KŚT – Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania CZ.2

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

 
44
 
Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów
Obiektem w rodz. 440-443 jest pompa, w której skład wchodzi pompa z płytą fundamentową, indywidualny napęd, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz fundament.
Nie należy zaliczać do rodz. 440-443 pomp specjalnych mających zastosowanie tylko w pewnych określonych przemysłach – pompy takie ujęte są w grupie piątej obejmującej maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe.
   
   
440
Pompy nurnikowe i tłokowe
29.12x
440
   
441
Pompy wirowe
29.12x
441
   
442
Pompy rotacyjne
29.12x
442
   
443
Pompy zębate
29.12x
443
   
444
Sprężarki
Rodzaj nie obejmuje filtrów do odpylania gazów (w przypadkach sprężarek do gazów innych niż powietrze), które ujęte są w rodzaju 655 – „Urządzenia do oczyszczania gazów”, oraz sprężarek stanowiących element konstrukcyjny innej maszyny, urządzenia lub agregatu
29.12x
444
   
445
Dmuchawy i ssawy
Rodzaj nie obejmuje dmuchaw i ssaw laboratoryjnych, klasyfikowanych w grupie 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”.
29.23.20x
445
   
446
Wentylatory
Rodzaj nie obejmuje wentylatorów stanowiących konstrukcyjny element innej maszyny, aparatu lub urządzenia oraz urządzeń ujętych w rodzaju 652 i 653
29.23.20x
446
   
449
Inne maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów
Rodzaj 449 obejmuje maszyny i urządzenia do przetłaczania cieczy, a mianowicie:
 • tłoczące podnośniki cieczy o działaniu przerywanym (tarany hydrauliczne),
 • urządzenia pneumatyczne i parowe do podnoszenia cieczy (powietrzne, podnośniki cieczy),
 • urządzenia stacji benzynowych (dystrybutor) oraz inne maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów.
Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów wraz z wyposażeniem niezbędnym dla prawidłowej ich eksploatacji.
W ramach rodzaju 449 zaklasyfikowano do zbioru:
 • 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów ręczne oraz urządzenia dystrybucyjne elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych.
Nie należy zaliczać do rodzaju 449 pomp mamutowych będących częścią składową obiektów, ujętych w rodzaju 560 – „Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu cukrowniczego”.
29.12x
449
 
45
 
Piece przemysłowe
   
   
450
Piece do przerobu surowców
Rodzaj 450 obejmuje piece do przerobu kopalin surowych, wstępnie przerobionych lub wzbogaconych odpadków użytecznych, jak np.: pyły metaliczne, żużle z pieców hutniczych, wyparki z pieców destylacyjnych, zgary i popioły metali nieżelaznych, żużel konwertorowy, wióry metali nieżelaznych itp. oraz piece rurowe do destylacji wieżowej oraz suszarki obrotowe (rurowe i bębnowe) ogólnego zastosowania.
W ramach rodzaju 450 zaklasyfikowano do zbioru:
 • 450-50 piece do przerobu surowca wielokomorowe
Obiektem jest poszczególny piec szybowy, obrotowy, muflowy, półkowy, niskoszybowy, łukowy lub oporowy oraz jedno- i wieloszybowy do przerobu surowców, w których skład wchodzą:
 • wyciąg pionowy łącznie z maszynownią,
 • nagrzewnice,
 • hala garowa,
 • sieć rurociągów powietrznych, gazowych, wodnych z armaturą,,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz automatyka;
 • urządzenia do załadowania, przesuwu i wyładowania wsadu,
 • urządzenia napędowe,
 • urządzenia odprowadzające szkodliwe gazy i pyły,
 • odstojnik
 • pomosty, schody, drabinki itp.
29.21.1x
450
   
