Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (KMSR, ang. IASC – International Accounting Standards Commitee) – założony w 1973 r. przez 16 organizacji zawodowych z dziedziny rachunkowości z 9 krajów (Australia, Kanada, Francja, Niemcy, Japonia, Meksyk, Holandia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone).

1 kwietnia 2001 roku KMSR został zastąpiony przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR, ang. IASB – International Accounting Standards Board). Publikowane odtąd standardy określa się jako Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (w skrócie MSSF).

Pełna ksiegowość, księgi handlowe Łódź – kontakt.

RMSR skupia obecnie 122 organizacje zawodowe z 91 państw, w tym także z Polski (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce).

Główny cel organizacji to ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez przedsiębiorstwa i inne organizacje w sprawozdawczości rachunkowej na świecie. Jest on realizowany przez:

  • formułowanie i publikację Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (a obecnie MSSF), które powinny być przestrzegane przy sporządzaniu i prezentacji sprawozdań finansowych;
  • promocję stosowania MSR i MSSF, w celu uzyskania powszechnej akceptacji zawartych w nich zasad
  • prace nad doskonaleniem i harmonizacją standardów rachunkowości, procedur i regulacji związanych z przygotowywaniem i publikowaniem sprawozdań finansowych.

Od momentu powstania Komitet i Rada wydały 41 Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz 8 Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – ujednoliconych zasad rachunkowości, sprawozdawczości oraz rewizji finansowej. Aktualnie obowiązują:

MSSF 1 Zastosowanie MSSF jako podstawy rachunkowości po raz pierwszy
MSSF 2 Płatności dokonywane w oparciu o akcje
MSSF 3 Połączenie jednostek gospodarczych
MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe
MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia i zaniechanie działalności
MSSF 6 Poszukiwanie i szacowanie złóż surowców mineralnych
MSSF 7 Ujawnianie instrumentów finansowych
MSSF 8 Segmenty operacyjne
MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych,
MSR 2  Zapasy,
MSR 3  (zastapiony przez MSR 27 oraz MSR 28),
MSR 4  Amortyzacja,
MSR 5  (zastapiony przez MSR 1),
MSR 6  (zastąpiony przez MSR 15),
MSR 7  Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
MSR 8  Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów,
MSR 9  (zastąpiony przez MSR 38),
MSR 10  Zdarzenia warunkowe oraz zdarzenia następujące po dniu bilansowym,
MSR 11  Umowy o budowę,
MSR 12  Podatek dochodowy,
MSR 13  (zastąpiony przez MSR 1),
MSR 14  Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności,
MSR 15  (nie jest obowiązkowy),
MSR 16  Rzeczowy majątek trwały,
MSR 17  Leasing,
MSR 18  Przychody,
MSR 19  Świadczenia pracownicze,
MSR 20 Dotacje państwowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy państwa,
MSR 21  Skutki zmian kursów wymiany walut obcych,
MSR 22  (zastąpiony przez MSSF 3),
MSR 23  Koszty finansowania zewnętrznego,
MSR 24  Informacje ujawnione na temat podmiotów powiązanych,
MSR 25  (zastąpiony przez MSR 39 i MSR 40),
MSR 26  Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych,
MSR 27  Skonsolidowane sprawozdania finansowe i inwestycje w jednostkach zależnych,
MSR 28  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych,
MSR 29  Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji,
MSR 30  (zmodyfikowany przez MSR 39, a następnie zastąpiony przez MSSF 7),
MSR 31  Sprawozdawczość finansowa dotycząca udziałów we wspólnych przedsięwzięciach,
MSR 32  Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja,
MSR 33  Zysk przypadający na jedną akcję,
MSR 34  Śródroczna sprawozdawczość finansowa,
MSR 35  (zastąpiony przez MSSF 5),
MSR 36  Utrata wartości aktywów,
MSR 37  Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe,
MSR 38  Wartości niematerialne,
MSR 39  Instrumenty finansowe ? ujawnianie i wycena,
MSR 40  Nieruchomości inwestycyjne,
MSR 41  Rolnictwo.

