Wpisy dla tagu księgowego ‘sprawozdanie finansowe’

Zasady rachunkowości

Autor: Usługi księgowe łódź

Zasady rachunkowości – zbiór obowiązujących reguł, procedur i norm, które są stosowane w praktyce, aby dostarczane informacje o sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, jego działalności gospodarczej i osiąganych wynikach finansowych były pełne, jasne, rzetelne i użyteczne. Część z tych zasad polski prawodawca zawarł w I rozdziale ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Czytaj więcej o zasadach rachunkowości …

Podobne wpisy księgowe

Sprawozdanie finansowe

Autor: Usługi księgowe łódź

Sprawozdanie finansowe – wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości. Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg wynikający z przepisów prawa podatkowego. Sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim oraz w walucie polskiej.

Czytaj więcej o sprawozdaniach finansowych …

Podobne wpisy księgowe

Zasada wiernego obrazu

Autor: Usługi księgowe łódź

Zasada wyższości treści nad formą (wiernego obrazu) – jedna z zasad rachunkowości zobowiązująca jednostki gospodarcze do wykazywania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych zgodnie z ich treścią i rzeczywistością ekonomiczną tak, aby sprawozdanie finansowe zapewniało rzetelne i realistyczne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności jednostki.

Do zasady wiernego obrazu odnosi się art. 7 ust. 2 ustawy o rachunkowości:
 

Czytaj więcej o zasadach wiernego obrazu …

Podobne wpisy księgowe

Zasady (polityka) rachunkowości

Autor: Usługi księgowe łódź

Zasady (polityka) rachunkowości – według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. – wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.

Ustawa o rachunkowości określa je w art. 10.

Czytaj więcej o zasadach (polityce) rachunkowości …

Podobne wpisy księgowe

Zasada ciągłości

Autor: Usługi księgowe łódź

Zasada ciągłości (ang. consistency principle) – jedna z nadrzędnych zasad rachunkowości, która nakazuje przyjęte w przedsiębiorstwie zasady (politykę) rachunkowości stosować w sposób ciągły. Zasada ta zapewnia porównywalność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych za kolejne lata obrotowe. Zgodnie z nią bilans otwarcia kolejnego roku obrotowego musi być identyczny z bilansem zamknięcia roku poprzedniego. Pod pewnymi warunkami możliwe jest jednak odstępstwo od tej zasady.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. formułuje tę zasadę w art. 5 ust. 1:

Czytaj więcej o zasadzie ciągłości …

Podobne wpisy księgowe