451
Piece do przetwarzania paliw
Rodzaj 451 obejmuje piece koksownicze, piece do wytleniania węgla i łupków, piece gazownicze, gazogeneratory oraz rurowe do termicznej obróbki paliw płynnych.
W ramach rodzaju 451 zaklasyfikowano do zbioru:
 • 451-0 piece koksownicze,
Obiektem jest poszczególny piec, w skład którego wchodzą w zależności od rodzaju pieca następujące elementy:
 • podstawowy blok pieca z pomostami,
 • armatura i osprzęt mechaniczny,
 • rury,
 • odbiornik gazu z konstrukcją nośną,
 • rurociągi,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i rejestracyjna (regulatory ciśnienia, aparaty wskaźnikowe, rejestrujące itp.),
 • tory jezdne,
 • silniki elektryczne wraz z osprzętem elektrycznym,
 • wózek zasypowy,
 • dmuchawy, suszarki i wytlenice,
 • zgarniacze pyłu,
 • urządzenia wypustowe,
 • zbiorniki podpiecowe z wypustami półkoksu,
 • dmuchawy gazowe,
 • przewody gazowe,
 • urządzenia zasypowe,
 • urządzenia wypustow.
Nie należy zaliczać do rodzaju 451 następujących budowli, maszyn, urządzeń i aparatów stanowiących samodzielne obiekty, ujęte w innych grupach klasyfikacji, a mianowicie:
 • urządzeń odpylających i oczyszczalni gazu,
 • urządzeń pomocniczych, znajdujących się poza obrębem pieca,
 • rurociągów i kolektorów gazowych, olejowych, parowych, wodnych i powietrznych, znajdujących się poza obrębem pieca od głównej zasuwy,
 • transportu szynowego, ujętego w grupie 7 – „Środki transportowe” i urządzeń do załadowywania wraz z torem jezdnym,
 • kominów wraz z kanałem dymowym ujętych w podgrupie 20.
29.21.1x
451
   
452
Piece grzewcze
Rodzaj nie obejmuje:
 • suszarek obrotowych o osiach poziomych (rurowych i bębnowych), które ze względu na konstrukcję należy zaliczać do rodzaju 450 „Piece do przerobu surowców”,
 • suszarek o charakterze aparatów, które ujęte zostały w podgrupie 47 – „Maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych”,
 • urządzeń elektrycznych oporowych bez elementów grzejnych (oporem jest wsad) oraz indukcyjnych, które ze względu na konstrukcję należy zaliczać do rodzaju 482 – „Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym”.
29.21.1x
452
   
453
Piece topielne
29.21.1x
453
   
454
Piece do wypalania
Rodzaj 454 obejmuje piece do wypalania wyrobów ceramicznych, dekoracji nie szkliwnych na czerepie glazurowym uprzednio wypalonym oraz piece do natapiania proszków emalierskich na przedmioty żeliwne lub blaszane.
Obiektem jest poszczególny piec: komorowy, komorowo-muflowy, kręgowy, kręgowo-komorowy itp., w skład którego wchodzą następujące elementy:
 • część pieca podziemna z fundamentem oraz część nadziemna,
 • przewody dymowe do zasuwy kominowej lub zasuwy wentylatora włącznie oraz przewody gazowe do pierwszej zasuwy za piecem włącznie,
 • armatura piecowa zainstalowana w jego obrębie,
 • urządzenia podające wsad wraz z napędem,
 • paleniska węglowe,
 • urządzenia kontrolno-pomiarowe i sterujące.
Nie należy zaliczać do rodzaju 454 pieców do wypalania wapna, które ujęte są w rodzaju 450 – „Piece do przerobu surowców”.
29.21.1x
454
   
455
Konwertory i mieszalniki stalownicze
29.51.11x
455
   
456
Piece indukcyjne wysokiej częstotliwości stosowane do obróbki termicznej
29.21.13x
456
 
46
 
Aparaty do wymiany ciepła
Podgrupa obejmuje aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle i poza przemysłem w procesach technologicznych wymiany ciepła.
   
   
460
Wymienniki przeponowe dwupłaszczowe
29.23.11x
460
   
461
Wymienniki przeponowe płaszczowo-rurkowe
29.23.11x
461
   
462
Wymienniki przeponowe komorowo-grzejnikowe
29.23.11x
462
   
463
Wymienniki przeponowe płaszczowo-wężownicowe
29.23.11x
463
   
464
Wymienniki przeponowe dwupłaszczowo-wężownicowe
29.23.11x
464
   
465
Wymienniki przeponowe rurowe
W rodzaju sklasyfikowano m.in.:
 • chłodnice kwasu siarkowego,
 • wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody.
W skład wyposażenia poszczególnych obiektów-wymienników między innymi wchodzą: przyrządy kontrolno-pomiarowe, armatura, wbudowany silnik elektryczny, wypełnienia, wymurówki, izolacje, fundamenty.
Natomiast rurociągi i trasy między aparatami, umieszczonymi stanowią oddzielne obiekty, które należy zaklasyfikować do rodzaju 211 – „Rurociągi, sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze”.
Granice obiektu stanowią – króćce wlotowe i wylotowe z wyłączeniem zaworów lub zasuw odcinających, a w przypadku części napędzającej – sprzęgło lub koło napędowe.
29.23.11x
465
   
