Wpisy dla tagu księgowego ‘limity ulg 2006’

Limity ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2006.


Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi
I. Odliczenia od dochodu
1. Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie

Art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2006 r.
2. Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa Do 2.280 zł – limit roczny Art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy j.w.
3. Utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 2, psa przewodnika Do 2.280 zł – limit roczny

Art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy j.w.
4. Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne Do 2.280 zł – limit roczny

Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy j.w.
5. Darowizny na cele:
a)   określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele,
b)            kultu religijnego
W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy Łączne odliczenie w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu; darowizna nie może być przekazana m.in. na rzecz osoby fizycznej (art. 26 ust. 5 ustawy);
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie została opublikowana w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873.
Uwaga:
w zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.
Pozostałe warunki zostały określone w art. 26 ust. 7 ustawy.
6. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą
W wysokości dokonanej darowizny Przepisy ustaw o stosunku Państwa do poszczególnych związków wyznaniowych Wymagane pokwitowanie odbioru darowizny oraz
w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.
Uwaga:
w zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.
Pozostałe warunki zostały określone w art. 26 ust. 7 ustawy w związku z ust. 6d.
7. Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika Do wysokości 760 zł rocznie Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy Wydatki muszą być udokumentowane fakturą.
8. Wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:
1) budową budynku mieszkalnego, albo
2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.
Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej
189.000 zł.
Art. 26b ustawy Z uwagi na liczne warunki określające zasady korzystania z tej ulgi wskazanym jest zapoznanie się z treścią art. 26b ustawy
9. Wydatki poniesione przez podatnika na działalność klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową, skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów. W wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu Art. 26d ustawy
10 Wydatki poniesione przez  podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii W wysokości ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5, 6 i 8 ustawy.
Wydatki odlicza się od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy
Art. 26c ustawy

 

Czytaj więcej o limitach ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2006 …

Podobne wpisy księgowe