PKOB – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Symbol PKOB Wyszczególnienie Powiąz. KOB
Sekcja Dział Grupa Klasa    
2       OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  
  21     INFRASTRUKTURA TRANSPORTU  
    211   Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe  
      2111 Autostrady i drogi ekspresowe 521
531x
581x
        Klasa obejmuje:  
        – Autostrady i drogi ekspresowe
 międzymiastowe, w tym skrzyżowania i
 węzły wraz z:
 instalacjami do oświetlenia dróg i
 sygnalizacji, skarpami i nasypami,
 rowami, ścianami oporowymi, urządzeniami
 bezpieczeństwa ruchu, pasami jezdni
 przeznaczonymi do parkowania i barierami
 ochronnymi, przepustami pod drogami i
 urządzeniami odwadniającymi drogi
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Stacji obsługi umieszczonych wzdłuż
 autostrad (1230)
 
        – Mostów, wiaduktów i estakad (2141)  
        – Tuneli i przejść podziemnych (2142)  
      2112 Ulice i drogi pozostałe 521x
522
523
524
525
526
531x
532
533
534
535
743
        Klasa obejmuje:  
        – Drogi na obszarach miejskich i
 zamiejskich, w tym:
 skrzyżowania, węzły komunikacyjne i
 parkingi, np.: drogi, ulice,
 aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi
 boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie
 i leśne, ścieżki dla pieszych, ścieżki
 rowerowe, ścieżki do jazdy konnej, drogi
 i strefy dla pieszych,
 wraz z:
 Instalacjami do oświetlenia dróg i
 sygnalizacji, nasypami, rowami, słupkami
 bezpieczeństwa, przepustami pod drogami
 i urządzeniami odwadniającymi drogi
 
    212   Drogi kolejowe  
      2121 Drogi kolejowe dalekiego zasięgu 381x
511x
513x
514x
515x
519x
581x
731x
732x, 733x
734x
735x
739x
        Klasa obejmuje:  
        – Główne szlaki kolejowe, bocznice, tory
 rozrządowe, zwrotnice
 
        – Instalacje do oświetlenia dróg,
 sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju
 (tj.: perony i stacje nastawcze,
 konstrukcje elektryfikacyjne, nasypy,
 rowy, ściany oporowe)
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budynków dworców kolejowych (1241)  
        – Mostów kolejowych (2141)  
        – Tuneli kolejowych (2142)  
      2122 Drogi kolejowe na obszarach miejskich 381x, 511x,
512, 513x,
514x, 515x,
517, 519x
581x, 731x 732x, 733x
734x, 735x 739x, 741, 742, 744, 749x
        Klasa obejmuje:  
        – Drogi kolejowe miejskie, metro, drogi
 kolejowe napowietrzne lub podwieszane,
 sieć miejską na wydzielonej trasie, tj.
 linie tramwajowe
 
        – Instalacje do oświetlenia dróg,
 sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju
 (tj.: perony i stacje nastawcze,
 konstrukcje elektryfikacyjne, nasypy,
 rowy, ściany oporowe)
 
    213   Drogi lotniskowe  
      2130 Drogi lotniskowe 527
        Klasa obejmuje:  
        – Pasy startowe, w tym drogi startowe o
 nawierzchni sztucznej,
 
        – Pasy dróg kołowania, w tym drogi
 kołowania o nawierzchni sztucznej
 
        – Nasypy, rowy odwadniające, instalacje
 sygnalizacji świetlnej, systemy
 oświetlenia nawigacyjnego oraz systemy
 awaryjnego zasilania
 
        – Miejsca startu śmigłowców  
        – Place postoju samolotów  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budynków i urządzeń lotniskowych (1241)  
    214   Mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne  
      2141 Mosty wiadukty i estakady 382x
541
542
543
544
546
547
564
        Klasa obejmuje:  
        – Mosty drogowe i kolejowe z wszelkiego
 rodzaju materiałów (metalowe, betonowe
 itp.), estakady, mosty ruchome,
 wiadukty, mosty na drogach wiejskich i
 leśnych, mosty dla pieszych, kładki,
 mostki, włączając konstrukcje dróg na
 tych obiektach
 wraz z:
 instalacjami oświetlenia, sygnalizacji,
 bezpieczeństwa i postoju
 
