Wpisy dla tagu księgowego ‘posiadacz samoistny’

Podatek rolny 2007

Autor: Usługi księgowe łódź

Podatek rolny biuro rachunkowe ŁódźMINISTERSTWO FINANSÓW – wyjaśnia


Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

  • właściciel,
  • posiadacz samoistny,
  • użytkownik wieczysty,
  • w niektórych przypadkach posiadacz zależny gruntów (gdy grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych).

Czytaj więcej o podatku rolnym 2007 …

Podatek rolny 2006

Autor: Usługi księgowe łódź

Podatek rolny usługi księgowe ŁódźStawki podatku rolnego

dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta – od 1 ha przeliczeniowego gruntów

dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta – od 1 ha gruntów

obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. wyniosła 27,88 zł za 1 q).

Czytaj więcej o podatku rolnym 2006 …