466
Wymienniki przeponowe kanałowe
29.23.11x
466
   
469
Inne aparaty do wymiany ciepła
Rodzaj 469 obejmuje pozostałe (inne) aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle w procesach technologicznych do wymiany ciepła, których konstrukcja, wyposażenie lub materiał, z jakiego są wykonane oraz parametry techniczne różnią się zasadniczo od wymienników ujętych w rodzajach 460 do 466 niniejszej klasyfikacji. Wyodrębnia się zbiór – 469-0 – chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu.
29.23.11x
469
 
47
 
Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych
Podgrupa 47 obejmuje maszyny i aparaty do operacji procesów materiałowych bez wymiany ciepła lub z jednoczesną wymianą ciepła – posiadającą w tym przypadku charakter pomocniczy w procesach technologicznych.
   
   
470
Mieszalniki cieczy bezciśnieniowe z urządzeniami mieszającymi lub przesuwającymi
Rodzaj 470 obejmuje mieszalniki cieczy pionowe otwarte i zamknięte z mieszadłem pionowym bez płaszcza, z płaszczem lub z wężownicą oraz mieszalniki cieczy pionowe otwarte – bez płaszcza z jednym lub kilkoma mieszadłami, lub przesuwem samoczynnym, mieszalniki zamknięte bez płaszcza z jednym lub kilkoma mieszadłami poziomymi, jak również mieszalniki cieczy z bełkotką i inne mieszalniki cieczy bez ciśnienia z urządzeniami mieszającymi lub przesuwającymi.
Obiektem jest poszczególny aparat lub urządzenie albo zestaw kilku aparatów lub urządzeń, stanowiących konstrukcyjną całość.
W skład wyposażenia obiektu między innymi wchodzą: przyrządy kontrolno-pomiarowe, armatura, wykładziny, wymurówki, wypełnienia, izolacja oraz konstrukcyjnie wbudowany silnik elektryczny itp.
Natomiast rurociągi i trasy między aparatami – patrz rodzaj 465.
Granice obiektu stanowią – króćce wlotowe i wylotowe z wyłączeniem zaworów lub zasuw odcinających, a w przypadku części napędzanej, sprzęgło lub koło napędowe na wale aparatu.
29.56.25x
470
   
471
Mieszalniki cieczy na ciśnienie do 16 atm. z mechanizmami mieszającymi
Rodzaj 471 obejmuje mieszalniki pionowe z płaszczem i bez płaszcza z mieszadłem pionowym, mieszalniki pionowe z wewnętrzną lub zewnętrzną wężownicą z mieszadłem pionowym, mieszalniki pionowe z płaszczem i bez płaszcza z mieszadłem poziomym oraz inne mieszalniki cieczy na ciśnienie od 1-16 atm. z mechanicznymi urządzeniami mieszającymi.
Określenie obiektu i granic – jak dla rodzaju 470.
29.56.25x
471
   
472
Mieszalniki cieczy na ciśnienie powyżej 16 atm. z mechanizmami i urządzeniami mieszającymi
29.56.25x
472
   
473
Skrubery
29.56.25x
473
   
474
Kolumny
Rodzaj 474 obejmuje kolumny półkowe dzwonowe, tunelowe, sitowe lub kaskadowe z grzejnikiem rurowym, tj. aparaty cylindryczne, bezciśnieniowe lub ciśnieniowe, z półkami dzwonowymi, tunelowymi, sitowymi lub bezpółkowe do wypełniania, na ciśnienie do 16 atm. i powyżej.
Określenie obiektu i granic – jak dla rodzaju 470.
29.56.25x
474
   
