Wpisy dla tagu księgowego ‘ulga prorodzinna’

 Limity ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2009/2010.

Pomagamy wypełnić PIT – kontakt.

Odliczenia od podatku
Rodzaj ulgi Limit ulgi Zasady odliczenia
Ulga na dzieci (prorodzinna)art. 27f ustawy Odliczeniu podlega kwota 92,67 zł (1/6 kwoty 556.02 zł), za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, nad małoletnim dzieckiem. Ulga na dzieci przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:1) wykonywał władzę rodzicielską,2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nim zamieszkiwało,3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim).Odliczenie przysługuje również podatnikom utrzymującym pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.
Ulga abolicyjna (tzw. ulga na powrót) art. 27g ustawy Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do dochodów wymienionych w art. 27g ust. 1 ustawy, metody wyłączenia z progresją. Przysługuje podatnikom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskującym poza terytorium Polski dochody: 1) ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14 ustawy, lub2) z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi ? które rozlicza na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy, tj. stosując metodę odliczenia proporcjonalnego
Wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej – w ramach tzw. praw nabytychart. 4 ust. 3 nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. (Dz.U. Nr 134, poz. 1509) 30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł (6% z 189.000 zł) – limit roczny Dotyczy kontynuacji odliczeń wydatków poniesionych na ten cel. Wydatki odliczane w ramach limitu odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych na własne cele mieszkaniowe, tj. w ramach limitu 35.910 zł (19% z 189.000 zł) w okresie obowiązywania ustawy.Limit 11.340 zł odpowiada wydatkom w kwocie 37.800 zł. Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. 

 

Czytaj więcej o limitach ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2009/2010 …

Limity ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2008

Rozliczamy PITy – kontakt.

Odliczenia od dochodu.
Rodzaje ulg Limity odliczeń
Ulga na internet Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 760 zł limit roczny
Nowe
technologie
Mikro, mały i średni przedsiębiorca 50% kwoty wydatków na zakup nowych technologii
Pozostali przedsiębiorcy 30% kwoty wydatków na zakup nowych technologii
Darowizny na rzecz Kościoła Bez limitu
Darowizna na cele publiczne dla organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz dla honorowych krwiodawców W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu.
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Opłacenie przewodników Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 2280 zł- limit roczny.
Utrzymanie psa przewodnika Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 2280 zł – limit roczny.
Używanie samochodu osobowego Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 2280 zł- limit roczny.
Wydatki na zakup lekarstw Nadwyżka wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie.
 

Czytaj więcej o limitach ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2008 …