KŚT – Grupa 6 – Urządzenia techniczne CZ.1

 KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 6 – Urządzenia techniczne

Symbol KŚT
Wyszczególnienie
Powiązania z:
grupa
podgrupa
rodzaj
PKWiU
KRŚT-91
6
URZĄDZENIA TECHNICZNE
60
Zbiorniki naziemne
Podgrupa obejmuje zbiorniki naziemne przeznaczone wyłącznie do magazynowania cieczy, gazów i ciał sypkich, ciśnieniowe jak i bezciśnieniowe, niezależnie od rodzaju tworzyw, z jakich są one zbudowane, zarówno budowane lub montowane bezpośrednio na miejscu przeznaczenia, jak i dostarczane w całości, ustawione wewnątrz budynków i budowli. Do zbiorników naziemnych należy zaliczać również zbiorniki częściowo zagłębione w ziemi.
Nie należy zaliczać do podgrupy 60:
 • zbiorników naziemnych ustawionych na zewnątrz budynków i budowli, sklasyfikowanych w rodzaju 104,
 • zbiorników wodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 224,
 • zbiorników podziemnych i specjalnych sklasyfikowanych w rodzaju 104,
 • zbiorników przenośnych(przewoźnych) związanych na stałe z urządzeniem transportowym, sklasyfikowanych w grupie 7,
 • zbiorników stanowiących część składową (element wyposażenia) innych obiektów, jak np. sprężarek, agregatów przeciwpożarowych klasyfikowanych zgodnie z tymi obiektami,
 • obiektów o charakterze zbiorników, w których odbywają się procesy techniczne (z wyjątkiem tych, w których procesy te przebiegają samoistnie), sklasyfikowanych w podgrupie 46 lub 47, a w przypadkach zbiorników specjalnych sklasyfikowanych do właściwych podgrup objętych grupą 5.
600
Zbiorniki naziemne ceglane
Rodzaj 600 obejmuje zbiorniki otwarte i zamknięte ceglane.
Obiektem jest poszczególny zbiornik ceglany wyposażony w armaturę, aparaturę kontrolno-pomiarową i fundament – o ile występuje. W skład obiektu należy zaliczać wykładzinę i pokrycie ochronne oraz otuliny.
Granicę poszczególnych zbiorników posiadających połączenie z urządzeniami zasilającymi stanowi – kołnierz zewnętrzny zaworu odcinającego lub króćce zaworu, do którego jest przyłączony rurociąg lub przewód sieciowy.
600
601
Zbiorniki naziemne betonowe
Rodzaj 601 obejmuje zbiorniki otwarte i zamknięte naziemne betonowe.
Skład obiektu i jego granice – jak w rodzaju 600.
601
602
Zbiorniki naziemne drewniane
20.40.12
602
603
Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznych
25.22.13
25.23.13
25.23.15
603
604
Zbiorniki naziemne stalowe
28.21.1x
28.71.1x
604
605
Zbiorniki naziemne z metali nieżelaznych
28.21.1x
28.71.1x
28.72.1
605
61
Urządzenia i aparatura energii elektrycznej
610
Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego
Rodzaj 610 obejmuje zespoły (urządzenia rozdzielcze), składające się z aparatury rozdzielczej, pomiarowej, zabezpieczającej, odgromowej itp., łącznie z konstrukcjami, ściankami działowymi, obudową, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, sprzętem, fundamentami, kanałami kablowymi, uziemieniami, siecią sprężonego powietrza itp., lecz bez budynku.
Obiektem jest kompletne urządzenie rozdzielni prądu zmiennego.
W skład obiektu wchodzą również połączenia kablowe między zespołami prądotwórczymi lub przetwórczymi a rozdzielniami.
Urządzenia sprężarkowe wraz z silnikami napędowymi i przewodami zasilającymi stanowią element wyposażenia rozdzielni, które zasilają. Natomiast urządzenia sprężarkowe obsługujące kilka rozdzielni zaliczyć należy w skład rozdzielni o najwyższym napięciu. W przypadku istnienia nastawni lub wyodrębnionych urządzeń nastawczych ? połączenia urządzeń sterowniczych, zabezpieczających, pomiarowych i sygnalizacyjnych między rozdzielniami a nastawniami zalicza się do obiektu nastawni.
Granicę obiektu stanowią zaciski przewodów doprowadzających na listwach, aparatach, mufach, izolatorach lub transformatorach po stronie zasilania rozdzielni, w zakresie sprężonego powietrza – łączniki na magistrali sprężonego powietrza.
31.20x
610
611
Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego
Rodzaj 611 obejmuje zespoły (urządzenia) nastawcze, składające się z aparatury sterowniczej ręcznej i automatycznej, sygnalizacyjnej, pomiarowej, kontrolnej, zabezpieczającej itp., zmontowanej razem jako urządzenia nastawcze wraz z konstrukcjami, obudową, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, kablami sterującymi i sygnalizacyjnymi, ułożonymi na terenie rozdzielni i połączonymi z urządzeniami nastawni, bateriami akumulatorów ołowianych i zasadowych i zespołami prostownikowymi, lecz bez budynków.