      2142 Tunele i przejścia podziemne 545
        Klasa obejmuje:  
        – Budowle podziemne przeznaczone do ruchu
 drogowego, i kolejowego i pieszego wraz
 z:
 instalacjami oświetlenia,
 sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju
 
    215   Budowle wodne  
      2151 Porty, przystanie i kanały żeglowne 381x
382x
613x
621
661
662
663
664
666
667
669
68x
        Klasa obejmuje:  
        – Budowle portowe – morskie, rzeczne i na
 jeziorach (nabrzeża, doki, baseny
 portowe, falochrony, mola, tamy (groble)
 portowe, pomosty itp.)
 
        – Kanały żeglowne  
        – Budowle rzeczne i na jeziorach (śluzy,
 mosty i tunele kanałowe), nabrzeża,
 uregulowane brzegi rzek i dróg wodnych
 
        – Porty wojskowe  
        – Stocznie  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Zapór i podobnych budowli zbiorników
 retencyjnych (2152)
 
        – Portowych terminali ropopochodnych
 (2303)
 
        – Przystani jachtowych (2412)  
        – Budynków latarni morskich (1241)  
      2152 Zapory wodne 581x, 611,
612, 613x
614, 615
619x, 651,
652, 653,
654, 655,
656, 657, 658
659, 814,
815, 816,
817, 819x
        Klasa obejmuje:  
        – Zapory wodne i podobne budowle do
 zatrzymywania wody dla wszelkich celów:
 produkcji energii w elektrowniach
 wodnych, irygacji, regulacji spławności,
 ochrony przeciwpowodziowej
 
        – Groble, tamy, jazy, stopnie wodne i
 budowle zabezpieczające brzegi
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Elektrowni wodnych (2302)  
        – Śluz (2151)  
      2153 Budowle inżynierskie służące do nawadniania i kultywacji ziemi 68x
811
812
813
819x
        Klasa obejmuje:  
        – Kanały irygacyjne i inne budowle
 związane z dostarczaniem wody dla celów
 kultywacji ziemi
 
        – Akwedukty  
        – Budowle służące drenażowi i otwarte rowy
 drenażowe
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Zapór wodnych (2152)  
        – Wodociągów (2212, 2222)  
  22     RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE  
    221   Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu  
      2211 Rurociągi dalekiego zasięgu do transportu ropy naftowej i gazu 551
552
556
558
559x
565x
566x
        Klasa obejmuje:  
        – Rurociągi dalekiego zasięgu naziemne,
 podziemne lub podwodne do transportu
 produktów naftowych i gazu
 
        – Rurociągi dalekiego zasięgu naziemne,
 podziemne lub podwodne do transportu
 produktów chemicznych i innych produktów
 
        – Stacje pomp  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Wodociągów (2212, 2222)  
        – Sieci gazowych rozdzielczych na terenach
 miejskich (2221)
 
        – Terminali ropy i ropopochodnych (2303)  
      2212 Rurociągi dalekiego zasięgu do transportu wody i ścieków 323
554
559x
565x
566x
        Klasa obejmuje:  
        – Rurociągi dalekiego zasięgu naziemne,
 podziemne i podwodne do transportu wody
 i ścieków,
 
        – Stacje pomp,  
        – Stacje filtrów lub ujęć wody  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Kanałów irygacyjnych i akweduktów (2153)  
        – Rurociągów sieci rozdzielczych wody
 (2222)
 
      2213 Linie telekomunikacyjne dalekiego zasięgu 559x, 563x
565x, 566x,
582x
583x, 761,
764x, 769x,
771, 774x,
779x
        Klasa obejmuje:  
        – Linie telekomunikacyjne dalekiego
 zasięgu (nadziemne, podziemne lub
 podwodne), systemy przekaźnikowe, sieci
 radiowe, telewizyjne lub kablowe, stacje
 przekaźnikowe, radary, maszty
 telekomunikacyjne i infrastrukturę
 radiokomunikacyjną
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Linii elektroenergetycznych dalekiego
 zasięgu (2214)
 
