Zakres działania Służby Celnej

Autor: Usługi księgowe łódź

I. Informacje ogólne
Służba Celna jest jednolitą umundurowaną formacją, utworzoną w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów z tego obszaru, a także wykonywania obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier.

Rozliczanie transakcji importu i exportu – kontakt.

Do zadań Służby Celnej należy realizacja polityki celnej w części dotyczącej przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności:
1) wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego;
2) wymiar i pobór:
a) należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
b) podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,
c) podatku akcyzowego,
d) podatku od gier oraz opłat i dopłat,
e) opłaty paliwowej;
3) wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT);
4) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, substancje i preparaty chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające
i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz towary i technologie o znaczeniu strategicznym;
5) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych
i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców;
6) wykonywanie kontroli wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, dopłat i opłat oraz opłaty paliwowej,
7) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o grach i zakładach wzajemnych, związanych w szczególności z udzielaniem zezwoleń, zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracją urządzeń;
8) wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1);
9) współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;
10) współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej;
11) współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi.

II. Akcesja do UE
Istotnym z punktu widzenia zadań Służby Celnej było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Proces akcesji był związany ze zniesieniem granicy celnej z sąsiadującymi państwami członkowskimi UE, tj. Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. W rezultacie akcesji nastąpił bezcłowy przepływ towarów w ramach krajów unijnych oraz znacznie wzrosło znaczenie wschodniej granicy Polski jako zewnętrznej granicy UE. Konsekwencją przystąpienia Polski do UE były także zmiany w zakresie kompetencji Służby Celnej (np. przejęcie zadań z zakresu akcyzy, podatku VAT od towarów importowanych, współudział w realizacji wspólnej polityki rolnej).

Wskazane powyżej zmiany w obszarze zadań wymusiły przeprowadzenie zmian w Służbie Celnej w zakresie rozmieszczenia, uprawnień oraz struktury wewnętrznej izb, urzędów i oddziałów celnych. Analiza skali i kierunków wymiany handlowej z zagranicą wskazywała na spadek ilości odpraw celnych towarów spoza krajów unijnych, w związku z czym obciążenie pracą funkcjonariuszy celnych z tytułu obsługi zgłoszeń celnych uległo po 1 maja 2004 r. znacznemu zmniejszeniu. Jednocześnie wzrosło znacznie obciążenie pracą wynikające z realizacji zadań w zakresie podatku akcyzowego oraz innych zadań nałożonych na Służbę Celną ustawą z dnia 27 czerwca 2003 roku o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Realizacja tych zadań pociągnęła za sobą konieczność dokonania pewnych korekt w zakresie struktury organizacyjnej Służby Celnej wynikających również z geograficznego rozmieszczenia podmiotów gospodarczych, z którymi związane były nowe zadania Służby Celnej.

Najistotniejsze zmiany struktury organizacyjnej Służby Celnej nastąpiły z dniem 1 maja 2004 r. kiedy to z 67 urzędów celnych pozostało 52 (tj. likwidacji uległo 15 urzędów celnych) oraz z 277 oddziałów celnych pozostało 175 (tj. likwidacji uległy 102 oddziały celne). Od dnia 31 października 2009r. w ramach zewnętrznej struktury organizacyjnej Służby Celnej funkcjonuje 16 izb celnych, 46 urzędów celnych oraz 159 oddziałów celnych.

III.Nadzór

Funkcję koordynatora zadań nałożonych na Służbę Celną pełni minister właściwy do spraw finansów publicznych, który również współdziała w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań Służby Celnej. Minister Finansów swoje zadania wykonuje bezpośrednio poprzez podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, który jest jednocześnie Szefem Służby Celnej.

Szef Służby Celnej kieruje Służbą Celną oraz zapewnia sprawne i efektywne wykonywanie jej zadań, w szczególności przez:

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów celnych;
2) realizację budżetu państwa w zakresie ustalonym dla Służby Celnej;
3) kształtowanie polityki kadrowej i szkoleniowej w Służbie Celnej;
4) współpracę z właściwymi organami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi.

W Ministerstwie Finansów Szefowi Służby Celnej i podsekretarzowi stanu podporządkowane są 4 departamenty:

1)Polityki Celnej,
2)Podatku Akcyzowego i Ekologicznego,
3)Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier,
4)Służby Celnej.

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , , ,

Jeden komentarz do “Zakres działania Służby Celnej”

  1. Anna Przybylska komentuje:

    O ile fisza nie ma czasu, by stworzyć pozór się w pojedynkę do miejsca jakim jest doradca podatkowy łódź, winien wykorzystać spośród usług internetowego biura. Siedząc w pracy azali także w domu, będzie wolno fundnąć sobie wszelkie formalności, jakie związane są spośród dokumentami. Na widać taka sytuacja będzie bardzo korzystna dla każdego. Będzie się wolno spośród niej w należyty sposób nasycać. Żyjemy w świecie, w którym owo Internet rządzi praktycznie wszystkim. Wobec tego też nie ma co się zadziwiać, że usługi księgowe istnieją dodatkowo w ciągu pośrednictwem Internetu. Biura, iżby pozyskać nowych klientów, muszą wynosić się im na z przeciwnej strony. Wobec tego również tworzą specjalne strony internetowe, na których klienci mogą notować problemy, spośród którymi się borykają. Biuro drogą elektroniczną będzie w stanie je rozwiązać, jeżeli prześle mu się odpowiednie dokumenty. Na widać w następstwie tego taka kazus w celu każdego, który chce uzyskać w śmigły oraz banalny podejście sprawę związaną z biurokracją, na niechybnie będzie bardzo korzystna. Będzie się można z takiego faktu w w sam raz modus upajać. Na bodajże każdy będzie spośród takiego rozwiązania w godziwy procedura zadowolony. Taki doradca skarbowy Łódź znajdujący się po drugiej stronie komputera, na pewno będzie umiał w zawołany postępowanie nam odciążyć. Będzie wolno się z takiego faktu w adekwatny tryb napełniać. Na pewnie pikieta opłacalne jest korzystanie spośród takich usług księgowych, które obowiązują w Internecie. Nikt tego na widać nie pożałuje. Z przyczyny temu, iż będzie wybór porozmawiania z doradcą dzięki Internet, na bodajże będzie można na skroś wypytać się o wszelkiego rodzaju ogół problemów.

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.