klasyfikacji CC.

PKOB przyjmuje z CC objaśnienia dotyczące zakresu przedmiotowego poszczególnych klas.

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych różni się znacznie od Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (KOB). Różnice te dotyczą przede wszystkim:

1) zakresu pojęcia: budynek – według PKOB pojęcie „budynek” obejmuje również samodzielne podziemne obiekty budowlane (takie jak: centra handlowe, warsztaty, garaże podziemne, itp.);

2) innego sposobu klasyfikowania w PKOB niektórych podzbiorów wyszczególnionych w KOB, np.:

– 832 Zieleń na ulicach i placach, 833 Zieleń w osiedlach, 834 Zieleń przydrożna, 839 Tereny zielone pozostałe – wg PKOB podzbiory te klasyfikowane są zgodnie z obiektem, do którego przynależą;

obiekty budowlane tymczasowe – wg KOB klasyfikowane były w odrębnych zbiorach lub podzbiorach, natomiast wg PKOB podział ten został zniesiony – nie wyróżnia się obiektów budowlanych tymczasowych;

zasadzenia wieloletnie i strefy sanitarno-ochronne – wg KOB klasyfikowane były w zbiorze 82, natomiast wg PKOB nie są traktowane jako obiekt budowlany i nie są ujęte w klasyfikacji;

– niektóre budowle wyszczególnione wg KOB, wg PKOB nie są klasyfikowane odrębnie, np.:

zbiory w KOB: 34 Fundamenty pod maszyny i urządzenia oraz 35 Części budowlane pieców i kotłów przemysłowych oraz urządzeń technicznych – wg PKOB ujęte są jako część zakładów przemysłowych (dział 23):

– niektóre obiekty budowlane klasyfikowane wg KOB jako budowle, wg PKOB zaliczane są do sekcji 1 Budynki (np. silosy, zbiorniki);

stacje paliw – wg KOB mieszczą się one w budynkach transportu, wg PKOB w budynkach handlowo-usługowych

wieże przemysłowe i chłodnie kominowe itp. – wg KOB mieszczą się one w wyodrębnionych zbiorach, natomiast wg PKOB w grupach obejmujących obiekty charakterystyczne dla odpowiednich gałęzi przemysłu;

schroniska, motele, domki kempingowe, budynki ośrodków wypoczynkowych – wg KOB mieszczą się w budynkach kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku, wg PKOB w grupie Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego,

cmentarze wg KOB mieszczące się w zakresie zbioru 83 Urządzenia terenów zielonych oraz budynki znajdujące się na terenie cmentarzy wg KOB klasyfikowane odrębnie w zbiorach odpowiednich do spełnianych funkcji, wg PKOB mieszczą się w grupie 127 Pozostałe budynki niemieszkalne, w klasie 1272 Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych.

3) klasyfikowania wg PKOB w klasie 1273 obiektów budowlanych nie ujmowanych wg KOB. W klasie tej ujęte są wszelkie obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury, bez względu na stan zachowania, ale nie wykorzystywane do innych celów. W związku z tym, np.: zabytkowy budynek, w którym mieści się muzeum klasyfikowany jest w klasie 1262 Budynki muzeów i bibliotek; zabytkowy budynek kościoła wykorzystywany do sprawowania kultu religijnego klasyfikowany jest w klasie 1272 Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych; zabytkowe akwedukty wykorzystywane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem klasyfikowane są w klasie 2153 Budowle inżynierskie służące do nawadniania i kultywacji ziemi.

W PKOB nie klasyfikuje się obiektów małej architektury.

PKOB obejmuje część metodyczną, podział obiektów na sekcje, działy, grupy i klasy wraz z objaśnieniami oraz klucz powiązań KOB – PKOB.

W przypadkach, gdy tylko część danego grupowania KOB można było przypisać do odpowiedniego grupowania PKOB, po symbolu KOB wpisano znak „x”.

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) służy potrzebom statystyki działalności budowlanej, sporządzania sprawozdań budowlanych, spisów budowli i mieszkań, statystyki cen obiektów budowlanych oraz rachunków narodowych. Ponadto klasyfikacja służy do klasyfikowania obiektów budowlanych. Może być ona stosowana w trakcie zmiany zastosowania, renowacji, wyburzania, modernizacji obiektu budowlanego.

PKOB ułatwia wymianę informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego na/i między różnymi poziomami organizacyjnymi, np.

– między inwestorem, biurem projektów, wykonawcą,

– między organami centralnymi a wykonawcami robót budowlanych, inwestorami i odwrotnie,

w zakresie:

– określania i analizy wielkości i struktury potrzeb,

– planowania i bilansowania zadań i środków,

– opracowywania, ustalania i stosowania wskaźników planistycznych oraz techniczno-ekonomicznych dla obiektów budowlanych tego samego rodzaju dla celów projektowania, wdrażania nowych technologii i rozwiązań projektowych itp.,

– stosowania jednolitego grupowania i nazewnictwa obiektów budowlanych przy ustalaniu bazy normatywnej nakładów rzeczowych oraz w kalkulacji cen i kosztów na różnych etapach procesu inwestycyjnego.

Ten post ma jeden komentarz

 1. Biuro rachunkowe na Polesiu

  Głównym aspektem działalności łódzkiego biura rachunkowego 2×2 jest profesjonalna obsługa księgowa, podatkowa oraz kadrowo-płacowa przedsiębiorstw osób fizycznych, spółek osobowych i osób prawnych.

  Zajmujemy się również całościową obsługą księgowo-finansową i podatkową podmiotów gospodarczych o różnych profilach działalności, w tym spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

  Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  księgi handlowe
  podatkowa książka przychodów i rozchodów
  ryczałt ewidencjonowany
  ewidencje do podatku VAT
  obsługę kadrowo-płacową (płace, rozliczenia z ZUS)
  rozliczanie właścicieli
  sporządzanie i składanie deklaracji do Urzędu Skarbowego (VAT, CIT, PIT) oraz ZUS

  Zapewniamy pełen profesjonalizm, kompleksowość oraz rzetelność.
  Jesteśmy pewni, że dzięki wysokim kompetencjom spełnimy wszystkie Państwa oczekiwania i dołączymy do licznego już grona zadowolonych z usług Klientów.

  W celu zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, zachęcamy do kontaktu, gdzie udzielimy wszelkich informacji.

  Serdecznie zapraszamy.