475
Aparaty bębnowe
Rodzaj 475 obejmuje aparaty (bębny) obrotowe, bezprzeponowe, obrotowe z płaszczem, bębnowo-rurowe oraz inne aparaty bębnowe z wewnętrznym przepływem ogrzanych gazów lub elementami grzejnymi (płaszcz, system rurek wewnętrznych).
Określenie obiektu i granic – jak dla rodzaju 470
29.24.31
475
   
476
Aparaty walcowe skrobakowe
29.56.25x
476
   
477
Suszarki komorowe
Rodzaj 477 obejmuje suszarki komorowe bezpółkowe, zwykłe wózkowe, owiewowe, suszarki komorowe półkowe owiewowe i próżniowe, suszarki komorowe z półkami grzanymi, obrotowymi i zgarniaczami, z górnym lub dolnym rozpylaniem cieczy oraz suszarki pneumatyczne z rozpylaczem ciał stałych i inne suszarki.
W ramach rodzaju 477 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 477-0 do 477-4 suszarki bezpółkowe, trakcyjne, owiewne, półkowe owiewne, próżniowe z grzejnymi półkami,
 • 477-5 suszarki z półkami obrotowymi i zgarniaczami,
 • 477-6 do 8 suszarki z górnym i dolnym rozpylaniem cieczy oraz suszarki z pneumatycznym rozpylaczem ciał stałych i inne.
Określenie obiektu i granic – jak dla rodzaju 470.
29.56.22x
477
   
479
Inne maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych
Rodzaj 479 obejmuje pozostałe mieszalniki, skrubery, kolumny i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle w procesach technologicznych do operacji i procesów materiałowych, których konstrukcja, wyposażenie lub materiał, z jakiego są wykonane oraz inne parametry techniczne różnią się zasadniczo od obiektów, ujętych w rodzajach 470-477.
Zbiór 479-0 obejmuje odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu.
29.56.25x
479
 
48
 
Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
   
   
480
Elektrolizery
31.62.13x
480
   
481
Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym
Rodzaj 481 obejmuje aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym polegającym na nałożeniu na powierzchnię metali bez udziału prądu elektrycznego warstwy ochronnej (antykorozyjnej), np. związków fosforowych i tlenków oraz sposobem elektrogalwanicznym, polegającym na nałożeniu na powierzchnię metali warstwy innego metalu (w celu ochronnym lub dekoracyjnym) przy pomocy prądu elektrycznego.
Obiektem jest urządzenie lub aparat stanowiący jednolitą całość konstrukcyjną.
Granicę obiektu stanowi zawór lub kurek odcinający przewody hydrauliczne, pneumatyczne lub gazowe oraz wyłączniki sieci prądu elektrycznego.
31.62.13x
481
   
482
Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym
Rodzaj 482 obejmuje aparaty i urządzenia służące do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym, tj. urządzenia do hartowania powierzchniowego metodą płomieniową, urządzenia do hartowania powierzchniowego prądem elektrycznym, urządzenia do obróbki powierzchniowej sposobem elektrolitycznym i inne maszyny lub urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem technicznym.
Obiektem jest aparat lub urządzenie służące do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym wraz z jego niezbędnym wyposażeniem.
Granicę obiektu stanowią: zbiornik paliwa, wyłącznik niskiego względnie wysokim napięciu lub gdy urządzenie transformujące stanowi nierozłączną część urządzenia grzewczego.
29.24.40x
482
   
