Wpisy dla tagu księgowego ‘cena nabycia’

Wycena zapasów

Autor: Usługi księgowe łódź

W skład rzeczowych aktywów obrotowych (zapasów) wchodzą:

  • towary – stanowiące własność jednostki wyroby obcej produkcji przeznaczone do odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, znajdujące się w magazynach lub punktach sprzedaży
  • materiały – nabyte od obcych kontrahentów i ewentualnie wyprodukowane przez własne komórki pomocnicze: surowce i inne materiały podstawowe, paliwa, materiały pomocnicze, opakowania, części zamienne do maszyn i urządzeń; ponad to w skład materiałów wchodzą także odpadki, produkty uboczne i odzyski powstałe w toku produkcji, likwidacji środków trwałych kwalifikujących się do zużycia na własne potrzeby oraz sprzedaż

Czytaj więcej o wycenie zapasów …

Podobne wpisy księgowe

Wycena wstępna środka trwałego

Autor: Usługi księgowe łódź

Wycena wstępna środka trwałego może odbyć się wg jednego z pięciu kryteriów:

  • ceny zakupu – ceny zapłaconej za składnik, zmniejszonej o wartość bonifikat, upustów i rabatów, uwzględniającą podatek VAT
  • ceny nabycia – ceny zakupu powiększoną o dodatkowe koszty zw. z zakupem (np. załadunek, transport, montaż, instalacja, szkolenie itp.)
  • kosztów wytworzenia – kosztów zw. z wytworzeniem środka trwałego. Do kosztów wytwowrzenia wliczamy koszty bezpośrednie (badania geodezyjne, prace badawcze, wynagrodzenia dla pracowników budowy itp.), oraz koszty pośrednie (odsetki od kredytów zaciągniętych na budowę, koszty zarządu odpowiedzialnego za budowę itp.)
  • wartości rynkowej – wartości takiego samego, lub podobnego charakterem składnika, który można by nabyć za określoną cenę w określonym miejscu i czasie
  • wartości godziwej – wartości, po jakiej dwie dobrze poinformowane strony są w stanie zawrzeć transakcję na prawach transakcji rynkowej

Czytaj więcej o wycenie wstępnej środka trwałego …

Podobne wpisy księgowe