Archiwum wpisów na temat: ‘PKOB 2001’

PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Autor: Usługi księgowe łódź

Klasyfikacja Obiektów Budowlanych PKOB księgowość ŁódźPolska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) – stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC), zgodnej z zaleceniami Narodów Zjednoczonych.

Klasyfikacja ustala symbole, nazwy i zakres poszczególnych grupowań klasyfikacyjnych na czterech poziomach tj.: sekcji, działów, grup i klas.

Zachowuje ona zgodność w zakresie symboliki oraz nazewnictwa grupowań z rozwiązaniami przyjętymi w klasyfikacji CC.

PKOB przyjmuje z CC objaśnienia dotyczące zakresu przedmiotowego poszczególnych klas.

Czytaj więcej o PKOB – Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych …

PKOB klasyfikacja obiektów budowlanych biuro rachunkowe ŁódźPKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych.

Przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Czytaj więcej “PKOB – Podział obiektów budowlanych na sekcje i działy” »

PKOB – Podział obiektów budowlanych na grupy

Autor: Usługi księgowe łódź

PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Symbol PKOB Wyszczególnienie
Sekcja Dział Grupa  
1     BUDYNKI
  11   BUDYNKI MIESZKALNE
    111 Budynki mieszkalne jednorodzinne
    112 Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe
    113 Budynki zbiorowego zamieszkania
  12   BUDYNKI NIEMIESZKALNE
    121 Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego
    122 Budynki biurowe
    123 Budynki handlowo-usługowe
    124 Budynki transportu i łączności
    125 Budynki przemysłowe i magazynowe
    126 Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej
    127 Pozostałe budynki niemieszkalne
2     OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
  21   INFRASTRUKTURA TRANSPORTU
    211 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe
    212 Drogi kolejowe
    213 Drogi lotniskowe
    214 Mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne
    215 Budowle wodne
  22   RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE
    221 Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie
elektroenergetyczne dalekiego zasięgu
    222 Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze
  23   KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH
PRZEMYSŁOWYCH
    230 Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych
  24   OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁE
    241 Budowle sportowe i rekreacyjne
    242 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane

PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Symbol PKOB Wyszczególnienie Powiąz. KOB
Sekcja Dział Grupa Klasa    
1       BUDYNKI  
  11     BUDYNKI MIESZKALNE  
    111   Budynki mieszkalne jednorodzinne  
      1110 Budynki mieszkalne jednorodzinne 115
116
117
118
        Klasa obejmuje:  
        – Samodzielne budynki takie jak: pawilony,
 wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki,
 domy mieszkalne w gospodarstwach
 rolnych, rezydencje wiejskie, domy
 letnie itp.
 
        – Domy bliźniacze lub szeregowe, w których
 każde mieszkanie ma swoje własne wejście
 z poziomu gruntu.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budynków gospodarstw rolnych (1271)  
        – Budynków o dwóch mieszkaniach (1121)  
        – Budynków o trzech i więcej mieszkaniach
 (1122)
 
    112   Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe  
      1121 Budynki o dwóch mieszkaniach 111x
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki samodzielne, domy bliźniacze lub
 szeregowe o dwóch mieszkaniach.
 
      1122 Budynki o trzech i więcej mieszkaniach 111x
112
113
114
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki mieszkalne pozostałe, takie jak:
 budynki mieszkalne, o trzech i więcej
 mieszkaniach.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budynków zbiorowego zamieszkania (1130)  
        – Hoteli (1211)  
        – Schronisk młodzieżowych, domków
 kempingowych, domów wypoczynkowych (1212)
 
    113   Budynki zbiorowego zamieszkania  
      1130 Budynki zbiorowego zamieszkania 119
122
123
124
125
126
128
129
138
155x
157
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki zbiorowego zamieszkania, w tym
 domy mieszkalne dla ludzi starszych,
 studentów, dzieci i innych grup
 społecznych, np. domy opieki społecznej,
 hotele robotnicze, internaty i bursy
 szkolne, domy studenckie, domy dziecka,
 domy dla bezdomnych itp.
 
        – Budynki mieszkalne na terenie koszar;  
        – Budynki rezydencji prezydenckich i
 biskupich
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Szpitali, klinik i budynków instytucji z
 opieką medyczną (lekarską lub
 pielęgniarską) (1264)
 
        – Zabudowań koszarowych (1274)  

PKOB – Budynki niemieszkalne

Autor: Usługi księgowe łódź