Wpisy dla tagu księgowego ‘rachunek bankowy’

Płatnik podatku

Autor: Usługi księgowe łódź

Płatnik podatku – podmiot zobowiązany do obliczenia, pobrania i uiszczenia w wyznaczonym terminie należnego podatku na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego.

Czytaj więcej o płatniku podatku …

Rachunek bankowy

Autor: Usługi księgowe łódź

Rachunek bankowy – zapis stanu należności między dwoma podmiotami, z których jeden jest bankiem. Zamiennie używa się nazwy konto. Umowa rachunku bankowego ma charakter cywilnoprawny, zasady dotyczące jej zawierania regulują kodeks cywilny i prawo bankowe.

Czytaj więcej o rachunku bankowym …

Rachunek bieżący

Autor: Usługi księgowe łódź

Rachunek bieżący – rodzaj rachunku bankowego przeznaczonego do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych przez jednostki gospodarcze oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Czytaj więcej o rachunku bieżącym …

Zasada kasowa

Autor: Usługi księgowe łódź

Zasada kasowa (ang. cash basis) – polega na zaliczaniu do przychodów danego okresu tylko tych przychodów, które nastąpiły w wyniku rzeczywistego wpływu środków pieniężnych do kasy lub na rachunek bankowy przedsiębiorstwa. To samo dotyczy poniesionych kosztów, a więc ujmowania w księgach danego okresu sprawozdawczego tylko tych kosztów, które są związane z rzeczywistą wypłatą środków pieniężnych (np. z kasy, z banku). Zasada ta ma charakter anachroniczny i jest czasami stosowana w niektórych przepisach podatkowych. Nie ma natomiast zastosowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Czytaj więcej o zasadzie kasowej …