Obiektem jest poszczególne urządzenie nastawcze prądu zmiennego i stałego wraz z pełnym przynależnym do niego wyposażeniem.
Granice poszczególnego obiektu stanowią zaciski kabli sterujących i sygnalizacyjnych w rozdzielniach.
Nie należy zaliczyć do rodzaju 611 elementów wymienionych w rodzaju 610.
31.20x
611
612
Aparatura prądu zmiennego
Rodzaj ten obejmuje wyłączniki o napięciu znamionowym 60 kV i wyżej, zarówno wmontowane jak i nie wmontowane, a ponadto niezależnie od napięcia aparaturę rozdzielczą pomiarową, kontrolną, zabezpieczającą, sygnalizacyjną, odgromową, sterowniczą ręczną i automatyczną wmontowaną i nie wmontowaną lub rezerwową.
Obiektem jest poszczególny wyłącznik mocy o napięciu nominalnym 60 kV i wyżej wmontowany lub nie wmontowany oraz każdy aparat rezerwowy.
Nie należy zaliczać do rodzaju 612 elementów wymienionych w rodzaju 610.
31.20x
612
613
Stacje transformatorowe stałe i przewoźne
Rodzaj 613 obejmuje kompletne stacje transformatorowe miejskie, wiejskie i przemysłowe – z wyłączeniem stacji słupowych – posiadające nie więcej niż pięć pól rozdzielczych wysokiego napięcia oraz przewoźne i ruchome stacje transformatorowe.
Obiektem jest poszczególna kompletna stacja transformatorowa przewoźna lub stała wraz z budynkiem i normalnym wyposażeniem, lecz bez transformatorów.
Granicę obiektu stanowią zaciski przewodów doprowadzających i odprowadzających. Słupowe stacje transformatorowe (bez transformatorów) wchodzą w skład linii elektroenergetycznych (rodzaj 210).
Nie należy zaliczyć do rodzaju 613 elementów wymienionych w rodzaju 610.
31.10.4x
613
614
Urządzenia i aparatura rozdzielcza prądu stałego
Rodzaj 614 obejmuje wewnętrzną aparaturę rozdzielczą pomiarową, zabezpieczającą, sterowniczą, sygnalizacyjną itp., umieszczoną bezpośrednio przy urządzeniu prądu stałego i zmontowaną razem w jedno urządzenie rozdzielcze wraz z konstrukcjami, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, sprzętem, uziemieniami, siecią sprężonego powietrza itp. – lecz bez budynku.
Obiekty stanowią: rozdzielnie prądu stałego zasilane ze źródła energii lub sieci prądu stałego, służące do rozdziału pomiędzy linie doprowadzające lub odgałęzienia do odbiorników, w tym rozdzielnie podstacji i kabin sekcyjnych na liniach trakcji elektrycznej łącznie z rozdzielniami przewożonych kabin sekcyjnych oraz rozdzielniami przewożonych zespołów prostowniczych.
Granicę obiektu tworzą zaciski przewodów doprowadzających i odprowadzających na listwach, aparatach, mufach, izolatorach, na urządzeniach prostownikowych po stronie zasilania rozdzielni, a w zakresie sprężonego powietrza – łączniki na magistrali sprężonego powietrza. W rozdzielniach przewożonych granice obiektu tworzą zaciski lub izolatory na pojazdach.
Nie należy zaliczać do rodzaju 614:
 • przewodów doprowadzających i odprowadzających zarówno kablowych, jak i napowietrznych przed zaciskami na listwach, aparatach, mufach, izolatorach lub prostownikach, które ujęte są w rodzajach podgrupy 21;
 • urządzeń rozdzielczych i aparatury rozdzielczej, pomiarowej, kontrolnej, sterowniczej, zabezpieczeniowej, odgromowej itp. przynależnych bezpośrednio do maszyny prądotwórczej prostownika lub odbiornika energii elektrycznej;
 • urządzeń słaboprądowych, jak np. telefony, aparatura sygnalizacyjna itp. nie stanowiących elementów tablic, celek lub skrzynek rozdzielczych prądu stałego.
31.20x
614
615
Aparatura prądu stałego
Rodzaj 615 obejmuje nie wmontowaną lub rezerwową (aparaturę rozdzielczą, pomiarową, kontrolną, zabezpieczeniową, sygnalizacyjną, odgromową, sterowniczą, ręczną i automatyczną, łącznie z wyposażeniem dodatkowym, przeznaczoną do pracy w obwodach prądu stałego. Aparaturę prądu stałego wmontowaną do układu zalicza się do istniejących (czynnych) rozdzielni lub nastawni.
