Wycena zapasów

Autor: Usługi księgowe łódź

W skład rzeczowych aktywów obrotowych (zapasów) wchodzą:

 • towary – stanowiące własność jednostki wyroby obcej produkcji przeznaczone do odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, znajdujące się w magazynach lub punktach sprzedaży
 • materiały – nabyte od obcych kontrahentów i ewentualnie wyprodukowane przez własne komórki pomocnicze: surowce i inne materiały podstawowe, paliwa, materiały pomocnicze, opakowania, części zamienne do maszyn i urządzeń; ponad to w skład materiałów wchodzą także odpadki, produkty uboczne i odzyski powstałe w toku produkcji, likwidacji środków trwałych kwalifikujących się do zużycia na własne potrzeby oraz sprzedaż

Pełna obsługa księgowa przedsiebiorstw, spółek – kontakt.

cena nabycia – obejmuje cenę zakupu (Cz) składnika majątku powiększoną o koszty zakupu (Kz) i pomniejszoną o ewentualne rabaty lub upusty (R)

zatem: Cena nabycia = Cz + Kz – R

Cena zakupu – kwota jaką przekazano sprzedającemu, nie uwzględniająca podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

Kosztami zakupu mogą być:

 • koszty transportu
 • koszty ubezpieczenia
 • koszty załadunku i wyładunku
 • koszty montażu i przeszkolenia pracowników
 • inne uzasadnione koszty bezpośrednio związane z zakupem składnika aktywów i przystosowaniem do stanu zdatnego użytkowania lub wprowadzenia do obrotu

Przykład

Firma X zakupiła towary do dalszej odsprzedaży. Cena zakupu netto wyniosła 1000 jp. Sprzedający udzielił firmie X rabat w wysokości 50 jp. Aby przetransportować towary skorzystano z usług zewnętrznej firmy transportowej, za której usługi zapłacono 35jp. Dodatkowo zarząd podjął decyzję o ubezpieczeniu towarów. Za tą usługę zapłacono 75 jp.

Pytanie: Jeżeli jednostka stosuje do wyceny towarów metodę opartą o cenę nabycia, to jaką wartość towarów powinna wykazać?

Rozwiązanie: Zgodnie ze wzorem cena nabycia = Cz + Kz – R

Cena zakupu: 1000 jp

Koszty zakupu: = 35 jp + 75 jp = 110 jp

Rabat udzielony firmie wynosi: 50 jp

Cena nabycia = 1000jp + 110jp – 50jp = 1060jp

Odpowiedź: Firma powinna wycenić towary na kwotę 106 jp

Metody wyceny rozchodu zapasów

 • FIFO
 • LIFO
 • według cen przeciętnych
 • według szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , , , , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.