        – Sieci telekomunikacji na terenach
 miejskich (2224)
 
      2214 Linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu 559x
563x
565x
566x
711
719x
721
724x
729x
        Klasa obejmuje:  
        – Linie elektroenergetyczne dalekiego
 zasięgu wysokiego lub średniego
 napięcia, nadziemne lub podziemne
 
        – Stacje transformatorowe i rozdzielcze  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Instalacji oświetleniowych dróg i ulic
 (2111, 2112)
 
        – Linii elektroenergetycznych
 rozdzielczych łącznie z urządzeniami
 pomocniczymi (2224)
 
    222   Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze  
      2221 Rurociągi sieci rozdzielczej gazu 553x
559x
563x
565x
566x
        Klasa obejmuje:  
        – Rurociągi sieci rozdzielczej gazu
 naziemne i podziemne
 
      2222 Rurociągi sieci wodociągowej rozdzielczej 284, 322
553x, 555
559x
563x, 565x,
566x, 631,
632, 633,
634, 635,
636, 637, 639
        Klasa obejmuje:  
        – Rurociągi sieci rozdzielczej wody  
        – Rurociągi sieci rozdzielczej gorącej
 wody, pary i sprężonego powietrza
 
        – Studnie, fontanny, hydranty, wieże
 ciśnień
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Kanałów irygacyjnych (2153)  
        – Oczyszczalni wód i ścieków (2223)  
      2223 Rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej 557
559x, 565x,
566x, 569,
641, 642,
643, 644,
645, 646,
647, 649
        Klasa obejmuje:  
        – Rurociągi sieci kanalizacyjnej
 rozdzielczej i kolektory
 
        – Oczyszczalnie wód i ścieków  
      2224 Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne rozdzielcze 559x, 563x
565x, 566x,
582x
583x, 712,
713, 719x,
722, 723x
724x, 729x,
743, 749x,
762, 763
764x, 765,
769x, 772
773, 774x
775, 779x
        Klasa obejmuje:  
        – Linie elektroenergetyczne i
 telekomunikacyjne rozdzielcze (nadziemne
 lub podziemne) i instalacje pomocnicze
 (stacje i podstacje transformatorowe,
 słupy telegraficzne, itp.)
 
        – Lokalne sieci telewizji kablowej i
 związane z nią anteny zbiorcze
 
  23     KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH  
    230   Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych  
        Grupa ta zawiera kompleksowe obiekty budowlane przemysłowe (elektrownie, rafinerie itp.), które nie mają formy budynku  
      2301 Budowle dla górnictwa i kopalnictwa 315x, 319x,
324, 325,
329, 381x
389x, 411,
412, 413, 414, 415,
419, 421,
422, 423,
424, 425,
426, 429, 48,
516x 563x
565x, 566x,
623x
624x, 625x
723x, 754x
755x, 759x
        Klasa obejmuje:  
        – Budowle dla górnictwa i kopalnictwa,
 eksploatacji złóż węglowodorów,
 eksploatacji kamieniołomów, żwirowni,
 itp. (np. stacje załadowcze i
 wyładowcze, wyciągi szybowe, itp.)
 