31.20x
615
62
Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonii
Podgrupa obejmuje: urządzenia nadawcze telewizyjne, odbiorcze telewizyjne, urządzenia telewizji kablowych, urządzenia nadawcze radiowe, odbiorcze radiowe, urządzenia i aparaty dla telefonii (w tym telefonii komórkowej), urządzenia telegraficzne, urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, obrazu, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne.
620
Urządzenia i aparatura radionadawcza
Rodzaj 620 obejmuje nadajniki radiofoniczne i radiotelefoniczne, nadajniki radiokomunikacyjne oraz nadajniki telewizyjne.
Obiektem w zakresie urządzeń radionadawczych jest kompletnie wyposażony nadajnik wraz ze wszystkimi urządzeniami pomocniczymi do normalnej pracy nadajnika.
Granicę obiektu stanowią: z jednej strony – urządzenia rozdzielcze zasilania energią elektryczną, z drugiej zaś – wyprowadzenie linii przesyłowej wysokiej częstotliwości, które nie wchodzą w granicę obiektu.
32.20.11
620
621
Urządzenia i aparatura radioodbiorcza
Nie należy zaliczać do rodzaju 621 odbiorników samochodowych stanowiących element wyposażenia pojazdów mechanicznych.
32.30.1
32.30.20
621
622
Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne
32.30.3
32.30.4
622
623
Urządzenia teletransmisji przewodowej
Rodzaj 623 obejmuje urządzenia i aparaturę teletransmisji przewodowej telefonicznej i radiofonicznej, urządzenia teletransmisji na liniach elektroenergetycznych oraz inne urządzenia i aparaturę teletransmisyjną.
W ramach rodzaju 623 zaklasyfikowano do zbioru:
 • 623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN.
Obiektem jest kompletne urządzenie (aparatura) teletransmisji przewodowej.
32.20.20x
623
624
Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne
Nie należy zaliczać do rodzaju 624: urządzeń oznakowania nawigacyjnego oraz latarni oświetleniowych,, ujętych w podgrupie 22.
31.62.11
624
626
Urządzenia telefoniczne
32.20.20x
626
627
Urządzenia telegraficzne
Nie należy zaliczać do rodzaju 627urządzeń teletransmisji i telegrafii ujętych w rodzaju 623 – „Urządzenia teletransmisji przewodowej”
.
32.20.20x
627
629
Inne urządzenia tele- i radiotechniczne
Rodzaj 629 obejmuje urządzenia linii radio- i teletechnicznych typu przenośnego i typu stacyjnego służące dla przesyłania i odbioru sygnałów telewizyjnych, telefonicznych lub telegraficznych, w tym radiotelefony, telefony komórkowe.
32.30x
629
63
Urządzenie elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające
630
Transformatory
Nie należy zaliczać do rodzaju 630:
 • transformatorów stanowiących składową część maszyn lub urządzeń złożonych, np. prostowników, aparatów spawalniczych, pieców elektrycznych itp.,
 • specjalnych transformatorów laboratoryjnych ujętych w grupie 8,
 • szynowania.
31.10.4x
630
631
Zespoły prostownikowe
Nie należy zaliczać do rodzaju 631:
 • zespołów prostownikowych wchodzących w skład innych urządzeń, np. urządzeń nastawczych prądu zmiennego (rodzaj 611), central telefonicznych (rodzaj 626), w radiofonii itp.,
 • przetwornic, ujętych w rodzaju 347.
31.10.5x
631
632
Kondensatory statyczne
Nie należy zaliczać do rodzaju 632: kondensatorów stanowiących część składową zespołów technicznych, jak np. kondensatorów pracujących w układach elektrycznych pieców indukcyjnych itp.
32.10.1
632
633
Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych
Rodzaj 633 obejmuje stacjonarne elektryczne baterie, akumulatorowe kwasowo-ołowiow oraz zasadowe, złożone z ogniw.
Obiektem w zakresie baterii akumulatorowych stacjonarnych jest bateria ogniw akumulatorowych.
Granicę baterii akumulatorowej stacyjnej stanowią jej bieguny, z przewodami doprowadzającymi energię elektryczną.
Nie należy zaliczać do rodzaju 633 – przewodów doprowadzających energię elektryczną oraz izolatorów wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz tablic przepustowych np. wchodzących w skład linii i sieci energetycznych lub innych obiektów.
31.40.2x
633
634
Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych
Rodzaj 634 obejmuje przenośne elektryczne baterie akumulatorowe zasadowe złożone z ogniw.
Obiektem w zakresie baterii akumulatorów zasadowych jest bateria bądź zestaw baterii, z których każdy składa się z ogniw połączonych szeregowo.
Granice baterii akumulatorowej zasadowej stanowią zaciski biegunowe wyprowadzone na zewnątrz.
31.40.2x
634