Ten post ma jeden komentarz

  1. Podatki to nieszczęście każdego z nas, a już bez wątpienia na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego swą własną markę. Czym w ogóle datki są i dlaczego jesteśmy zobowiązani je wynagradzać? Datki są niezbędnym świadczeniem, które to pobiera od nas państwo na mocy uchwały, jaka została na ten temat sporządzona. Musimy je płacić ergo, iż są pilne a także tyczą się każdego obywatela naszego własnego kraju. Nie wolno nam o nich zapominać, lub ich nie doceniać, ponieważ pospiesznie adekwatne urzędy, jakie to się tym zaprzątają nałożą na nas pożądaną karę finansową, jaka nie będzie niewysoka jak również, którą bezsprzecznie doznamy. Klarownie nie każdy człowiek musi olśniewająco posiadać wiedzę się na podatkach, no pewnie jedną minimalną naukę na ten temat posiadamy, jednak nie wiemy o tym wszystkiego. W najlepszy sposób na takich transakcjach zobaczą się księgowi, którzy poprzez kompletny epoka atelier nabywali mądrość z zasięgu uprawnienia, rachunkowości, księgowości, zestawienia statystyczne, matematyki, więc jeżeli poszukujemy grupy osób do podpory, musimy się zgłosić właśnie do księgowej.Biuro podatkowe Łódź to obszar, w którym takie grupy osób znajdziemy a także, gdzie uzyskamy wygodną poradę, i wsparcie. W biurze podatkowym działają fachmani, którzy pozostali gruntownie przygotowani do roboty w niniejszym zawodzie, którzy mają wygodną naukę z rejonu prawa, rachunkowości i księgowości. Z pomocy takich biur czerpią korzyści zarówno osobistości prywatne, jakie to mają szkopuł dla nakreślenia sytuacji z zeznaniem podatkowym, właściciele znacząco małych przedsiębiorstw jednoosobowych, oraz przedsiębiorcy mający już trochę większe marki, ale jednakże nie na tyle duże, by była konieczność zatrudnienia księgowej na niezłomne w przedsiębiorstwu. Biuro podatkowe Łódź da nam możliwość w duża liczba sprawach, przede wszystkich z wszystkim, co wydaje się być połączone z urzędami, podatkami, rozliczeniami. Możemy korzystać w nich jednorazowo, w ramach jednej jednakowoż dwóch wizyt, które są nam potrzebne, lub na stałe, na bieżąco. Trudno jawi się być bez żadnych wątpliwości powiedzieć jaka usługę znajduje się lepsza, azaliż jednorazowa, azali trwała. Całokształt jest zależne od sytuacji w której to się odkrywamy, w przypadku posiadamy kompanię, nie posiadamy zatrudnionej księgowej jak również wciąż należy korygować dokumenty, często się w powyższym gubimy, nie znamy solidnie uprawnienia, to jeśli lepiej wydaje się być na trwałe współdziałać, bowiem nie warto ryzykować, nikt nie lubi jak się otrzymuje jakieś kary, a szczegółowo finansowe. Jakkolwiek w wypadku pragniemy wyłącznie o jakąś niewygórowaną, wyznaczoną idea zapytać, poradzić się, ocenić kilka umów, gdy wizyta, albo dwie powinny wystarczyć. Biuro podatkowe Łódź może stać się także funkcjonalne w kontekście, gdy nasza księgowa przez jakiś era choruje, okazuje się być na zwolnieniu lekarskim, na urlopie macierzyńskim, jeśli, tak by nie zatrudniać prekursorskiej jednostki, wdrażać ją zaledwie na zastępstwo, firma korzysta z usług powierzchownych na sezon niekorzyści swojego pracownika. Wydaje się być to wspaniałe jak również pożądane dla każdych wyjście, na jakie notabene decyduje się nieogarniona liczba marek. Ażeby znaleźć dogodne biuro, dające gwarancję najwyższej pomoce, powinniśmy właściwie poszukać. O ile wiemy, że dana spółka nie wydaje się być ubezpieczana, lub nie pełni jakiegokolwiek bądź certyfikatu, przypuszczalnie lepiej nie powierzać jak spraw księgowych marki, a poszukać kogoś lepszego, wybitniej mocnego a także dalekowzrocznego.