PKD – Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Polska Klasyfikacja Działalności księgowy ŁódźPKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2007, Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja ta obejmuje działalności związane z:

  • eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych,
  • uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,
  • chowem i hodowlą zwierząt,
  • pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,
  • pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.

DZIAŁ
GRUPA
KLASA
PODKLASA
NAZWA GRUPOWANIA
SEKCJA A
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
01
    UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
01.1
Uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.11 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
01.12 01.12.Z Uprawa ryżu
01.13 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
01.14 01.14.Z Uprawa trzciny cukrowej
01.15 01.15.Z Uprawa tytoniu
01.16 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych
01.19 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.2
Uprawa roślin wieloletnich
01.21 01.21.Z Uprawa winogron
01.22 01.22.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych
i podzwrotnikowych
01.23 01.23.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
01.24 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
01.25 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
01.26 01.26.Z Uprawa drzew oleistych
01.27 01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
01.28 01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
01.29 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.3 01.30 01.30.Z Rozmnażanie roślin
01.4
Chów i hodowla zwierząt
01.41 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego
01.42 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
01.43 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
01.44 01.44.Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
01.45 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz
01.46 01.46.Z Chów i hodowla świń
01.47 01.47.Z Chów i hodowla drobiu
01.49 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt
01.5
01.50 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
01.6
Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
01.61 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.63 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach
01.64 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
01.7
01.70 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
02
LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
02.1
02.10 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna,
z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
02.2
02.20 02.20.Z Pozyskiwanie drewna
02.3
02.30 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych,
z wyłączeniem drewna
02.4
02.40 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
03
RYBACTWO
03.1
Rybołówstwo
03.11 03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich
03.12 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych
03.2
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
03.21 03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
w wodach morskich
03.22 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
w wodach śródlądowych

Pomoc przy wyborze kodów PKD – kontakt rachunkowość Łódź.