Paneuropejskie formy przedsiębiorstw

Paneuropejskie formy przedsiębiorstw – Unia Europejska zmierza do ujednolicenia większości uregulowań na obszarze wspólnego rynku, również w zakresie form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw (zob. formy prawne przedsiębiorstw). W dalszej perspektywie można oczekiwać, że powstanie wspólnotowy kodeks spółek handlowych. W prawie europejskim uregulowane są następujące formy paneuropejskie:

  • spółka europejska, SE
  • europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, EZIG
  • spółdzielnia europejska, SCE

Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem trzech kolejnych form paneuropejskich:

  • europejska spółka prywatna, ESP
  • europejska spółka wzajemna
  • stowarzyszenie europejskie

Prawo wspólnotowe przewiduje również możliwość inwestowania w fundusze inwestycyjne w ramach:

  • przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), nie jest to jednak forma organizacyjno-prawna prowadzenia działalności gospodarczej. Irlandia jednak stworzyła taką formę prawną.

Prowadzenie księgowości spółek – kontakt.