Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności.

Pomagamy wypełnić wniosek – kontakt.

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być przez Starostę* uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego następujących warunków:

1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:
– nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej ?ustawą?
– z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
– po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie,
2. nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
3. nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
4. nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
5. nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
6. zrezygnował z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej
7. wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

Przyznanie bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej przez Starostę* z bezrobotnym na piśmie pod rygorem nieważności i po spełnieniu przez bezrobotnego warunków w niej określonych.

Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zawiera zobowiązanie bezrobotnego do:

1. wydatkowania w terminie określonym w umowie, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem, środków otrzymanych przez bezrobotnego;
2. udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków     w terminie określonym w umowie, nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej
3. zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania  wezwania Starosty*, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli:
– otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem;
– będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego;
– podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej;
– złożył niezgodne z prawdą oświadczenie dołączone do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;
– naruszy inne warunki umowy.

Zgodnie z § 10 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62 poz.512 z późniejszymi zmianami) formami zabezpieczenia zwrotu: przez podmiot – refundacji, a przez bezrobotnego – otrzymanych ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (w przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy), może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 

Wiecej informacji:

Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi
ul. Milionowa 91, 93-121 Łódź
tel. centrali 042 251 65 00, fax 042 251 66 11
http://www.pup-lodz.pl/

Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź
tel. centrali 042 676 80 00, fax 042 676 80 04
http://www.pup2.lodz.pl/

Źródło: Urząd Miasta Łodzi

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , , ,

Jeden komentarz do “Warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej”

  1. Katy Perry komentuje:

    Duża liczba nowicjuszów kontrahentów stroi przed dylematem, czy zdecydować się na uproszczoną księgowość, czy też kompletną. Ponieważ niewiele jednostek podaruje sobie istotę z faktu, która potęga drzemie w konkretnych pieniężnych a także informacjach, jakie można wyciągnąć właśnie dzięki użyciu pełna księgowość Łódź. Nawet nieduże korporacje czasem są przymuszone do prowadzenia takiego wariantu księgowości. Na czym ona polega? Na przykład w skrócie uproszona księgowość to nic innego dla przykładu zestaw relewantnych, typowych reguł zbierania danych pieniężnych, który to został wynaleziony dzięki władze skarbowe, aby określić zobowiązania podatkowe niskich przedsiębiorców. A więc szczególnie istotną możliwością uproszczonej księgowości zdaje się być najzwyczajniej w świecie obliczenie datku. Jej korzyścią jest fakt, że leży tania i prosta, lecz do jej największej wady można zdobyć to, iż nie mówi nic o stanie agendy, oprócz wysokością podatku jak również poziomem jej przychodów. Ale już pełna księgowość Łódź to coś całkowicie odrębnego, gdyż stanowi rozbudowany, ścisły, wieloskładnikowy oraz uważnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń ekonomicznych. Ten program właśnie wchodzi w skład rachunkowości, a jego zleceniem znajduje się zweryfikowanie, analiza i wywoływanie informacji w kontekście kwestii firmy w danym czasie albo w trakcie jakiegoś okresu. Tak przeto taki gatunek księgowości towarzyszy coś znacznie więcej aniżeli tylko do kalkulacji datku. Trzeba dodać, że za jej pomocą wolno stworzyć duży obraz finansów danego przedsiębiorstwa. Dlatego wykorzystuje się w niej program podwójnego zapisu, gdyż każda czynność powinien pojawić się na dwóch kontach, to jest komunikując wyraźnie: ewidencjonuje się każdy człowiek grosz, jaki to przepływa przez przedsiębiorstwo. Trzeba narzucić w tym celu również a także operacje bezgotówkowe, mające odzwierciedlenie w rezultatach finansowych. Gdzie są zapisane maksymy ewidencjonowania wydarzeń ekonomicznych? Znajdziemy je w ustawach i kompletach maksym. Za ich podporą jesteśmy w stanie przyrównywać firmy nawzajem, w końcu każda użytkuje tychże samych zasad. Tym sposobem mamy gwarancję ochrony, że dane przedsiębiorstwo nie będzie mogło fałszować wyniki poprzez wymyślanie prywatnych praw. Więc każdy człowiek ekspert powie, że pełna księgowość Łódź obejmuje z sobą dużo wartości a także przewagi, gdyż to dobre narzędzie, które towarzyszy do analizy a także kontroli nad określoną kompanią. Dlatego leży znacznie pomocna, tak by owocnie kierować kompanią. Jakkolwiek w dużym stopniu często będzie w stanie konstytuować ona zatargi przeciwność, gdyż leży wieloskładnikowa, nadto jednoczy się z poniesieniem godnych zaufania wydatków. Trzeba zaznaczyć, iż w kompletnej księgowości ewidencjonowane zostanie całkowicie wszelkie zdarzenie, dla przykładu przykładowo wpływy do pieniędzy, uszkodzenie wyrobu, przelewy z banku, zaciągnięcie kredytu, zapłata za towar, zatem bywa znamiennie przytłaczająca dla przytłaczająca większość firm. A bardzo wielokroć nawet najmniejsza korporacja, w jakiej to kapitałem wpłaconym przez udziałowców gra rządzić powołany zarząd, musi kierowania pełnej księgowości, dlatego każdy człowiek przedsiębiorca winien się z tym liczyć ? na pewno nie uniknie takiej czynności, bowiem w razie posiada możliwość posiadać poważne problemy.

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.