        – Budowle wytwórni gipsu, cementowni,
 cegielni, wytwórni materiałów
 budowlanych ceramicznych, itp.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budynków biurowych (1220)  
        – Budynków produkcyjnych (np. fabryk,
 warsztatów) zadaszonych (1251)
 
      2302 Elektrownie 389x
516x
563x
565x, 566x
616
623x
624x
625x
754x
755x
759x
        Klasa obejmuje:  
        – Elektrownie wodne lub cieplne
 wytwarzające energię elektryczną (np.
 elektrownie opalane węglem, elektrownie
 atomowe) i elektrownie napędzane wiatrem
 
        – Budowle zakładów do przetwarzania
 paliwa nuklearnego
 
        – Spalarnie odpadów  
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Zapór wodnych (2152)  
        – Linii elektroenergetycznych, w tym
 stacji transformatorowych i
 rozdzielczych (2214)
 
        – Linii elektroenergetycznych
 rozdzielczych (2224)
 
      2303 Zakłady chemiczne 315x
319x
389x
516x
563x
565x, 566x
623x
624x
625x
754x
755x
759x
        Klasa obejmuje:  
        – Budowle będące częścią zakładów
 chemicznych, petrochemii lub rafinerii
 naftowych
 
        – Urządzenia końcowe dla węglowodorów  
        – Koksownie, gazownie  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Stacji obsługi (1230)  
        – Budynków przemysłowych (1251)  
        – Zbiorników, silosów i budynków
 magazynowych (1252)
 
 
      2304 Zakłady przemysłu ciężkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowane 315x
319x
389x
516x
563x
565x, 566x
623x
624x
625x
754x
755x
759x
        Klasa obejmuje:  
        – Budowle będące częścią terenów zakładów
 przemysłu ciężkiego, takie jak wielkie
 piece, walcownie, odlewnie itp.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budynków przemysłowych (1251)  
        – Budowli dla górnictwa lub kopalnictwa
 (2301)
 
  24     OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁE  
    241   Budowle sportowe i rekreacyjne  
      2411 Boiska i budowle sportowe 571
572
573
577
        Klasa obejmuje:  
        – Zagospodarowane tereny sportowe
 przeznaczone do uprawiania sportów na
 świeżym powietrzu, np. piłka nożna,
 baseball, rugby, sporty wodne,
 lekkoatletyka, wyścigi samochodowe,
 rowerowe lub konne.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Zadaszonych trybun z miejscami do
 siedzenia przeznaczonych do oglądania
 sportów na świeżym powietrzu (1265)
 
        – Hal sportowych (1265)  
        – Placów gier i zabaw, wesołych miasteczek
 lub parków wypoczynkowych (2412)
 
        – Pól golfowych (2412)  
        – Urządzeń przystani jachtowych (2412)  
      2412 Budowle sportowe i rekreacyjne pozostałe 574
575
576
579
751
752
756
831
        Klasa obejmuje:  
        – Wesołe miasteczka lub parki wypoczynkowe
 oraz inne obiekty na wolnym powietrzu
 np.: trasy i szlaki narciarskie, wciągi
 orczykowe, krzesełkowe i kabinowe –
 zainstalowane na stałe;
 
        – Skocznie, tory saneczkowe, bobslejowe,
 pola golfowe, lotniska sportowe, ośrodki
 jazdy konnej, przystanie jachtowe oraz
 wyposażenie plaż i bazy sportów wodnych;
 
        – Ogrody i parki publiczne, skwery, ogrody
 botaniczne i zoologiczne;
 
        – Schroniska dla zwierząt  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Schronisk górskich (1212)  
        – Stacji kolejek linowych i wyciągów
 krzesełkowych (1241)
 
        – Budynków ogólnodostępnych obiektów
 kulturalnych (1261)
 
        – Hal sportowych (1265)  
        – Budynków ogrodów zoologicznych i
 botanicznych (1261)
 
        – Budynków schronisk dla zwierząt (1261)  
    242   Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane  
      2420 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane 389x,
68x
        Klasa obejmuje:  
        – Obiekty inżynierii wojskowej, np. forty,
 blokhauzy, bunkry, strzelnice
 (poligony); wojskowe centra
 doświadczalne itp.
 
        – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 łącznie z terenami wyrzutni
 satelitarnych
 
        – Porzucone obiekty byłych terenów
 przemysłowych lub miejskich
 
        – Wysypiska śmieci i miejsca składowania
 odpadów
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Wojskowych portów lotniczych (1241)  
        – Zabudowań koszarowych (1274)  
        – Portów wojskowych (2151)