Wpisy dla tagu księgowego ‘zyski nadzwyczajne’

Zasada indywidualnej wyceny

Autor: Usługi księgowe łódź

Zasada indywidualnej wyceny (zakaz kompensaty) – jedna z zasad rachunkowości określona przez ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. w art. 7 ust. 3:

  • Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych.

Czytaj więcej o zasadzie indywidualnej wyceny …

Podobne wpisy księgowe

Zyski nadzwyczajne

Autor: Usługi księgowe łódź

Zyski nadzwyczajne – zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. są to zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

Czytaj więcej o zyskach nadzwyczajnych …

Podobne wpisy księgowe

Zasada ostrożnej wyceny

Autor: Usługi księgowe łódź

Zasada ostrożnej wyceny (zasada ostrożności) – jedna z nadrzędnych zasad rachunkowości, która nakazuje wyceniać zasoby majątkowe jednostki i źródła ich pochodzenia, tak aby nie spowodować zniekształcenia wyniku finansowego.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. formułuje tę zasadę w art. 7 ust. 1:
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić:

Czytaj więcej o zasadzie ostrożnej wyceny …

Podobne wpisy księgowe