Spółka komandytowo-akcyjna

Autor: Usługi księgowe łódź

Spółka komandytowo-akcyjna (skrót S.K.A.) – spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.

Prowadzenie księgowości spółek komandytowo-akcyjnych – kontakt.

Komplementariuszem może być osoba fizyczna lub prawna. Jeden lub kilku komplementariuszy powinno być ujawnionych w firmie spółki wraz z uzupełnieniem „spółka komandytowo-akcyjna”, które w obrocie można zastąpić skrótem „S.K.A.”. W celu ograniczenia odpowiedzialności S.K.A. jako komplementariusza często dobiera się spółkę kapitałową, najczęściej spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przykładem takiego rozwiązania jest Maspex.

Za pierwszą S.K.A w historii uważa się Bank Królewski (Banque Royale) założony przez Johna Law’a. Pierwszą regulację ustawową S.K.A. stworzono we francuskim code de commerce (1807). W Polsce tę formę przedsiębiorstwa dopuszczały po raz pierwszy przepisy międzywojenne, a kompleksowa jej regulacja znalazła się w KSH.

 • spółka powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców,
 • minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 50 000 zł,
 • osoby podpisujące statut są założycielami spółki,
 • statut spółki powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego,
 • statut powinien zawierać: firmę, siedzibę spółki, przedmiot działalności, czas trwania spółki jeżeli jest on oznaczony, oznaczenia wkładów i wartość wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza, wysokość kapitału zakładowego oraz sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji, ich liczbę ze wskazaniem czy są akcjami imiennymi, czy na okaziciela, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnego rodzaju liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nim uprawnienia, nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy wraz z siedzibami, adresami lub adresami do doręczeń. Jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia, statut powinien określać również sposób ich organizacji,
 • walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej obejmuje akcjonariuszy i komplementariuszy. Komplementariusze mają prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, a jeśli posiadają akcje (czyli są zarówno komplementariuszami jak i akcjonariuszami) to mają również prawo głosu,

rozwiązanie spółki:

 • z przyczyn przewidzianych w statucie;
 • uchwałą walnego zgromadzenia (jednomyślna uchwała wszystkich wspólników);
 • przez ogłoszenie upadłości spółki;
 • z innych przyczyn przewidzianych prawem lub statutem

reprezentacja spółki:

 • co do zasady reprezentacją zajmują się komplementariusze ( jednakże mogą zostać oni na mocy statutu lub prawomocnego orzeczenia sądowego pozbawieni tego prawa, a późniejsze pozbawienie komplementariusza prawa reprezentacji będzie wymagało zmiany statutu i zgody wszystkich pozostałych komplementariuszy ),
 • akcjonariusz reprezentuje spółkę ewentualnie jako pełnomocnik (w przypadku jednak, gdy dokona w imieniu spółki czynności prawnej, a nie ujawni swego pełnomocnictwa, przekroczy jego zakres lub będzie działał bez pełnomocnictwa, to za skutki tejże czynności wobec osób trzecich poniesie pełną odpowiedzialność; podobnie pełną odpowiedzialność będzie akcjonariusz ponosił wobec osób trzecich za zobowiązania spółki, gdy jego nazwisko lub firma zostanie umieszczone w firmie spółki).

W Polsce w pierwszych latach po wejściu KSH w życie S.K.A. zakładane były rzadko. Od kilku lat zainteresowanie tą formą prawną rośnie; w 2009 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 714 S.K.A.. Nadal jest ich ponad 10-krotnie mniej niż spółek akcyjnych. Do 2011 ani jedna S.K.A. w Polsce nie została wprowadzona do obrotu publicznego.

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , ,

Jeden komentarz do “Spółka komandytowo-akcyjna”

 1. Iron Man 3 komentuje:

  Nasze Biuro Rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw. Wychodzimy naprzeciw wymaganiom naszych klientów, którzy nie mają czasu łączyć obowiązku kontaktu z urzędami, efektywnego prowadzenia działalności z ciągłą obserwacją nowelizacji ustaw i rozporządzeń rachunkowych. Tworzymy zespół doświadczonych i wykwalifikowanych fachowców w zakresie księgowości i rachunkowości. Prowadzimy zarówno pełną, jak i uproszczoną księgowość.

  Zajmujemy się ewidencją podatkową, ryczałtową oraz majątkową przedsiębiorstwa. Sporządzamy deklaracje podatkowe oraz dokonujemy wszechstronnej analizy finansowej firmy. Nowym klientom doradzamy w kwestii założenia własnej działalności gospodarczej oraz w wyborze korzystnej formy opodatkowania. Prowadzimy rozliczenia międzyokresowe z urzędami oraz sporządzamy rachunek zysków i strat.

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.