Archiwum wpisów na temat: ‘Podatek od nieruchomości’

Podatek od nieruchomości 2015

Autor: Usługi księgowe łódź

Podatek od nieruchomości biuro podatkowe ŁódźPodatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne. Regulują go przepisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

Czytaj więcej o podatku od nieruchomości …

Podatek katastralny biuro rachunkowe ŁódźW odpowiedzi na informacje przedstawione podczas konferencji prasowej PiS uprzejmie wyjaśniamy, że od 2004 r. w Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace nad zmianą zasad opodatkowania nieruchomości, a w szczególności nad wprowadzeniem podatku, w którym podstawę opodatkowania dla wszystkich rodzajów nieruchomości i ich części stanowiłaby wartość nieruchomości (tzw. podatek katastralny).

Czytaj więcej o tym, że Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac nad podatkiem katastralnym …

Podatek rolny 2007

Autor: Usługi księgowe łódź

Podatek rolny biuro rachunkowe ŁódźMINISTERSTWO FINANSÓW – wyjaśnia


Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

  • właściciel,
  • posiadacz samoistny,
  • użytkownik wieczysty,
  • w niektórych przypadkach posiadacz zależny gruntów (gdy grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych).

Czytaj więcej o podatku rolnym 2007 …

Podatek rolny 2006

Autor: Usługi księgowe łódź

Podatek rolny usługi księgowe ŁódźStawki podatku rolnego

dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta – od 1 ha przeliczeniowego gruntów

dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta – od 1 ha gruntów

obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. wyniosła 27,88 zł za 1 q).

Czytaj więcej o podatku rolnym 2006 …