(42) 288 10 69, 288 10 60607 220 205, 605 690 600Łódź, Siewna 15, V piętro, pokój 512Pn-Pt: 08:18

Zasada kasowa

Zasada kasowa (ang. cash basis) – polega na zaliczaniu do przychodów danego okresu tylko tych przychodów, które nastąpiły w wyniku rzeczywistego wpływu środków pieniężnych do kasy lub na rachunek bankowy przedsiębiorstwa. To samo dotyczy poniesionych kosztów, a więc ujmowania w księgach danego okresu sprawozdawczego tylko tych kosztów, które są związane z rzeczywistą wypłatą środków pieniężnych (np. z kasy, z banku). Zasada ta ma charakter anachroniczny i jest czasami stosowana w niektórych przepisach podatkowych. Nie ma natomiast zastosowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

(więcej…)

Czytaj dalej

Biuro rachunkowe Bałuty – Doły osiedle administracyjne w Łodzi

Osiedle Bałuty-Doły znajduje się we wschodniej części dzielnicy Bałuty, w dolinie rzeki Łódki, na terenach inkorporowanej przez władze carskie w 1906 roku do Łodzi wsi Doły. Osiedle powstawało w latach pięćdziesiątych XX wieku. Granicami os. Bałuty – Doły są ulice Strykowska, Źródłowa, Wojska Polskiego, Staszica, Górnicza, Zagajnikowa, Inflancka. W okolicy dzisiejszych ulic Źródłowej, Spornej i Pankiewicza miała prawdopodobnie znajdować się średniowieczna wieś Łodzia, niestety od dawna wszelki ślad po niej zaginął.

(więcej…)

Czytaj dalej

Zasada kontynuacji działania

Zasada kontynuacji działania (ang. going concern principle, going concern assumption) – nadrzędna zasada rachunkowości, zgodnie z którą zakłada się, że jednostka gospodarcza będzie kontynuowała swoją działalność w dającej się przewidzieć przyszłości oraz w niezmienionym istotnie zakresie. Przyjęcie założenia kontynuacji działalności przy sporządzeniu sprawozdania finansowego nie może być sprzeczne ze stanem faktycznym lub prawnym.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. formułuje tę zasadę w art. 5 ust. 2:

(więcej…)

Czytaj dalej

Biuro rachunkowe Osiedle Wzniesień Łódzkich

Osiedle Wzniesień Łódzkich – osiedle administracyjne (jednostka pomocnicza gminy) w północno-wschodniej części Łodzi, w dzielnicy Bałuty, zamieszkiwane przez ponad 1000. Osiedle położone jest w peryferyjnej części miasta; od wschodu graniczy z gminą Nowosolna, od północy z gminą Stryków, a na krótkim odcinku na północnym wschodzie – z miastem Zgierz. Osiedle obejmuje głównie dawne podłódzkie wsie, obecnie osiedla, m.in.: Modrzew, Nowy Imielnik Wilanów i Nowe Moskule.

(więcej…)

Czytaj dalej

Zakres działania Służby Celnej

I. Informacje ogólne
Służba Celna jest jednolitą umundurowaną formacją, utworzoną w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów z tego obszaru, a także wykonywania obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier.

(więcej…)

Czytaj dalej
Close Menu
Zamknij panel