Urząd Kontroli Skarbowej Łódź

Autor: Usługi księgowe łódź

Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi jest jednostką organizacyjną kontroli skarbowej podległą Ministrowi Finansów. Urząd prowadzi gospodarkę finansową jako samodzielnie bilansująca państwowa jednostka budżetowa. 


Celem kontroli skarbowej jest:

 • ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa
 • zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
 • badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych
 • przeciwdziałanie i zwalczanie naruszeń prawa obowiązującego w zakresie obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami przywożonymi z zagranicy
 • zapobieganie i ujawnianie przestępstw określonych w art. 228-231 Kodeksu karnego wśród osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Do zakresu kontroli skarbowej należy:

 • kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych;
 • ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów;
 • kontrola źródeł pochodzenia majątku, w przypadku niezgłoszenia do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów;
 • kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, podlegającymi zwrotowi;
 • kontrola wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków;
 • kontrola prawidłowości przekazywania środków własnych do budżetu Unii Europejskiej;
 • certyfikacja i wydawanie deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej;
 • badanie celowości w czasie podejmowania decyzji i zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym, a w szczególności ujawnianie niedoborów, a także innych szkód w tym mieniu;
  badanie wykorzystania mienia otrzymanego od Skarbu Państwa w celu realizacji zadań publicznych oraz prawidłowości prywatyzacji mienia Skarbu Państwa;
 • kontrola rzetelności wypełniania zobowiązań wynikających z udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji;
 • kontrola zgodności wykorzystania środków, których spłatę poręczył lub gwarantował Skarb Państwa, z ich przeznaczeniem;
 • kontrola zgodności z prawem przywozu towarów dopuszczonych do obrotu na polskim obszarze celnym lub mających inne przeznaczenie celne oraz wywozu towarów za granicę, a także kontrola i ujawnianie towarów nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny;
 • ujawnianie składników majątkowych podmiotów zobowiązanych do uiszczenia należności publicznych lub podejrzanych o czyny zagrożone karą grzywny lub karami pieniężnymi, w celu zapewnienia skuteczności poboru tych należności oraz wykonania orzeczeń lub mandatów karnych;
 • kontrola oświadczeń o stanie majątkowym osób – obowiązanych do ich składania – zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym w urzędzie obsługującym tego ministra;
 • kontrola resortowa jednostek organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym urzędu obsługującego tego ministra;
 • badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej;
 • prowadzenie działalności analitycznej i prognostycznej w odniesieniu do negatywnych zjawisk występujących w obszarze właściwości kontroli skarbowej oraz przedstawianie w tym zakresie informacji i analiz organom administracji rządowej;
 • badanie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania zobowiązań podatkowych stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego.

Do zakresu kontroli skarbowej należy również zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej inspektorom i pracownikom, a za zgodą Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej także innym organom i instytucjom państwowym.

W granicach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach kontrola skarbowa obejmuje ponadto:

 • badanie prawidłowości stosowania cen urzędowych, a także cen umownych w zakresie objętym ograniczeniami swobodnego kształtowania ich poziomu;
 • rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z obrotem z zagranicą towarami i technologiami objętymi kontrolą międzynarodową, naruszających prawa ochrony dóbr kultury narodowej, narodowego zasobu archiwalnego i ochrony własności intelektualnej, wprowadzania na polski obszar celny i wyprowadzania z tego obszaru środków płatniczych pochodzących z przestępstw, a także ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych;
 • zapobieganie i ujawnianie przestępstw, o których mowa w art. 228-231 Kodeksu karnego, popełnianych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , ,

Jeden komentarz do “Urząd Kontroli Skarbowej Łódź”

 1. Natasza Urbańska "ROLOWANIE" komentuje:

  Gdyby wybitna osoba nie ma czasu, żeby stworzyć pozór się samodzielnie do miejsca jakim jest biuro rachunkowe łódź, winien wykorzystać z usług internetowego biura. Siedząc w pracy azaliż także w domu, będzie jest dozwolone zorganizować wszelkie formalności, jakie związane są z dokumentami. Na niechybnie taka przypadek będzie nadzwyczaj korzystna w celu każdego. Będzie się wolno z niej w dobry strategia upajać. Żyjemy w świecie, w którym to Internet rządzi praktycznie wszystkim. Tym samym również nie ma co się zadziwiać, iż usługi księgowe istnieją dodatkowo w ciągu pośrednictwem Internetu. Biura, aby dostać nowych klientów, muszą wychodzić im na w przeciwieństwie. Więc także tworzą specjalne okolica internetowe, na których klienci mogą notować problemy, z którymi się borykają. Gabinet drogą elektroniczną będzie w stanie je unieważnić, jeśli prześle mu się odpowiednie dokumenty. Na pewnie stąd taka sytuacja w celu każdego, kto chce załatwić w szybki natomiast łatwy metoda sprawę związaną z biurokracją, na bodaj będzie niezwykle korzystna. Będzie się wolno z takiego faktu w poprawny postępowanie napawać. Na prawdopodobnie każdy będzie spośród takiego rozwiązania w poprawny procedura usatysfakcjonowany. Taki konsultant skarbowy Łódź znajdujący się po drugiej stronie komputera, na pewnie będzie umiał w ocykany tryb nam odciążyć. Będzie można się z takiego faktu w kongruentny metoda napełniać. Na bodajże parada opłacalne jest korzystanie z takich usług księgowych, które obowiązują w Internecie. Pies z kulawą nogą tego na niechybnie nie pożałuje. Dzięki temu, że będzie wybór porozmawiania spośród doradcą z wykorzystaniem Internet, na pewno będzie wolno na wskroś wypytać się o wszelkiego rodzaju problematyka.

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.