483
Urządzenia i aparaty do elektroerozyjnej obróbki metali
29.42.11x
483
   
484
Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu
Rodzaj 484 obejmuje:
 • maszyny i urządzenia do spawania łukowego,
 • wytwornice acetylenowe służące do wytwarzania i magazynowania acetylenu stosowanego do spawania gazowego, lutospawania, podgrzewania, żłobkowania, skorowania oraz do palników do cięcia tlenem,
 • urządzenia do łączenia metali przy pomocy termitu służące do ustalania położenia łączonych elementów oraz ich wzajemnego zwierania,
 • zgrzewarki służące do trwałego łączenia dwóch części metalowych,
 • spawarki acetylenowe służące do spawania gazowego blach cienkich,
 • urządzenia do natryskiwania, służące do nakładania powłok metalowych (metalizowanie) lub powłok z tworzyw sztucznych na powierzchnię przedmiotu,
 • urządzenia i aparaty do cięcia gazowego.
W ramach rodzaju 484 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego,
 • 484-1 wytwornice acetylenowe,
 • 484-2 urządzenia do łączenia metali przy pomocy termitu,
 • 484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe,
 • 484-4 lutownice,
 • 484-5 spawarki i zgrzewarki acetylenowe (łącznie ze specjalnymi),
 • 484-6 maszyny i urządzenia do natryskiwania,
 • 484-7 specjalne maszyny i aparaty do cięcia tlenem i łukiem oraz procesów pokrewnych i aparatura pomocnicza do spawania (cięcia) łukowego i tlenowego,
 • 484-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania i cięcia.
Obiektem jest każda poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyna lub aparat do cięcia przy pomocy gazu, wraz z jego niezbędnym wyposażeniem.
Granicę obiektu stanowi najbliższa mufa, kołnierz lub zawór redukcyjny przewodów.
29.24.24x
29.43.20
484
   
485
Urządzenia i aparaty chłodnicze nieprzenośne
29.23.13x
485
   
486
Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne
29.23.13x
486
 
49
 
Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne ogólnego zastosowania
   
   
490
Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne
30.02x
490
   
491
Zespoły komputerowe
Rodzaj 491 obejmuje maszyny i urządzenia do wprowadzenia, przetwarzania, przechowywania i wyprowadzania informacji cyfrowych lub analogowych, na ogół elektroniczne, określone jako komputery, minikomputery i mikrokomputery oraz urządzenia do przekazywania danych na odległość.
Do rodzaju 491 zalicza się w szczególności:
 • jednostki centralne,
 • urządzenia wejścia, w tym m.in. rejestratory, skanery,
 • urządzenia wyjścia,
 • urządzenia wejścia-wyjścia: konsole operatorskie, monitory ekranowe,
 • jednostki pamięci,
 • urządzenia transmisji danych,
 • urządzenia ochrony danych,
 • jednostki zasilające.
Obiektem może być cały zespół służący do przetwarzania informacji złożony z jednostki centralnej i podłączonych do niej fizycznie jednostek zewnętrznych względnie poszczególna maszyna i urządzenie wydzielone w osobne jednostki.
Nie należy zaliczać do rodzaju 491:
 • przemysłowych rejestratorów danych i aparatury liczącej przystosowanej wyłącznie do pracy w procesach technologicznych, pomiarowych i kontrolnych przemysłowych,
 • specjalistycznych urządzeń i maszyn służących wyłącznie do programowego nauczania lub samoinstruktażu tzw. symulatorów, należy je zaliczać do grupy 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”,
 • urządzeń służących do badań technicznych ujętych w rodzaju 664,
 • komputerów sterujących procesem produkcyjnym samodzielnej maszyny, agregatu, linii obróbczej itp. stanowiących integralną część maszyny.
30.02x
491
   
492
Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami
Rodzaj 492 obejmuje urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania:
 • zestawy automatyki przemysłowej stanowiące samodzielny obiekt,
 • samodzielne bloki regulacyjne i zestawy elementów wykonawczo-nastawczych stanowiących samodzielny obiekt,
 • elementy blokowego systemu regulacji ciągłej – pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne stanowiące samodzielny obiekt,
 • elementy automatyki impulsowej stanowiące samodzielny obiekt.
Technologiczne systemy pomiarowe sygnalizacji i sterowania spełniające swoje funkcje na rzecz dwóch lub więcej obiektów lub instalacji technologicznych winny stanowić samodzielny obiekt jeśli odpowiadają ogólnym kryterium środków trwałych.
W komputerowych systemach kierowania ciągami technologicznymi lub przetwarzania danych jako samodzielne obiekty należy traktować pełne konfiguracje sprzętowe, a nie poszczególne urządzenia je tworzące. W przypadku struktury sieciowej tych systemów jako obiekty samodzielne należy przyjmować zasoby sprzętowe stanowiące punkty węzłowe tej sieci.
33.20.70
492
   
493
Roboty
Rodzaj 493 obejmuje urządzenia stanowiące zestaw przeprogramowywalnych manipulatorów i urządzeń sterujących służące do wykonywania funkcji ruchowych, dysponujące możliwością swobodnego programowania zmian pozycji i kolejności operacji roboczych.
29.56.25-75
493