(42) 288 10 69, 288 10 60607 220 205, 605 690 600Łódź, Siewna 15, V piętro, pokój 512Pn-Pt: 08:18

Księgi handlowe rachunkowe

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

Prowadzenie ksiąg handlowych, rachunkowych – kontakt.

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki. Mogą być prowadzone poza siedzibą jednostki, w przypadku powierzenia ich prowadzenia jednostce uprawnionej – zgodnie z obowiązującymi przepisami – do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W takiej sytuacji kierownik jednostki jest obowiązany:

 • powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg w terminie 15 dni od dnia ich wydania poza siedzibę jednostki,
 • zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy kontrolne.

Otwarcia ksiąg rachunkowych dokonuje się na:

 • dzień rozpoczęcia działalności,
 • początek każdego następnego roku obrotowego,
 • dzień zmiany formy prawnej, połączenia lub podziału jednostki,
 • dzień rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego.

Księgi otwiera się w ciągu 15 dni od dnia wymienionych zdarzeń. Otwarcia ksiąg rachunkowych pod datą rozpoczęcia działalności dokonuje się przez wprowadzenie do ewidencji księgowej stanu aktywów i pasywów, potwierdzonego spisem z natury rzeczowych składników majątku i gotówki (inwentaryzacja).

Księgi rachunkowe zamyka się na:

 • dzień kończący rok obrotowy,
 • dzień zakończenia działalności, w tym również sprzedaży i zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego,
 • dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, postawienia w stan likwidacji lub upadłości.

Księgi zamyka się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia tych zdarzeń. Ostateczne zamknięcie ksiąg jednostki powinno być dokonane nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

Księgi rachunkowe obejmują:

 • dziennik – służy do zapisywania w porządku chronologicznym, dzień po dniu, danych o operacjach gospodarczych. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły
 • konta księgi głównej – wprowadza się pod datą otwarcia ksiąg rachunkowych salda początkowe aktywów i pasywów, a następnie dokonuje zapisów wszystkich operacji za kolejne miesiące, zarejestrowanych uprzednio lub jednocześnie w dzienniku
 • konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) – prowadzi się w szczególności dla:
  • środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonanych od nich odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych)
  • rozrachunków z kontrahentami
  • rozrachunków z pracownikami
  • operacji sprzedaży (kolejno numerowane własne faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych)
  • operacji zakupu (obce faktury i inne dowody)
  • kosztów
 • zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych
 • wykaz składników aktywów i pasywów

Ten post ma jeden komentarz

 1. Dzięki połączeniu wiedzy o rachunkowości z jej praktycznym wykorzystaniem kierunek umożliwia kształcenie specjalistów średniego szczebla, posiadających wiedzę o zasadach i metodach rachunkowości. Kierunek Rachunkowość na studiach I stopnia jest kierunkiem unikatowym, ponieważ w odróżnieniu od kierunku Finanse i Rachunkowość, zarówno programy studiów, jak i charakter zajęć i praktyk zawodowych są nastawione przede wszystkim na przyswajanie wiedzy z zakresu rachunkowości. Kształcenie na tym kierunku ma zdecydowanie charakter praktyczny ze szczególnym uwzględnieniem aspektu podatków oraz ubezpieczeń społecznych, przygotowujący do wykonywania zawodu księgowego w podmiotach gospodarczych.

  Absolwenci kierunku uzyskują wiedzę o formach prowadzenia ewidencji gospodarczej, podstawach prawnych działalności gospodarczej, zasadach sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz elementarną wiedzę na temat rachunkowości zarządczej/controllingu w przedsiębiorstwie. Praktyki zawodowe odbywane w toku studiów pozwolą na weryfikację uzyskanej wiedzy z zakresu prowadzenia rachunkowości różnych podmiotów gospodarczych.

  Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: specjalista ds. rachunkowości finansowej, ds. rachunkowości podatkowej, ds. rachunkowości zarządczej/controllingu, doradca podatkowy, samodzielny księgowy, asystent dyrektora finansowego.

Close Menu
Zamknij panel