Wpisy dla tagu księgowego ‘PKD’

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2007

Autor: Usługi księgowe łódź

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD a od 1 stycznia 2008 PKD 2007) – jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

Czytaj więcej o PKD – Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 …

Podobne wpisy księgowe

 PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2007, Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja ta obejmuje działalności związane z:

  • eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych,
  • uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,
  • chowem i hodowlą zwierząt,
  • pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,
  • pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.

Czytaj więcej o PKD – Sekcji A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo …

Podobne wpisy księgowe

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004

Autor: Usługi księgowe łódź

PKD – została opracowana na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności – NACE Rev.1, opublikowanej w Official Journal of the European Communities (OJ) nr L 293 z 24 października 1990 r. z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (OJ) nr 83 z 3 kwietnia 1993 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 128, poz. 829, z późn. zm.), w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. Polską Klasyfikację Działalności (PKD) stosowano równolegle z Europejską Klasyfikacją Działalności (EKD). Od dnia 1 stycznia 2000 r. PKD zastąpiła całkowicie EKD.

Czytaj więcej o PKD – Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004 …

Podobne wpisy księgowe

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja A – Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA A
GRUPA
KLASA
PODKLASA
ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO
01
     
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
 
01.1
   
Uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo
   
01.11
 
Uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane
     
01.11.A
Uprawa zbóż
     
01.11.B
Uprawa ziemniaków, korzeni i bulw o dużej zawartości skrobi i inuliny
     
01.11.C
Uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane
   
01.12
 
Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich
     
01.12.A
Uprawa warzyw
     
01.12.B
Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych
   
01.13
01.13.Z
Uprawa owoców, orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw
 
01.2
   
Chów i hodowla zwierząt
   
01.21
01.21.Z
Chów i hodowla bydła
   
01.22
01.22.Z
Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów
   
01.23
01.23.Z
Chów i hodowla trzody chlewnej
   
01.24
01.24.Z
Chów i hodowla drobiu
   
01.25
01.25.Z
Chów i hodowla zwierząt pozostałych
 
01.3
01.30
01.30.Z
Uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana)
 
01.4
   
Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, z chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem działalności weterynaryjnej
   
01.41
 
Działalność usługowa związana z produkcją roślinną
     
01.41.A
Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
     
01.41.B
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
   
01.42
01.42.Z
Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt
 
01.5
01.50
01.50.Z
Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, łącznie z działalnością usługową
02
02.0
   
LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
   
02.01
 
Leśnictwo
     
02.01.A
Gospodarka leśna
     
02.01.B
Szkółkarstwo leśne
   
02.02
02.02.Z
Działalność usługowa związana z leśnictwem

Podobne wpisy księgowe

PKD – Sekcja B – Rybactwo

Autor: Usługi księgowe łódź

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja B – Rybactwo ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA B
GRUPA
KLASA
PODKLASA
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
05
05.0
   
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
   
05.01
 
Rybołówstwo
     
05.01.A
Rybołówstwo w wodach przybrzeżnych i śródlądowych
     
05.01.B
Rybołówstwo w wodach morskich
     
05.01.C
Połowy pozostałych organizmów
   
05.02
 
Rybactwo, łącznie z działalnością usługową
     
05.02.A
Działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb, z wyjątkiem działalności usługowej
     
05.02.B
Działalność usługowa związana z rybołówstwem i rybactwem

Podobne wpisy księgowe