Podatek od nieruchomości to podatek, w którym przedmiotem opodatkowania są stany faktyczne lub prawne, od których zaistnienia ustawodawca uzależnia powstanie obowiązku podatkowego, a w szczególności posiadanie nieruchomości.

Podatek od nieruchomości 2015

Podatek od nieruchomości biuro podatkowe ŁódźPodatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne. Regulują go przepisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

(więcej…)

Czytaj dalej Podatek od nieruchomości 2015

Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac nad podatkiem katastralnym

Podatek katastralny biuro rachunkowe ŁódźW odpowiedzi na informacje przedstawione podczas konferencji prasowej PiS uprzejmie wyjaśniamy, że od 2004 r. w Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace nad zmianą zasad opodatkowania nieruchomości, a w szczególności nad wprowadzeniem podatku, w którym podstawę opodatkowania dla wszystkich rodzajów nieruchomości i ich części stanowiłaby wartość nieruchomości (tzw. podatek katastralny).

(więcej…)

Czytaj dalej Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac nad podatkiem katastralnym

Podatek rolny 2007

Podatek rolny biuro rachunkowe ŁódźMINISTERSTWO FINANSÓW – wyjaśnia


Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

  • właściciel,
  • posiadacz samoistny,
  • użytkownik wieczysty,
  • w niektórych przypadkach posiadacz zależny gruntów (gdy grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych).

(więcej…)

Czytaj dalej Podatek rolny 2007

Podatek rolny 2006

Podatek rolny usługi księgowe ŁódźStawki podatku rolnego

dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta – od 1 ha przeliczeniowego gruntów

dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta – od 1 ha gruntów

obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. wyniosła 27,88 zł za 1 q).

(więcej…)

Czytaj dalej Podatek rolny 2006