Wpisy dla tagu księgowego ‘Trybunał Konstytucyjny’

8 marca 2012 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r., sygn. akt K 5/11, w którym Trybunał orzekł, iż „Art. 114 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) jest niezgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. W związku  z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w sprawie, w której – po uprawomocnieniu się decyzji – organ rentowy stwierdził, że przedłożone dowody nie dawały podstaw do ustalenia prawa do emerytury lub renty albo ich wysokości – wskutek czego wydał nową decyzję odmawiającą prawa do świadczenia lub obniżającą jego wysokość, osoba zainteresowana może:

Czytaj więcej o wyjaśnieniu w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2012 r. …

Podobne wpisy księgowe